Technische fiche

Handschrift in het bezit van de h. M. Tierens, H. Hartkliniek te Tienen.

groenling(Sint-PieterskerkLueven

Inhoud

(f. 1)
Op heden desen 18en Jan(ua)rij 1723 comparuerunt voor mij onderges(chreuen) not(ari)s geadmitteert Jnden souuereijnen Raede van Brabant, binnen Thienen residerende, Jnde presentie van die getuijghen naergenoempt, die seer Eerw(erdighe) vrauwe Priorinne, suppriorinne, discrete, ende procuratersse des goidtshuijs van Cabbeeck binnen Thienen ter je, ende d’Heer Jacobus vander voort, sone van d’Heer michiel vander voort beldt-snijder van sijnen stiel, Jnnegeseten borger der stadt Antwerpen onder desselffs aggreatie, hem voor den seluen sijnen vaeder steerckmaeckende, ende verobligerende voor het gene naerbeschreuen is, ter andere sijden, welcke voors(chreuen) comparanten verclaeren midts desen met malcanderen aengegaen, ende gemaeckt te hebben het accordt in vuegen, ende manieren naervolgende, te weten dat den voorschreuen tweeden comparant

(f. 1v)
ten behoeue van het voorschreuen goidtshuijs Jnde keercke van het voorschreuen clooster binnen thienen sal maecken, ende stellen eenen autaer volgens model aenden voorschreuen tweeden comparant behandight, waer van het schrijnweerck moet hoogh sijn eenentwintigh voeten en halff gemeten vanden grondt tot het bouenste vande doorgaende cornis, ende de rest van het weerck naerden heijsch vande architecture, welcken autaer, ende weerck den aennemere moeten maecken van waegheschot houdt, ende stellen Jnde voorschreue keercke binnen Thienen, behaluen dat de straelen moeten gemaeckt woorden van delen haudt, alles te leuere[n] bij den aennemere, welcke strae[len] den aennemere moet schildere[n] ende bouen de bancxkens staende bouen den autaer steen sal den aennemere vier basrelieuen sneijden, ofte twee Engelen neffens een tabernaeckel naer verkiesen vande voorschreue

(f. 2)
aenbesteeders, met twee barlieuen naer de voorschreue model, ofte teeckeninge, het voorschreuen weerck alles naer behooren voltrocken sijnde, sal gratis blijuen ten behoeue vande voorschreue aenbesteeders, alle welcke voorschreue weercken den seluen aennemere op sijnen cost, ende last sal leueren op de kaije van Antwerpen, om geschept te woorden in het schip van, ende naer Louen, waer van de vraeghte sal staen ten coste, ende laste van die voorschreue Jerste comparanten, waer toe die selue Jerste comparanten moeten leueren het eijserweerck, ende de stellagien, tot het stellen van den voorschreuen autaer, geduerende het stellen van welcken autaer, met het voorschreuen schrijnweerck, ende wes daer van dependeert die voorschreue Jerste comparanten aenden voorschreuen acceptant, met sijne gasten, ende schrijnweercker sullen moeten geuen in hun voors(chreven)

(f. 2v)
clooster binnen Thienen logement, cost, ende dranck naer behooren volgens staet, ende conditien, ende dat voor, ende omme de somme van twee duijsent twee hondert, ende vijfftigh guldens eens courant gelt alhier volgens sijne ma(iesteijt)s placcaeten cours hebbende, waer van een derdendeel aenden aennemere sal betaelt woorden prompteleijck opde handt, een ander derdendeel, als het voorschreuen weerck bij naer sal gedaen sijn, ende het resterende derden deel sal promptelijck moeten betaelt woorden, als het voorschreuen weerck alles naer behooren sal voltrocken wesen, ter visitatie van mannen hun des verstaende in cas van noode, alle welcke weercken sullen moeten voltrocken wesen binnen den Jaere seuenthien hondert vierentwintigh ten lancxsten, middele welcken gelouen partijen voorseijt allen het gene voorschreuen is, voor soo veel Jeder respectiue

(f. 3)
aengaet, altijt te houden voor goedt, vast, ende van weerden, daer voor verbindende hunne respectiue persoonen, goederen, ende erffgenaemen, Jeder in solidum, te dien effecte condescenderende tot vast onderhaudt, ende volbrenghen van allen het gene voorschreuen Js, Jnde condemnatie voluntair, te decreteren Jnden voorschreuen Raede van Brabant, ende alomme elders, sonder voorgaende dagement, ofte eenighe rechtsvoorderinghe noodigh te wesen, met onwederroepeleijcke constitutie aen allen thoonders deser, om ett(ceter)a oock is onderredent, dat de aennemere op sijnen cost moet vergulden het deurken vant sanctuarium, tot welck sanctuarium den aennemere oock moet doen het noodigh eijserweerck, ende sleuterkens aldus gedaen dathe voorschreuen ter presentie van S(ieu)r Jan Baptista govaerts, ende Anthoen de keijser, als gelooffbaere getuijghen hier toe geroepen

(f. 3v)
ende gebeden ende is d’originaele deser geschreuen opden segel van sessenderigh stuijuers onderteeckent s(us)ter Regina van Ranst Priorinne, s(us)ter Joanna van Linthre suppriorinne, seur marion de chaerlemont, s(us)ter Elisabeth schepers procuratersse, s(us)ter marie Anna michotte, s(us)ter marie Helena Leemans, Jacobus vander voort, Jan Baptist goijvaes met het marck van Anthoen de keijser, et a me not(ari)o.

Quod Attestand(o) J: Loijaerts not(ariu)s 1723
Michiel Vandervoort
van den inhoudt kennes voldaen te sijn den 2 Junij 1724 Michiel Vandervoordt.

Verklaring van moeilijke woorden

– ondergeschreuen: ondergeschreven (u = v), vgl. ook Louen, d.i. Loven, nu de stad Leuven, enz.
– discrete: afkorting van “soeur discrète”, raadgeefster van de priorin.
– ter je: ter eendere (j = 1).
– procuratersse: zuster belast met de huishouding.
– voet: 1 voet = 0,285512 m; 21,5 voet = 6,12 meter.
– cornis: kroonlijst
– heijsch: eis (met hypercorrecte h).
– waegheschot: wagenschot hout = rechtdradig en gladde dunne eiken planken gezaagd uit over de volle lengte gekloofde stukken
– straelen: afbeelding van (zonnen)stralen als versiering.
– delen: stoffelijk bijv. naamw., afgeleid van een deel, d.i. plank van gezaagd hout.
– basrelieuen: bas-reliëfs, halfverheven beeldhouwwerk (verder ook met verkeerde spelling “barlieuen”).
– wes: al wat.
– in solidum: vast, betrouwbaar.
– condescenderende: geneigd tot, inschikkelijk.
– condemnatie voluntair: vrijwillige gerechtelijke schulderkenning.
– dagement: dagvaarding.
– onderredent: van het ww. onderreden, “onderling besproken”.

Opmerking

Over dit onderwerp, zie ook:
Archief van Kabbeek, nr. V 53, p. 130.
Fr. De Ridder, in: Hagelands Gedenkschriften, 1910, p. 187.
P. Kempeneers, in: Thuis in Thienen.

Dr. Paul Kempeneers, voor M. Tierens, rector van de H. Hartkliniek. Tienen, 28 december 1996.