Mijn trouwe lezers zullen met deze 68ste sprokkels de tel zijn kwijtgeraakt. Mijn eerste sprokkel verscheen in Publipers onder de titel “Struktuur en betekenis van de naam Tienen” (19 mei 1982). Ik tel mijn eerste sprokkels niet mee. Een aantal Sprokkels verschenen eerst in Publipers en dan in de Brabantse Folklore. Zo verschenen er 11 stukjes in het nummer 246 (juni 1985). De laatste sprokkel, nummer 25, verscheen in de BF nummer 280 in december 1993. De nummers 26 tot 44 in Publipers sluiten hierbij aan. Intussen waren er nog veel bijdragen verschenen in Publipers die ik niet genummerd heb, onder meer over de Anker, de Gulden Laars, de Kliniekstraat, de Markies, de Papegaai, de Zwaan, enz. Deze bijdragen nummer ik van 45 tot 67. Daarom is mijn sprokkel van vandaag 68.

Laten we even grasduinen in het stadsverslag van 1845. Oordeel zelf of er veel veranderd is.

* Volgens de jongste telling van 1844 telt onze bevolking 8.900 zielen. In 1845 is dit aantal opgelopen tot 9.009.
* In 1845 werden er 68 huwelijken gesloten. Er waren in het afgelopen jaar 318 geboorten, waarvan 19 onwettige.
* 83 mannen hebben deelgenomen aan de loting, tegenover 90 in 1844.
* 501 kiezers die 30 frank belastingen betaalden, zijn ingeschreven voor de verkiezing van een nieuwe Gemeenteraad. Voor de Kamers bedraagt dit aantal 204, en voor de Provinciale Raad 215.
* Voor de aankoop van de oude Sint-Jorislokalen werd de som van 3.658 frank en 90 centimes betaald.
* 8 nieuwe straatlantarens in koper met verzilverde reflectoren kostten 580 frank.
* Uitgaven voor de uitrusting van het politiekorps: 800 frank.
* Uitgaven voor de bouw van een nieuwe put met pomp in de Leuvensestraat: 1000 frank.
* Er dienden dringend maatregelen te worden genomen in verband met de prostitutie in onze stad.
* De doortocht van zware karren veroorzaakt op verscheidene plaatsen aanzienlijke schade aan ons wegennet. In bepaalde straten zal dit zwaar verkeer verboden worden.
* De conciërgerie van het stadhuis valt in van de ouderdom. De heropbouw van dit gedeelte is zeer dringend geworden.
* De Augustijnenstraat en een deel van de Reizigersstraat werden opnieuw geplaveid.
* De ingang tot de Lombardstraat, aan de kant van de Vismarkt, is in de winter zeer gevaarlijk. Drie kleine woningen zullen op de voorschreven rooilijn opnieuw gebouwd moeten worden.
* De regering heeft 3.000 frank ter beschikking gesteld voor de restauratie van de Sint-Germanuskerk.
* Het atelier voor het aanmaken van handschoenen, ingericht door de h. Hègle sedert 5 juni 1844, verschaft op dit ogenblik al werk aan 27 arbeiders.
* In 1843 heeft de hondenbelasting de som opgebracht van 873 frank en 83 centimes.

Dr. P. Kempeneers.