Technische fiche

In verband met de “nieuwe” palmezel te Tienen is onderstaand fragment interessant. Hieruit blijkt dat de palmprocessie zeker nog bestond in 1693. De traditie ging dus niet verloren bij de furie van Tienen in 1635!
Het fragment komt uit het Kerkarchief van Brabant nr. 22.273 (jaar 1693). Dit nummer bestaat uit elf registers getiteld “Directorium ad legendas horas canonicas missasque celebrandas…”. Het zijn Kalenders met allerlei aantekeningen van kanunnik Ludovicus Cardinaels. In bedoelde kalender staat achteraan een aantekening van 1698, maar in een ander handschrift geschreven. De kalender zelf is van het jaar 1693.

Latijnse tekst

in die palmarum benedictio palmarum fit
per Plebanum, qua peracta fit supplicatio
cum imagine Salvatoris insidentis asino et
cum Apostolis nudis pedibus incedentibus
descendo per plateam van Ranst et per
forum sicque redeundo per oppositam plateam
ad portam funerum, ubi fiunt ceremonie
consuete, cum perventum est ad eccl[esi]am
in media navi ter genu flectendo ac ter
Ave Rex noster cantando, Plebanus primo adorat crucem
dein[de] diaconus et subdiaconus et sic conse-
quenter per Chorum
postea cantatur summum sacrum per
eundem D[ominum] Plebanum.

Vertaling

Op de dag der palmen heeft de zegening der palmen plaats
door de pastoor. Als dit gedaan is, heeft de dankbetuiging plaats
met het beeld van de Verlosser, gezeten op een ezel en
met de Apostelen, met blote voeten voortschrijdend,
afdalend langs de Van Ranst-straat (1) en langs
de markt en zo teruggaand langs de tegenoverliggende straat (2)
naar de lijkpoort, waar de gewone ceremonies plaatsvinden;
dan komt men toe aan de kerk (3),
in de middenbeuk driemaal de knieën buigend en driemaal
Ave Rex noster zingend, aanbidt de pastoor eerst het kruis,
dan de diaken en de subdiaken en zo vervol-
gens door het Koor
daarna wordt het “Summum Sacrum” gezongen door
dezelfde Heer Pastoor.

(1) De naam Van Ranst-straat komt enkel in dit stuk voor. Deze straat heet de Wolmarkt. Bekend in deze straat zijn de huizen van de familie Van Ranst.
(2) Bedoeld wordt de Gareelmakerijstraat, nu de Nieuwstraat.
(3) De Sint-Germeinskerk op de Veemarkt.

Dr. fil. Paul Kempeneers. Tienen, 12 februari 1997.