Bibliografie

Bevolkingslijsten zijn voor de genealoog van groot belang. In de Schepengriffies nummer 4361 bevindt zich achteraan een interessante lijst met de eigenaars van de huizen. De telling gebeurde in 1686. De gegevens over het “cappitael” en de “renderinghe” heb ik weggelaten. Gemakshalve heb ik de lijst genummerd.

Tellinghe der huijsen

Blz. 1
1. Jerst Willem battaerts huijs
2. Helena Coenen huijs
3. Maria stockmans

4. Machiel van hoebroeck
5. Gillam thuenus
6. Die moelen

7. Sieur peetrus ausseloij
8. Aert Winters
9. peeter
10. Librecht mertens

Blz. 2
11. Jan mackaij
12. Gillam Willems
13. peeter hia
14. Weduwe anthoen polleunus

15. Jan Winters
16. Jan Jamaer
17. Jan de helt
18. Aert schildermans

19. Peeter Laureijnen
20. Renier de heltdt
21. Machiel Coonaerts
22. Joris de boes

Blz. 3
23. Lambrecht tritsmans coster
24. Hendrick Logis
25. Niclaes velthaensen pacht(hoff)
26. Jan de heerdt

27. Derffg(enaemen) Couereau
28. Jan Vlasselaerts
29. peeter papen
30. Guilliam de heert

31. Camiel Winters twee hertste (= haardstede)
32. Joris Claes
33. hendrick boesmans
34. Jan Jaspers drij hert ste voortapper (= vertapper, d.i. hij die bepaalde drink- en andere waren in het klein verkoopt)

Blz. 4
35. Jan gilis
36. Gillam blijckaerts tot thienen
37. Sachareas pickaerts
38. Die weduwe franckaerts

39. Lenaert van hulst
40. Carel brabants
41. Matterne Witthoff
42. Anna Couaerts ?
43. gillam boonen – nichil

44. Hendrick moren
45. Die weduwe Willems
46. Hendrick van thienen

Blz. 5
47. Willem vlasselaerts
48. gillam Willems – nichil
49. goort persoens pachthoff met twee hert ste
50. Jeroen Willems

51. Jan Willems
52. Joncker de hues
53. Die weduwe Jan de hert
54. Jan mommaels twee hert ste

55. Die weduwe Jan gilis
56. derffg(enaemen) van thienen nichil op die beke
57. peeter boijten
58. Jacob schepers

Blz. 6
59. Dirick poelmans twee hert ste
60. Jan gilis
61. hendrick thielemans
62 Ambrosi/u/s Logies

63. Hendrick polleunus twee hertste
64. Wynants Lambeets twee hertste
65. Sieu Logis drij hertste
66. Hendrick douwen raijmaker
67. Den heere pastooir huijs oft pachthoff genaempt St viuen huijs met drij hert ste Jn platse van een pastorael huijs
68. Jtem seker steenen pachthoff genaempt thoff te meeren met drij hert ste

Somma sijn alsnu binnen oplinter alleenelijck lxviij (= 68) huijsen.

Blz. 7
Daer onder sijn xxxviij (= 38) die welcke bewoont worden met mensche die welcke weeckelijck oft emmers te meermaelen aen het cloister van maeghdendael hen broodt haelen ende andersints vanden heylighen (= H. Geest) leuen.
Jtem drij leegh liggende.
Jnder vueghen datter alleenelijck blijuen xxvij tich (= 27) daer inne begrepen het gene van Joncker de huesch ende het huijs bewoont door den heere pastoir.
alles saluo Justo.
(…)
Nota dat alleen die voors. huijsen sijn genomen abstrackt van gronden welcke sijn getaxeert onder die landen.
Aldus is die bouenges(eijden) hertellinghe gedaen den 21 feb. 1686 toirconde (= bewijs, getuige) ett.
Hendrick thielemans meijer met het marck van goort persoons als schepenen ende machiel van hoebroeck collectuer (= inner van belastingen).

Blz. 8
Voorts soe heeft het voors. t’cloister van maeghdendael onder oplinter een thinde Jnde renderinghe geestimeert op 300 gulden.
Jtem heeft den heere pastoir ooyck een thiendeken Jn renderinge geestimeert op 120 gulden.
Jtem huert dirick poelmans van het vs. t cloister van maeghdendael eene clijne thiende geestimeert Jn renderinge op 30 gulden.
Jtem haudt Jan van Essche van het selue t cloister noch een clijn thinde geestimeert Jn renderinge 40 gulden.

Blz. 9
Jtem heeft den custer een tindeken competerende die kostereije geestimeert Jn renderinge op 5 gulden.
Jtem een clijn tindeken vande heeren van St Jan tot luyck geestimeert Jn renderinge op 24 gulden.
Jtem noch een thindeken vanden heere prelaet van heylissim Jnde renderinge geestimeert op 5 gulden.

Ouerbrenginge gedaen Jn executie van sijne Ma(jesteij)t placcaert voor die van oplinter,

Opden achsten martij 1686 de weth. van oplinter vergaedert synde ter Jnstantie van Joncker J. Schotti hoochmeyer heeft genoempt goort persoens, Jan Jaspers Schepenen oft bedesetters, dirick poelmans Thindeganger ende j. logis sec(reta)ris oft greffier, tot vuyt werckinge vande debuoiren (= devoiren of verplichtingen) geprescribeert bij de placcaer¬ten gemaeckt nopende douerbren¬gen van allen goederen dese (= deser) prochie geene vuijt gesondert soe Jn quantiteyt ende qualiteyt als Jnde weerde als renderinge gelijck oock Jnde neringe ende bedryff ter Jnterventie van Joncker Schotti drossaert

Blz. 10
oft meyer vander Stadt thienen wesende naeste gelegene plaetse van onse prochie,
Ende dese belast sijnde te doen den eedt geprescribeert byden derden article van het placcaert vanden tweeden Januarij 1680 hebben gesworen Jn onse handen (= zie de aanvulling van blz. 12).

Blz. 11
Den onderget. gesworen Lantm(ete)r verclaert de Caerte figuratiue van het geheel dorp van oplintere gemaeckt te hebben vuijt die metinge gedaen bij m(eeste)r peeter meersmans oock geswoeren Lantm(ete)r Jnden Jaere 1665 deur ordonnantie vande heere Staeten Jnden Jaere 1665 voors. ende bevonden dat de geheele Heerelyckheijt is groot seuen hondert bonderen, ende vijffentseuentich bonderen aen 20 voeten louens de Roijde mede begrepen alle cheijnsgoederen, Leengoederen allo/d/iale goederen, ende geamortiseerde goederen consisteren soe Jn weijen bosschen vijvers driesschen, vogelwij soe quaet als goet, soe weijdt, ende breedt als de geheele heerelyckheyt haer is extenderende, Jn teeckent der waerheijt hebbe dese onderteeckent actum desen 28en februarij 1686 ende was d’originele van dese onderteeckent L. princen gesworen lantm(ete)r byden Souuereij¬nen Raede geadmitteert als raede van naemen, ende secreten Raede van luijck.
Concordantiam cum suo originali Attestor J. Logis Sec(reta)ris Jn oplintere.

Dr. fil. Paul Kempeneers. Tienen, augustus 1995.