ESPERANTO OP DE SCHOOL

Van 5 tot 7 april 11, vond te Antwerpen een internationale konferentie plaats van Esperanto-leerkrachten en schoolhoofden. Gedurende drie dagen werden de problemen rond het onderwijs van het Esperanto in de lagere scholen besproken, o.a. onderwijsmethodes, leerboeken, gebruik van het Esperanto buiten de cursus, en in het bijzonder een eksperiment dat vanaf 1973 in Belgische, Duitse en Nederlandse scholen zal worden doorgevoerd. Dit eksperiment dient de basis te leveren om de resultaten van het onderwijs van de Internationale Taal en van andere vreemde talen te vergelijken.

De besluiten van deze internationale konferentie zijn de volgende:

1) Er zullen lerarenkommissies worden gevormd die een kontakt dienen te leggen met de hogere officiële organen die bevoegd zijn om het Esperanto in de scholen in te voeren.

2) Op basis van de rapporten van de respektieve vertegenwoordigers der medewerkende landen, moedigt de konferentie het voortzetten van het onderwijs in de huidige vorm aan, en stelt het aan de bevoegde instanties van de genoemde landen voor, een eksperimentele invoering van het Esperanto-onderwijs in een bepaald aantal scholen te verwezenlijken. Het is wenselijk dat het Esperanto-onderwijs begint na drie of vier jaar lager onderwijs en dat het drie jaar duurt.

3) De konferentie laat de technische leiding van het eksperiment over aan de Esperantoafdeling van de wetenschappelijke universiteit Eötvös L. in Boedapest en belast de verantwoordelijke ervan een werkgroep uit de vertegenwoordigers van de verschillende lerarenkommissies te vormen en vraagt hem universiteiten van de medewerkende landen te kontakteren om een gezamenlijke begeleiding van het eksperiment voor te stellen.

PLAATJES VAN UDO JURGENS IN HET ESPERANTO

De Duitse platenfirma « Montana » heeft meegedeeld dat ze bereid is 2 of 4 liedjes door de bekende schlagerzanger in het Esperanto gezongen op plaat op te nemen en te verspreiden. 10.000 eksemplaren zouden minimum door Germana Esperanto-Asocio moeten worden aangekocht. De overige platen zouden op de normale manier via de kleinhandel worden verspreid. De prijs van de plaat bedraagt, indien U vooraf bestelt, slechts 70 fr. Hoe kan U bestellen? Zend eenvoudig een briefkaart aan de redaktie van « Esperanto-Panoramo » (Drakenhoflaan 97, 2100 Deurne) met vermelding van uw naam, uw adres en het aantal gewenste eksemplaren. Zodra de plaat op de markt is zullen we U vragen te betalen. Wel moet u vlug handelen, want over enkele weken moeten de cijfers bekend zijn! (Udo Jürgens – Montana).

ESPERANTO-TELEX

Oslo. — Volgens het dagblad « Aftenposten » zou de studentenvereniging van de Universiteit Oslo de invoering van het Esperanto ook in hun programma eisen.

Nantes. — In de « Floralies Internationales » is constant een gids speciaal voor Esperantisten tegenwoordig.

Graz. — In de Universiteit van Graz in Oostenrijk zal vanaf volgend jaar Esperanto worden gedoceerd (AER).

Utrecht/Antwerpen. — In ons vorig nummer meldden we reeds dat een nieuw Esperantowoordenboek ter perse ligt. We vernemen nu dat de uitgeverij Het Spectrum een woordenboek Esperanto – Nederlands en Nederlands – Esperanto in één deel zal uitgeven in oktober 1971. Auteur van het woordenboek is Drs. Middelkoop, docente Esperanto aan de Universiteit van Amsterdam.

Honolulu. — In verscheidene lagere scholen van Hawaii werd het Esperanto bij wijze van proef als een verplicht leervak ingevoerd. Vanaf september van dit jaar zal het eksperiment tot alle scholen van de Amerikaanse staat worden uitgebreid.

Londen. — Voor het eerst worden de officiële internationale blauwe spoorwegbiljetten met bestemming Londen (Esperanto Wereldkongres) door de Britse Spoorwegen uitgegeven met tekst in het Esperanto. Door de meeste Europese landen zullen de kongressisten tegen een verminderd tarief kunnen reizen. Kun karaj salutoj de via samide ano,

Dr. P. Kempeneers.

Verschenen in Publipers, 27 mei 1971.