Technische fiche

Het manuscript is eigendom van dr. Hans Jacobs te Tienen. Geklasseerd als manuscript 263.

Afkortingen

De overige afkortingen zijn in de tekst opgelost.

i of j 1 capp. cappuijn
ij 2 D. denier = 1/20 schelling
iij 3 Den. deniers
iv 4 ett. etcetera
v 5 lb. libra = pond
vj 6 ob. obel
vij 7 s. schelling
viij 8
ix 9
x 10
xij 12
xv 15
xviij 18
xix 19
xxiiij 24
xxvj 26
xl 40
lxviij 68

Tekst

Oragnie.

1. Item heer silvester van postel.

2. Willem puttaers van een dachmael bempts, gelegen jnden berch tot Lummen regenoten die selue Willem, peeter vuijttenberghe, s’heeren straete, ende die gete, ofte vliete – ij capp. v. Den.

3. Matthijs Merx bij coop, tegens d’erffgenaemen van Ranst, van een halff boender lant, gelegen buijten die veltborne porte, regenoten den wech van thienen naer houthem, den wech van thienen naer Oplinter, d’erffgenaemen peeter Ausseloos, ende d’erffgenaemen van der Meeren – j cap. v Den.

4. Jouffrouwe M[aria] L[ucia]. van herbergen begijnken op den beggijnhoue binnen dese stadt Thienen, van een huijs, hoff, ende boomgaert, gelegen binnen die selue Stadt, voor desen toebehoort hebbende Joncker Nigronj, Jouffrouwe barbara bax, ett., regenoten s’heeren straete, die stadts vesten, d’heer Eueraerts heere van budinge, ende d’erffg. willemaers – xv Den.

5. Die weduwe Lambrecht Windelinx, te voren Lambrecht sillen van ontrent een dachmael lants, buijten die Louenaere porte, regenoten het Capittule van thienen, die weduwe Jan van Craesbeke, het Clooster van Euerbode – iij Den.

6. Joncker Jaspar Roeloffs, d’erffgenaemen wijlen Adriaen van Ranst van een plecke lant gelegen bij Cabbeeck, regenoten Cabbeeck in tween, die vesten, pauwel Vleminx, ende die straete leijdende naer die vesten – ij Den.

7.

8. Hijlwich van Aerle van een halff boender lants buijten die Louenaere poorte, regenoten die taeffel van thienen, ende geert van Elsenputte – iij D. Ob.

9. Caerle van Rillaer van ontrent die drij dachmaelen bempt, gelegen buijten het molegat, regenoten die straete, die mene, Joris Kindermans, d’erffgenaemen Servaes Raemaeckers, d’erffgenaemen van broeckhem – viij Den.

10. Die selue Carel van ontrent tachentich Roijen bempt, gelegen bijde voorschreuen bempt regenoten die taeffel van thienen, die heeren van Diest, ende die straete – j Den.

11. Den heere Rectoir van Sint Juliaen Autaer in Sinte Germeijns kercke van Thienen van drij dachmaele en halff lant opde wijngaert berch achter het Molengat, regenoten d’erffgenaemen henrick Kindermans, die weduwe Lowies goossens, die weduwe Niclaes Steuens, ende die weduwe Daniel Wouters – vij Den.

12. Die taeffel van thienen, heer Willem Clijnen met sijne sustere van een dachmael lant gelegen bouen Sint Catlijnen poel, regenoten s’heeren straete, ofte wech van het Molegat naer Daenebroeck, die selue taeffel van thienen in twee zijden, ende die vrouwebroeders van thienen – iij Den.

13. Willem de haen van bijuoerden van een halff boender twintich Roijen lants, gelegen bij Diedegem, regenoten die taeffel van thienen, die vloetgracht die te Daenebroeck inne vloet – j Den.

14. Geert Matthues, te voren geert dirix van een derdel van een boender lant, dat cijns heer Stiers was bij die oude zijpe regenoten die vloetgracht, ende Robert berwouts – j Den.

