Kun afabla saluto

Dat is Esperanto. In het Nederlands vertaald betekent het met vriendelijke groeten. Onder dezelfde titel publiceerde kandidaat pedagogische wetenschappen Hermann Behrmann (Duitsland) een oproep waarin hij 500 personen zocht voor het testen van een nieuwe geprogrammeerde Esperantocursus. Hij kreeg echter geen 500, maar bijna 6.000 antwoorden uit een groot aantal landen. Zelfs uit Mexico en Korea.

De enorme weerklank die de oproep vond, spoorde Hermann Behrmann ertoe aan kontakt op te nemen met collega’s in andere landen die op hun beurt het programma voor hun moedertaal dienden te herwerken. Op die manier is de Nederlandse geprogrammeerde Esperantocursus ontstaan. Ook hiervoor worden testproeven gezocht. Wie er belangstelling voor heeft kan zich in verbinding stellen met Paul Peeraerts, Drakenhoflaan 97, 2100 Deurne-Antwerpen.

De kandidaat krijgt volledig gratis het testmateriaal en een grammofoonplaat voor de uitspraak toegestuurd. Hij gaat geen enkele financiële verplichting aan, maar er wordt gevraagd twee postzegels van 3,5 fr. bij te voegen om de verzendingskosten te dekken. Kun afabla saluto!

Internationale conferentie

Voor enkele weken werd te Antwerpen een internationale conferentie van leerkrachten Esperantisten gehouden, georganiseerd door ILEI. Er werd o.m, besloten over te gaan tot het verwezenlijken van het plan van Prof. Szerdakely (Univ. Boedapest), voorgesteld en besproken tijdens hogervernoemde conferentie, die in pers en onderwijsmiddens een ruime weerklank vond.

Om de vereniging een wettelijk karakter te verlenen, zal op zaterdag 3 juli 1971 te 15 uur overgegaan worden tot de officiële stichting van het « Verbond van Leerkrachten Esperantisten », te Antwerpen, in zaal Capitole, Gemeentestraat 15, eerste verdieping.

Op het agenda, staat o.m, de bespreking van het Esperanto in het Belgisch onderwijs en van het plan Szerdakely.

Er is voor het ogenblik in het onderwijs een groeiende belangstelling waar te nemen voor het Esperanto, vooral in het Antwerpse; in kleinere steden als Tienen bestaat er weinig informatie, ook door het ontbreken van een Esperantovereniging (die er wel geweest is). Het is echter hoogdringend dat er goede Esperantoleraars worden opgeleid voor de scholen die hier om vragen. Het verbond van leerkrachten Esperantisten biedt hiervoor interessante perspectieven.

Vermelden we nog dat het Verbond der Vlaamse Leerkrachten (VVL) in zijn schoot een werkgroep Esperanto oprichtte.

Inlichtingen kunt u krijgen bij Drs. F. Roose, St.-Klaradreef 59, 8000 Brugge (tel. 050-319.81).

Dr. P. Kempeneers.

Verschenen in Publipers, 17 juni 1971.