Technische fiche

Het manuscript nummer 1097 van dr. Hans Jacobs in Tienen draagt als titel “Den Hoff van Bouchout tot Neder Linther”. Het ontstond door de aankoop in 1644. De verhuringen van de panden werden echter betaald in 1671-1672. Gemakshalve heb ik de items genummerd. Hierbij neem ik de teksten letterlijk over. De afkortingen schrijf ik voluit zonder haakjes. Het gaat vooral om afkortingen als voors(chreúen), de wed(uwe), regen(ooten), derffghen(aemen). Aanvullingen staan tussen twee vierkante haken. Voor de verklaring van de toponiemen verwijs ik naar mijn boek “Neerlinter, Drieslinter en Ransberg. Plaatsnamen en hun geschiedenis”, Tienen, 2018.

Op de eerste bladzijde staan enkele munten genoteerd met hun waarde zoals j st borsgelt doet j mijte, j8 mijten doen j oort, j st loúens doet ij st j oort ix mijten.

Tekst

Copije van eenen Cijnsboeck vanden hoúe Joncker Anthonis wijlen van Bouchout nu bij coope Joncker Gorgin van Bouchout gelegen binnen die heerlyckheijt van Nederlinther, consisterende jn twee Laethoúen hebbende bedrijff van Meijer ende Laethen ende treckt vanden twintighsten penninck van pontpenninck vernieuwt bij Jan de Muntere Meijer van Lintheren ende shoffs voerschreúen jnden Jaere ons Heeren, als men schreijff 1644.

Ierst den termijn vallende te kersmisse jn Cappuijnen, schellinghen ende penninghen.

1. Willem De Wijse als getrauwt hebbende gehadt die dochtere wijlen Geert Van Beecke van huijs ende hoff opden middelste driesch regenooten den voorschreúen driesch ter eenre, d’erffghenaemen wijlen Claes Vander Velpen ter ijder, het velt van achtere ter derdere ende sijn selffs goedt met het naer volgende parceel ter andere sijden. – ij ½ cappuijnen.

[Nu Merten Raijmaeckers. 1723 Nu Arnoldus Boijen bij coop ende Hendrick D’autremont. 1760 Dotremont heeft betaelt voor de hellight tot ende met 1768.]

2. Den voorschreúen Willem De Wijse bij coope aen d’erffghenaemen Jan Vreúen van een parceel kemphoffs daer een huijs placht op te staen regenooten tvoorgaende parceel ter eender, het velt van achter, Aert Loosen erffghenaemen ende den dries ter andere sijden. – ij capn. vj d.

[solúit Aert Vlasselaers een vol Jaer beloepende drij gulden vij st iij qrt.]

3. Die kinderen Aert Loosen wijlen Aert ende Jan Kemerlincx van eenen kemphoúe daer eertijts een huijs op gestaen heeft regenooten den dalendries ter eenre, den voorschreúen Willem De Wijse ter ijder, tvelt van achter oock ter iijder ende derffghenaemen Fierens eerijts Mabile Vanden Borne ter ander sijden. – iiij ½ capn. xx st borsgelt.

[Nu Jan Staetwaegels nomine uxoris Hendrick Loosen.]

4. Geert Van Esse sone Jans van sijne wooninghe ende houe gelegen aenden dalendries ter jre, derffghenaemen Fierens voorschreúen ter ijre, het velt van achter ter iijder ende Jan Coenen ter vierder sijden. – ij capn.

[Jan Van Esse weduwe tot Leeuwe.]

5. Den Pastoor van Nederlinthere te vooren Joos Laureijs vande hellicht van eenen kemphoff gelegen bij de hoffstraete ter eenre, den heer van Linthere ter ijder, den hantboghe raem ter derdere ende den voorschreúen Pastoor mette wederhellicht vanden voorschreúen kemphoúe ter andere sijden. – v capn.  v st borsgelt.

6. Den voorschreúen Pastoor van Nederlinther mette wederhellicht vanden voorschreúen kemphoúe regenooten sijn wooninghe ter eender, die hoffstraete ter ijder, den voerschreúen hantboghe raem ende die wederhellicht vanden kemphoúe voerschreúen ter andere sijden. – v capn. v st borsgelt.