15. Het Convent van Daenebroeck van de cleijn bemdekens tot hauthem, ende henne cleijne stuxkens lant op die vlaes – iij s. j Den.

16. Het Clooster van Sint Agneeten van een boender lant, gelegen inden schaps mortele d’welck hier voortijden in twee parceelen gestaen heeft, regenoten die taeffele van thienen, heer Jan van houthem, ende Robert berwouts – iiij 1/2 Den.

17. Het selue Clooster van Cabbeke, van ontrent een boender lant, gelegen buijten die Cabbeecke porte, aenden wech t’ijseren weert, regenoten d’Oudtgasthuijs, het Capittule van Thienen – iiij Den.

18. Henrick Neue, Jan Neue sone Jans, te voren Liebrecht Neue sone Jans, van een dachmael lant gelegen int pedeken daer men van Diedegem naer Linthere gaet regenoten Catlijnen Cans, den keeswech daer door loopende – j Den.

19. D’erffgenaemen wijlen Zeger Amours van een boender lant gelegen tot Ouerlaer weert regenoten die gemijn straete, die begijnen van thienen, ende die taeffel van thienen – vj Den.

20. Caerle van Rillaer sone Jans, te voren Jan van Rillaer van onderhalff sille lant bij steenken, daermen te daenebroeck weert gaet, regenoten het Capittule van thienen, Jan Meuris, te voren bertelen van beul – iij Den.

21. Die Wittevrouwen van thienen van een stuck bempt gelegen in het Convent daer het Clooster schuere op staet – ij Cap. vj Den.

22. Het Clooster van barberendael, van een boender twintich Roede lant gelegen inden haelwech, regenoten het heerschap van diest, het Clooster van Daenebroeck, den voorschreuen haelwech, ende Cabbeke – xix Den.

23. Het Capittule van thienen van drij dachmaelen gelegen tot Auendoren buijten die vesten, regenoten het Capittule van Sinte Lambrecht tot Luijck, ende het gasthuijs van thienen – j Den.

24. Jouffrouwe Joanne van houthem van een stuck lant, gelegen op den wech tusschen eijseren, ende vissenaken bij die lande der taeffele van thienen – vij Den.

25. Jouffrouwe van herbergen begijnken van haeren huijse, met sijne toebehoorten, onder die regenoten als articulo 4 – ij s. Louens.

26. Wouter van kiesecom, te voren meester Jan berwouts van een halff boender lant gelegen bij den wech van Daenebroeck, regenoten die taeffel van thienen in twee zijden, Lambrecht van Meensel erffgenaemen, ende Laureijs spaens erffgenaemen – ij Den.

27. Sieur peeter traetsens secretaris van het wederdeel van den voorschreuen lande, regenoten die taeffele van thienen – ij Den.

28. Jan herotten bij coope, te vorens Jan Meuris daer voor bertholen van beul van een stuck lants gelegen op den wech van Daenebroeck geheeten steenken, regenoten het Clooster van Daenebroeck, het Clooster van Sinte Agneeten ende die straete in twee zijden – iiij Den.

29. Het gasthuijs van thienen van een halff boender lant gelegen inden schaeps mortel – iiij Den.

30. Het selue gasthuijs van thienen van drije dachmaelen lant gelegen bij het vossel – ij Den. iij brooden.

31. Het selue gasthuijs van eene wijngaert bij grijpen, gelegen.

32. Het selue gasthuijs van eene heerschappe tot thienen gelegen, dat toe placht te behooren het Clooster vanden Cruijs tot Leijs, ende henrick welter – j Den.

33. Die grouwsusters van Thienen, te voren Joncker peeter van Ranst van sijnen huijse, ende houe, nu boomgaert, gelegen in die veltborne straete, regenoten die selue straete, Joncker Jan de wijth, te voren Jan vanden putte, ende die selue grouwsusters – iij 1/2 cap. x 1/2 Den.

