In de reeks Bijdragen van het Hagelands Historisch Documentatiecentrum, uitgegeven door het Toreke te Tienen, verscheen op 6 november 2003 mijn Klapper op het Bevolkingsregister. Het boek omvat 52 bladzijden, kost slechts 5 euro en is te verkrijgen in de Stadsinfo en in het Archief. Wees er vlug bij, want de oplage is beperkt. Een woordje uitleg.

Deze Klapper omvat de familienamen van het Tiense bevolkingsregister uit de periode 1866 tot 1890. Heel wat mensen zoals paters, gedetineerden, leerlingen, kloosterzusters, maar ook inwijkelingen, waren geen geboren Tienenaars. Daarom is deze Klapper bestemd voor stamboomonderzoekers of andere geïnteresseerden, zowel in als buiten Tienen. Ook weken nogal wat Tienenaars uit. Armoede was troef in de piepkleine huisjes van de talrijke gangen, waar vaders en moeders met hun rijke kroost moesten leven op enkele centiaren. Geen wonder dat uit deze gangen een migratie op gang kwam naar grote steden als Brussel en Luik om aan de armoede te ontsnappen. Welke sociaalvoelende student schrijft hier eens een boeiend eindwerk over?

Het bewerkte bevolkingsregister bestaat uit 4 dikke delen, genummerd van folio 1 tot 1884, met circa 25.000 persoonsnamen. Deze rijke bron is zo dik dat slechts weinigen de tijd vinden om hun voorouders hierin op te zoeken. Daarom heb ik de familienamen in mijn Klapper alfabetisch gerangschikt. Zo lezen de afstammelingen van vader Brehmen dat hun naam voorkomt op folio 1600. In hoofdstuk II verneemt de vorser dat deze naam te lezen staat in deel 4.

Hoofdstuk III laat toe om terug te vinden in welke straat een voorouder leefde. Het register kent echter enkel Franse straatnamen. In mijn Klapper heb ik deze namen omgezet in de thans gebruikte Nederlandse namen. Een aantal namen zijn evenwel veranderd. De Rue Longue is nog wel bekend als de Langestraat, maar deze heet nu (naar mijn grote spijt) V. Beauduinstraat. De Rue de Diest, voorheen bekend als de Kabbeekstraat, is in 1905 veranderd in Rue Gilain, nu vernederlandst tot Gilainstraat. Al deze wijzigingen kan de vorser in hoofdstuk III terugvinden. Dit is niet alleen interessant voor de onderzoeker van buiten Tienen, die in het archief van het HHD zijn stamboek tracht te reconstrueren. Ook Tienenaars zelf weten uiteraard niet meer hoe een bepaalde straat in 1866 heette.

Heeft men eenmaal een voorouder in de 4 dikke boeken teruggevonden, dan wordt de onderzoeker voor zijn moeite beloond. Op de bladzijde vindt hij immers zijn hele familie terug die in 1866-1890 in een bepaald huis woonde. Dus met vader, moeder en alle kinderen. Bovendien schreven de ambtenaren er ook de wijzigingen bij: met wie een zoon of dochter trouwde en waar het jonge echtpaar naartoe trok. Wie overleed, waar en wanneer? Kortom, je vindt op de opgezochte folio een schat aan gegevens.

Dr. P. Kempeneers.