In 1480 werd het tracé van de straat doorheen het goed van Kabbeek opgemeten en werden die palen gesedt. Het bedoelde goed was het Groot Blok. Dit blok lag tussen de Nieuwe straat, het Meester-Jansstraatje, de (Albert)vesten en de Kabbeekstraat. Door het verleggen van de nuwe straet … opwert te vesten wert werd het Groot Blok een stuk kleiner. Toch had dit blok volgens de rekeningen van het Kabbeekklooster in 1681 nog een oppervlakte van ongeveer drie bunders, in 1789 omgerekend tot 9 dagmalen en 26 kortroeden. Deze oppervlakte komt echter overeen met de grootte van het oorspronkelijke Cabbeeckx bloeck of Groot Blok. In 1754 ligt het Groot Blok volgens Naveau in canton Y, met het nummer 22. De totale oppervlakte bedraagt bij Naveau 2 bunders 52 roeden, hetgeen met de werkelijke toestand overeenstemt.

In 1830 is het verkleinde Groot Blok ingedeeld in drie delen, genummerd G 1, 2 en 3, met nagenoeg dezelfde oppervlakten: 90a 30ca, 90a 30ca en 90a 40ca, in totaal 2ha 71a. De drie panden van het Groot Blok werden na 1791 gekocht door François Mertens.

De bestaande Kinderen-Wittenstraat werd tegelijk verbreed. De zusters betaalden aan Catharina van Brussel en haar kinderen een sekere somme ghelts voor het afstaan van de gronden om de Kinderen-Wittenstraat haer behoirlijcke wijdte ende maete te kunnen geven. Het uitzetten van de ‘reenstenen’ gebeurde met consent der stadt van thienen ende der heren vander reykencamere te brussele.

Op deze wijze ontstond de huidige Kliniekstraat. De volksmond sprak van de Wolvenstraat, een naam die ik voor het eerst ontmoet in 1755 als het Wolven straetjen. Het element wolf is in de toponymie veel besproken. Een goede samenvatting geeft Schrijnemakers in Naamkunde 1986. Met wolf kan o.a. het dier worden bedoeld, maar ook de weerwolf. Soms was het toevallig voorkomen van een wolf voldoende om van een Wolvenstraatje te spreken.

In 1930 werd de Wolvenstraat rechtgetrokken. In 1937 veranderde de naam in Kliniekstraat, op aanvraag van de inwoners die “rue Joseph Geens” of “rue de la Clinique” voorstelden, omdat hierdoor de ligging beter werd aangeduid.

Dr. P. Kempeneers.