7. Die kinderen Machiel Van Roij midts coope vanden voorschreúen hantboge raem regenooten den heer van Linther ter jder, den Pastoor van Nerlinthere ter ijder, Hendrick Houffkens ter iijder ende die straete ter vierder sijden, huijs ende hoff – ij capn. xxj st borsgelt.

[Nu Hendrick Van Roij.]

8. Jan Machiels kinderen van eenen bogaerde gelegen ten opstalle wijlen een huijs op gestaen hebbende regenooten Machiel Vuchelen, Christine Van Nijúels gerúen ende Peeter Missens kinderen. – iiij capn.

9. Heer Willems Bouwens erffghenaemen tot Diest van een bunder beempts onder den Ransbergh regenooten hun selffs goet ter eendere, die straete ter ijder, derffgenaemen Rijsermans, derffghenaemen Jan Uten ende den Altaer van Onse Lieúe Vrauwe tot Diest. – j capn.

Fig. 1. Zie nummer 9.

10. Geert De Neúens weduwe van haere erffúe onder den Ransbergh regenooten derffghenaemen Jan Winters nu Jan Uten weduwe jn twee sijden, die straete ter iijder ende die voorschreúen weduwe getrauwt hebbende Willem Raijmaeckers ter iiijder sijden. – ij capn.

11. Die Taeffel van Nederlinther van een sille lants byden williendriesch regenooten die taeffel van thienen ter jder, den heer van houffalize ter tweeder, Jan Moers ter iijder ende Geert Vanes ter iiijder sijden. – iij d.

12. Tclooster van Maeghdendael van een halff bunder beempts gelegen tusschen die gete ende die vliet ende Derffghenaemen Aert Claes ter derder sijden. – iiij d.

13. Joris Vreúen getrouwt hebbende die dochtere Geert Ymmen ende Peeter Beijs tsaemen van hunnen huijsen ende hoúen aen malcanderen gelegen op den dalendriesch regenooten den driesch voorschreúen ter jder, die Lindestraete ter ijder, den leijtgracht van achter ende Aert Morren ter iiijder sijden – iij ob.

[solúit Guillam Morren 1671.]

14. Aert Morren te vooren Andries Morren van sijnen wooninghe opden dalendries regenooten Peeter Beijs ter jre, den leijtgracht ter ijder, Sebastiaen Vanden Hoúe ende den dries voorschreúen ter andere sijden. – j d.

15. Machiel Vuchelen als getrauwt hebbende gehadt die dochter Baudewijn Liúens van een sille lants op den bruel regenooten den heer van houffalize ter jre, derffghenaemen Gilis Claes ter ijder, Andries Lintermans ende Geert Van Esse ter andere sijden. – iij ob.

Die selúe wijlen Baudewijn Liúens te vooren Joannes Cocx van noch een sille lants jnde bruel regenooten hem selffs goedt ter jder, Mattheeus Smeijers gerúen ter ijder ende derffghenaemen Aert Claes ter iijder. – j d.

16. Foiliaen Vanden Borne als getrauwt hebbende die weduwe Joris Vander Meeren ende die kinderen Aert Van Eertrijck tsaemen van een sille lants op den bruel regenooten Jan Aussens ter jder, Hendrick Kemerlincx ter ijder, Guilliam Goossens, ende tvoetpadt boúen jnden bruel ter andere sijden. – iij ob.

17. Peeter Van Ottenborchs weduwe dochtere Machiel Smets van onderhalff sille beempts gelegen t’eertrijck regenooten het Clooster van Cabbeeck, een cleijn straetken, ende hun selffs goet. – xxv st borsgelt.

[Nu Jan Vander Weijden.]

18. Cornelis Van Leeuw cum suis kinderen Foliaens van eenen beempt jnden wiliendries regenooten den heijlighen gheest van Loúen ter jer, het Leeuwerweeghsken ter ijder, den heer van Linther ende derffghenaemen Art Vanden Broeck ter andere sijden. – xxv st borsgelt.

[Nu derffghenaemen.]

19. Sebastiaen Vanden Hoúe van een bunder lants gelegen t’eertrijck regenooten die straete ter jer, sijn selffs goedt ter ijer, Adam Salomoenen, Hendrick Morren met Claes Van Laer ter andere sijden. – ij d.