34.

35. Het Capittule van thienen van een dachmael lant gelegen tusschen bruijnessem, ende den dunberch, regenoten d’erffgenaemen Jans van boeslinter ende s’heeren straete – j Den.

36. Joannes Oleuiers van onderhalff dachmael lants, gelegen inden pollepel, dat mijns heeren Aerde van den wijere was – j Den.

37. Den Eerweerdigen heere Joannes franciscus Landeloos president van het Collegie van dael binnen Louen van twee en een halff dachmaelen lant gelegen bij het vossel, daer men van thienen naer bruijnessom gaet, regenoten het gasthuijs van thienen in tween, D’Anuntiaten van thienen, ende d’erffgenaemen van der Monden – ij Den.

38. Het Clooster van barberendael van twee stucken lant, gelegen bij grijpen d’een aenhoudende een boender, regenoten s’heeren straete, ende d’ander aenhoudende een boender en halff regenoten het selue goitshuijs in ij zijden, ende sint Jans Autaer in Sinte Germijns kercke alhier – j cap. v. Den.

39. Sieur Adrianus van vucht bij successie te voren peeter vander Meeren van een derdel van een boender lant te grijpen, regenoten die taeffel van thienen, s’heeren straete, ende het Clooster van Cabbeke – vij Den.

40. Henrick van hoebroeck thienen van een dachmael en halff lant, gelegen inden wech daermen van thienen naer Oirbeke gaet, regenoten d’erffgenaemen Rijkel, die gemijn straete, ende die selue henrick – ij Den.

41. Die begijnen van Thienen van een halff dachmael lant bij Oirbeke, regenoten den Abt van vlierbeke, ende die kercke van Oirbeke – iiij Den.

42. D’Autgasthuijs van thienen ende het Nieuw gasthuijs van een dachmael bempts bij die groen straete – j Den.

43. Het selue gasthuijs van Thienen van heure goederen gelegen Thienen – ij Cap. xix Den.

44. Het selue gasthuijs van thienen van holmekers bempde tusschen die goederen des voorschreuen gasthuijs – ij Den.

45. Andries shertogen, te voren goswijn berrewouts van een dachmael bempt gelegen op die gruenstraete buijten die Mulckpoorte, regenoten d’outgasthuijs van thienen – j Den.

46. Geert van elsenputte van onderhalff dachmael lant, gelegen bij het kersseleerken, neuen die goederen der taeffel van thienen – j 1/2 Den.

47. Willem peterins van onderhalff dachmael lants gelegen tegens Daenebroeck ouer bij die zijpe, regenoten die straete van thienen naer Louen, robert berwouts geruen in ij zijden – v Den.

48. Jan Casteels, daer naer Jacob Casteels van een dachmael lant gelegen aen die morckel straet, regenoten het heerschap van diest, ende die taeffel van thienen – j Den.

49. Die selue van drij dachmaelen lant op den grijpen wech gelegen – vij 1/2 Den.

50. Peeter Stockmans van een dachmael lant gelegen buijten het molegat, regenoten het heerschap van diest [= geschrapt], en deuil, het Clooster van Cabbeeck – iij den.

51. Het gemijn Jaergetijde van Sinte Germeijn binnen Thienen, van een dachmael lant buijten het molegat, regenoten die taeffel van thienen, Joncker Le franc, die weduwe van weuelinghouen, ende die weduwe vanden Aduocaet vaes – ij Den.

52. Jouffrouwe Elisabeth kisten van haeren wijngaert daer bij gelegen – j Den.

53. Die taeffel van thienen van een stuck bempts, dat heer wouter van kersbeke was, gelegen tusschen Esemael ende Adeuort – ij Cap. iiij Den.

54. Die selue taeffel van Coenens lande inden ketel bij grimpde, ende vannden vrouwen zas lande was, gelegen bij het vossel – iij s. Louens v Den. j broodt.

