Technische fiche

Het perkamenten document meet 28 bij 14,7 cm en is eigendom van dr. Hans Jacobs te Tienen, die het klasseerde onder nummer “manuscript 158”. De tekst is goed leesbaar. Het is een mooi voorbeeld voor gelijkaardige teksten die minder goed zijn bewaard.

Inhoud

Loywyck Meylingen draagt aan Johannes van Montenaken, begijn en meesteres van de Infirmarie van het Tiense Begijnhof, een huis op, gelegen in de Broekstraat.

Wy Goeswyn meylaens ende Vrancke van halle Scepenen van thienen tugen, dat Willem pierarts als meyer, liebrechs van houtheem in sinen houe te thienen dairmen de goede beneden gescreuen tgyslec is houdende, yweyn Abraens, Andries van broekeem, peter kryken ende egidius van Raetshouen clerck als laete inden seluen houe, voer ons als vore scepenen gedragen hebben ende ons gegeuen te verstaene, dat sy opten dach van heden dair by ende aen waeren ende dair ouer waeren gebeden ende geroepen als meyer ende laete inden voirscreuen houe, dair loywyck meylingen een huys ende hoff met allen der toebehoirten gelegen te thienen inde broeckstrate tusschen de goede wouters potghieters ende vrouwen campernoils wt beyden syden, met manisse smeyers ende wysdomme der voirgescreuen laete, den seluen meyer inde hande opdroech, verteech met halme ende monde ende hem dair af te maele, ontgoede ende onterfde te name ende tot oirbere der infirmarien sbeghynhoefs van thienen, ende dat joffrouwe Johanne van montenaken, beghyne ende meestersse des selfs beghynhoefs, inden name der seluer infirmarien inde voirgescreuen goede gegoet ende geerft wart, met allen hofrechte daer toe sculdich ende gewoenlec te geschien egheen poent van rechte daer inne achtergelaten, behoudelec elken synen goeden rechte, dwelck aldus geschiet synde ende metten rechte voldaen, de voirgeschreuen joffrouwe Johanne van montenaken in name vander seluer infirmarien, met manisse smeyers ende wysdomme der laete, bekinde den voirgescreuen loywyck inde voirscreuen goede syn erfwinninge alsoe lange als hy wel betalen sal ende niet langer voer ende omme eenen hollanschen guldene erftgyts, allen jaire te kersmisse ende half te sinte jansmisse baptisten, der voirgescreuen joffrouwen Johannen oft andere van wegen der seluer infirmarien, in name van erftgynse te betalene, Gelouende loywyck voirscreuen vanden voirgescreuen huyse ende houe altoes gnoech te doene woir ergernis te neuwe gedaen waer, ende de voirgescreuen goede op eenen scellinck ende tvierddel van eenen scellinge goits gelts, den heren van tganterayn (1) by walsberge. Item viertich scellinge payments der tafelen van thienen. Item op viertich scellinge payments der kercken sinte germaens van thienen ende een mite, ende op twee capuyne ende sesse penninge goets gelts grontgyts te waranderene als veruolghde schout, in welker dinck getugenisse desen letteren onse Scepene siegele syn aengehangen. Gegeuen int jaer vander geboirten ons heren duysent vierhondert ende achtenviertich inde maent van junio opten twintichsten dach.

(1) Het Huis van Chantrijn, later van Malta.

Dr. fil. Paul Kempeneers.