[Adriaen Van Craesbeeck.]

20. Die kinderen Mattheeus Smeijers van een sille lants gelegen jnden bruel regenooten derffghenaemen Peeter Aussens ter jre, de voorschreúen Smeijers ter ijder, den Baron van houffalize ende die Tafele van Nerlinther ter andere sijden. – j d.

21. Geert Van Esse sone Jans te vooren Aert Kempeneers van eender hoffstadt op den daeldries regenooten sijn selffs goedt ter eendere, het driesvelt ter ijder, sijn selffs goedt noch eens ter derdere ende den daelendries ter iiijder sijden. – iij capn.

[Nu die weduwe Jan Van Esse.]

22. Magriet Van Geertruijen tot Sint Truijden van eender sille lants gelegen op den meijrbeeck regenooten die cruijsstraete ter jre, een ander straete ter ijder ende meester Geert Van Eertrijck ter andere sijden. – ij d.

Den Erffpacht vallende te kersmisse met seker obulems ende penninghen.

23. Andries Cocx sone Foilians van ses sillen beempts gelegen jnden roerbosch regenooten Dallaerts gerúen ter eender (nu Goúaerts oost ende noort), Joffrouwe Aldegonda Van Binckum gerúen ter ijder, die kercke van kersbeeck ter iijder (suyden) ende den heer van Houffalize ter ander (weest). – xiiij ½ halsteren coren.

[Desen post is voor den Chijns vuijt gewonnen sijnde seer goet om Bosch van te maecken.]

[Verhuert die voorschreúen ses sillen aen Jan De Wilde voor een Jaer te verschenen Sancti Martini 1671 voor vier guldens.

Jan De Wilde solúit pro Anno 1671 – 4 guldens.

Jan De Wilde solúit pro Anno 1672 – 4 guldens.

Jan De Wilde solúit pro Anno 1673 – 4 guldens.

Jan De Wilde solúit pro Anno 1674 – 4 guldens.

Anno 1675 midts heyrcracht nijet.]

24. Machiel Pulincx te vooren Jan Driessen van eenen beempde nu block bij het keijsereijck ter jder, Dullaerts gerúen ende die roere ter andere sijden groot ses sillen. – j halster iij qrt coren.

[Nu Willem Puelincx tot kersbeeck met derffgeaemen Peeter Puelincx.]

[solúit Willem Pulincx 1671, 1672.]

25. Jan Moens te vooren derffghenaemen Joannes Stas van een parceel beempts ende block geheeten tkeijsereijck achter t’groenenbergh velt ter jre, met Lenaert Heremans?, die roere met Dullaerts onder ter ijder, die voorschreúen erffghenaemen Joannes Stas metten wedergedeelte ter iijder, Peeter Van Muel ende tClooster van Linther ter andere sijden, is groot iij bunderen. – iiij halsteren j ½ qrt coren.

[nu vuijtgewoonen doer den heer van hoffvalies tot thienen, … Lenaerts ende moet betaelen dese chijnsen als gebruijcker vanden pant – ½ d. pro vt etiam promisit solúere.]

26. Marie Fransens dochtere Geerarts daer moeder aff was Marie Stas vanden wedergedeelte des voorschreúen keijsereijckx regenooten Jan Moens voorschreúen, die roere ter ijder, Machiel Puelincx ende den heer van Houffalize ter andere sijden, groot iij bunderen weyde. – iiij halsteren 1 ½ qrt coren. – ½ d.

[Nu Jan Puelincx met Geert Pans.]

27. Die weduwe van Peeter Van Ottenborgh van onderhalff sille ende xiiij roeden beempts nu landt regenooten haere selfs goedt in twee sijden, die straete ende tgoedt van Tobias Goossens voer de vierde sijde. – iij halsteren j qrt coren. ij d. ob.

[Nu Jan Vander Weijden.]

28. Jan Raijmaeckers van een huijs ende hoff gelegen bij de daelstraete ter jre, derffghenaemen Mertten Raijmaeckers te voeren Aert Wiers ter andere, Dullaerts ter iiij sijden. – j ob.

[nu Jan Raijmaeckers dochter getrauwt met Jan Wauters.]