55.

56. Jan van Mulck van een halff dachmael lants t’oirbeke weert gelegen, regenoten die erffgenaemen Otto Nackaerts, die taeffel van thienen, ende die voorschreuen Jan – Ob.

57. Die taeffel van thienen van een halff boender lant, regenoten die taeffel van thienen – i 1/2 Den.

58. Het gemijn Jaergetijde van thienen in Sinte Germeijns kercke, van een onderhalff dachmael lants buijten die Louensche porte, regennoten Cabbeeck, die taeffel van thienen, het gasthuijs van thienen, ende de groenenwech – i 1/2 Den.

59. Jan van brussele tot Louen, als man, ende momboir van Marike Nijs van een dachmael lants geheeten die keshaege, regenoten die taeffel ende Capittule van thienen, die straete naer Daenebroeck, ende grijpen – i 1/2 Den.

60.

61. D’erffgenaemen, oft representanten van wijlen heer, ende meester Jacobus de hertoge, te voren Joncker Willem van guijdegouen van haeren wijngaert, nu lant gelegen tot Auendoren, regenoten die fontijne, nu genoempt Sinte Mertens bon, die selue in twee zijden, die stadts vesten, die straete, comende van bouen naer die hoegaertsche porte, ende den sieur president Landeloos, ende is gelegen in eene meerdere plecke, groot ontrent vier boenderen – j Den.

62. Die selue erffgenaemen de hertoge van hennen houe gelegen inde voorschreuen plecke, onder die regenoten als articulo precedentj – ij 1/2 Den.

63.

64. Gilis tosseijns, nu thomas Leeuws van een halff dachmael lants gelegen te grijpen inden verrenbosch, regenoten het Clooster van barberendael, servaes Raemaeckers, ende des Cloosters wijngaert – j 1/2 Den.

65. Henrick Calaije van seuen Roeden hoffs regenoten taeffele lant van thienen, ende Jan van Alboeme – j Ob.

66. Het Clooster van Sinte Agneeten van een halff dachmael lant, dat som straete is, dat sij cregen tegens Geldolph vander Linden gelegen opt doostermeer, regenoten die erffgenaemen Jan Campenoels – ij den.

67. Het selue Clooster van een halff boender lant achter het hoff van Daenebroeck, regenoten het Clooster van Daenebroeck – ij den.

68. Het selue Clooster van een dachmael lant op die hoochde bij het Cruijsken te Daenebroeck, regenoten s’heeren straete – ij Den.

69. Die taeffel van thienen van een halff boender lant, gelegen bij die toommen t’Auendoren, d’welck wouter van beetze die voorschreuen taeffel gelaeten heeft – iiij Den.

70. Die weduwe Joannes Cans van een halff boender lant int grijpen velt, regenoten Willem van Montenaken – j Den.

71.

72. Die weduwe Jan blijckers, henrick blijckers als man, ende momboir van Lijsebeth van broechem van een dachmael lants gelegen bij het tummeken te grijpen – Ob.

73. Jouffrouwe Marie Minsen, te voren Willem Minsen van een dachmael lant gelegen achter daenebroeck regenoten het oudtgasthuijs van thienen, het Clooster van Gempe, ende die selue Jouffrouwe, ende is gelegen in eene meerdere plecke van ontrent twee boenderen – iij Den.

74. Het Clooster van Cabbeke van een half boender lant, ende meer, regenoten den Molenwech ende het heerschap van diest – iij d. Ob.

75. D’Erffgenaemen van Otto Jacobus Coenen bij successie, te voren Otto Coenen van onderhalff dachmael lant, soo die plecke gelegen is, in den schaeps mortele, buijten die Cabbeke porte, regenoten den Abt van perck, die fabrijcke van Thienen, den wech, ofte straete leijdende van ijseren naer bunsbeke – ij Den.

