Technische fiche

Het testament omvat 3 bladzijden. Op de achterkant staat: N. 14. Testament Eemondt Goossens den ouden ende Engel van Rillaer gehuijsschen. 15 junij 1687. Het document is eigendom van dr. Hans Jacobs te Tienen, geklasseerd onder het nummer “Manuscript 90”. Eemont Goossens trouwde met Ingel van Rillaer op 29 oktober 1651. Eemont laat zijn smisgetuijgh aan zijn zoon Lambert Goossens.

Tekst

Blz. 1.

Inden naem ons heeren Amen.

Op heden vijffthiensten Junij 1687 compareerden voor mij, openbaer notaris, geadmitteert jnden souuereijnen Raede van Brabant binnen thienen residerende, jnde presentie vande getuijgen naergenoempt, Eemont Goossens ende Jngel van Rillaer gehuijsschen, Jngesetene deser Stadt, den voors(chreuen) Eemont wel te pas ende gesont van lichaem ende de voors(chreuen) Jngel sieck te bedde liggende, nochtans beijde hun memorie ende verstant genoegh machtich wesende, de welcke aenmerckende de broosheijt der menschelijcke nature ende datter niet sekerder en js als de doodt ende niet onsekerder als de ure der seluer, willende daeromme disponeren van hunne goederen hun bij godt almachtich verleent, aleer van dese werelt te scheijden, hebben gemaeckt ende geordonneert hun testament jnde forme ende maniere naervolgende, begerende dat t selue sal stadt grijpen ende volcomen effect sorteren, t sij bij forme van testament, codicille, donatie oft andersints opde alderbeste forme ende maniere als t selue sal connen geschieden, alwaert

Blz. 2.

dat alle solemniteijten daer toe gerequireert niet geobserueert en waeren.

Jnden Jersten recommanderen die voors(chreuen) comparanten hunne sielen, alswanneer de selue van dese werelt sullen comen te scheijden, aen Godt almachtich, Maria sijne gebenedijde moeder ende al het hemelsch geselschap ende comende totte dispositie van hunne tijdelijcke goederen, laeten die testateuren aenden lancxtleuenden van hun beijden die macht ende authoriteijt om op hunne achter te laeten goederen te lichten eene somme van twee hondert guldens ende de selue goederen daer mede te belasten, begerende dat naer d afflijuicheijt (1) van hun beijde, het smisgetuijgh ende gereetschap vanden Jersten comparant sal volgen aen Lambert Goossens hunnen sone. Jtem dat naer de afflijuicheyt van hun beijde hunne drij ongestelde dochters (2) sullen voor vuijt (3) trecken Jeder de somme van een hondert guldens, gelijck hunne andere dochter, als sij ten hauwelijck gecomen Js, heeft genoten

Blz. 3.

ende hunne drij sonen Jeder vijfftich g(u)l(den)s, Jnstituerende voorts hunne Erffgenaemen Librecht, Margriet, Francoyse, Catherine, Lambert, Eemont ende Agneet Goossens hunne kinderen. Aldus getesteert ten huyse der voors(chreuen) testateuren, ter presentie van Gilain Paliet ende Peeter Minnen getuijgen, hier toe geroepen ende gebeden ende was die minute deser onderteeckent eemont goossens den aude, van het marcq van Jngel van Rillaer, verclaerende niet te connen schrijuen des (4) gevraeght sijnde, ende van het marcq van Peeter Minnen verclaerende niet te connen schrijuen des gevraeght sijnde ende Gilen Paille ende van mij notaris.
Quod attestor. V. Renson not(ariu)s pub(licus). 1693.

(1) Na de aflijvigheid. – (2) Hier is het woord “kinderen” geschrapt. – (3) Vooruit = vooraf. – (4) Hiernaar.

Dr. fil. Paul Kempeneers. Tienen, 13 januari 2003.