Dit parceel placht te staen jn het Cappitel vallende te paesschen ende remeijsmisse.

29. Tobias Goossens getrauwt hebbende die dochtere Aert Van Leeuw ende die weduwe Peeter Van Ottenborgh tsamen van onderhalff bunder beempts gelegen t’eertrijck regenooten die weduwe voorschreúen ende die straete in drije sijden tsamen. – v ½ halsteren coren, ij d ij ob.

30. Derfgenaemen Baudewijn Lieúens van een half boender lants beneden den bruel regenooten Adriaen Van Craesbeeck ter jre, derfgenaemen Carel Van Craesbeeck ter ijre, Henrick Jordens bij coop ter iijre ende Herman Heusdens ter iiijre. – j penninck.

31. Jan Coenen bij coope van eenen beempde aen de Peelsstraete ter jdere, die roere ter ijder, sijn selffs goedt ter andere sijden. – j ½ halster coren.

[Nu Jan Cocx weduwe.]

Den Cheijns vallende te paeschen.

32. Geert Van Esse van sijnen huijs ende hoúe op den daelendriesch regenooten Derffghenaemen Fierens nu Jan Loijaerts uxoris nomine ter je, het driesvelt ter ije, sijn selffs goedt ende den daelendriesch ter andere sijden. – xviij d.

[Nu Jan Van Esse weduwe.]

33. Peeter Coenen uxoris nomine van eender wooninghe op den daelendriesch ter eendere, die Lindestraete ter ije, het driesvelt ende sijn selffs goedt ter andere sijden. – iiij d.

[Nu Gijsen Puelincx.]

34. Die weduwe Hendrick Schoen van een plecke erffúe groet ontrent onderhalff bunder onder den Ransbergh gelegen regenooten Peeter Van Dinant erffgenaemen in twee sijden, die tafele van Nederlinther nu die kinderen Jan Claes, die kercke van Nederlinther ende Anthoen Quets ter andere sijden. – xviij d.

[Nu Jacop Van Parijs.]

Den Chijns vallende Sinte Jansmisse.

35. Den heer van Nerlinthere bij coope te vooren Christiaen Traetsens van eenen beempde inde bruel regenoooten het Clooster van Linther ende die taeffel van Nerlinther jaerlijcx x so boon facit. – xxiij st j bl.

36. Gooris Roggen ende Jan Machiels erffghenaemen te vooren Jan Struijs ende Foliaen Laps van een pleck lants onder den Ransberghe regenooten die straete, Schuerkens gerúen. – j d.

37. Meester Jan Dullaerts erffghenaemen van een hoffstadt op de heijde regenooten die Roere ter je, joffrouwe Aldegonda Van Binckum ije, Mertten Treckels ende die weduwe Anthoen Driessen, nu tclooster van oplinther. – xv d.

[Nu Jan Goúaerts tot Sint Truijnen (sic).]

[Jan De Wilde als pachter solúit 1671. 1672.]

Die selúe erffghenaemen Dullaerts van twee plecken beempts d’een aen dander gelegen bijden leijken poel ende sijn selffs goedt. – iij d.

38. Die weduwe Peeter Ausems te voeren Mabilie Vanden Born van een halff bunder lants op den bruel regenooten die straete ter je, Aert Morren ter ije, Gilis Vander Meeren ende derffghenaemen De Rese ter andere sijden. – iij d.

Den Chijns vallende Sinte Remeijsmisse.

39. Willem De Wijse getrauwt gehadt hebbende die dochter wijlen Geerts Van Becke van sijne wooninge op den middelsten dries ter je, Claes Vander Velpen erffghenaemen ter ije, het driesvelt ende sijn selffs goedt. – iij st loúens.

[Nu Mertten Raijmaeckers.]

Fig. 2. Zie nummer 39.

40. Die weduwe Jan Boutton te vooren Jan Hoetsen van eenen beempt groot drije sillen onder den grooten bruel regenooten haere selffs goedt ende Jan De Muntere. – xviij d.

41. Geert Van Esse van het hoffstadt op den daelendries wijlen Aert Kempeneers regenooten sijn selffs goedt, den daelendriesch ende het driesvelt vt ante. – iiij ½ st. loúens.

[Nu Jan Van Esse weduwe.]

Paul Kempeneers.