76 et 77. Het Capittule van thienen van een dachmael lant, te bruijnessim weert – j Den.

78. Anne haenegreue weduwe gregorius thielens nu getrouwt met matthijs blijckaerts, van eenen huijse op die herinck merckt, regenoten die erffgenaemen van Jouffrouwe barbara Cobbelgiers, d’erffgenaemen Lucas schrijvers, nu francis vander Linden, den vrijthoff van achter, ende die voorschreuen merckt van voor – ij Cap. ix den.

79. Francis vander Linden, te voren Lucas schrijvers van sijnen huijse op de herinck merckt, regenoten d’erffgenaemen brans van Mechelen, d’erffgenaemen gregorius thielens, den vrijthoff van achter, ende die voorschreuen merckt van voor – j cap. j Den.

80. Den seluen van een hoffken, ende nu betimmert annex aenden voorschreuen huijse – ij Den.

81. Jouffrouwe Christine berwauts, te voren d’erffgenaemen Willem van walsbergen van eenen bempt groot v 1/2 dachmaelen in een stuck, daer die gete doorvliet, regenoten die vruente van hoegaerden op twee zijden, te rommersom weert, die geruen van walsbergen voorschreuen, ende het Clooster van Ouerlaer – xij Den.

82. Het Clooster van Cabbeeck van een plecke lant groot ontrent een boender gelegen bij s’hertogen wouwere, regenoten desselffs Clooster vijuer, ende het Clooster van Barberendael – j den.

83. Seruaes Raijemaeckers, henrick Raijemaeckers, te voren servaes petten van sijnen wijngaert buijten het molegat, regenoten het Clooster van barberendael, henrick dirix, Mijnheere vander Reviere, ende Aert vanden berghe – Ob.

84. D’erffgenaemen Anne weijs, weduwe wijlen Renier Nijs van eenen huijse, ende houe, regenoten die refugie van Sinte Geertruijden, s’heeren straete genoempt die louenaere straete van voor, ende d’erffgenaemen Roldolp heeren – j cap. iiij den.

85. D’Erffgenaemen Jacob van Dionant, te voren die weduwe Amerijck pulinx van eenen huijse, ende houe inde louenaere straete, regenoten Jan paenhuijse, die straete van voor, ende is genoempt het fontijnken – j cap. iij Den.

86. Het Clooster van Cabbeeck van eenen huijse metten toebehoorten, gelegen tusschen die goederen heer wouter vanden broecke, ende nu Annex die goederen vanden voorschreuen Cloostere – j cap. iij Den.

87. Het selue Clooster van eenen huijse, ende erffue daer bij gelegen, d’welck Jouffrouwe Catharine Lenaerts placht te sijn – ij Cap. viij Den.

88. Die geruen van kersbeke van heuren heerschappe, ende Cheijnshoff Thienen – j 1/2 Den.

89. Het Clooster van Cabbeeck van eenen huijse, ende houe inde Louenaere straete, regenoten het selue Clooster, d’oude vesten van achter – j Cap. iiij den.

90. Het selue Clooster van eenen houe, ende huijse gelegen in die louenaere straete, regenoten d’oude vesten, s’heeren straete voorschreuen, ende Cabbeeck – j Cap. iiij Den.

91. D’Abdije van Sinte geertruijden tot Louen, te voren Laureijs Roijleeuws van eenen huijse, ende houe, regenoten den seluen Abt van Sinte gertruijden, Adriaen van Elessim, ende die Louenaere straete – xij Den.

92. Het Clooster van Sint Agneeten, nu Cabbeeck van eender wooninge metten toebehoorten gelegen inde Cattestraete, tusschen die goederen desselffs Cloosters – iij s. Louens.

93. Sieur Niclaes van Dionant bij successie, te voren Niclaes van Dionant van eene plecke lant groot ontrent drij dachmaelen, gelegen tusschen die Louenaere, ende Cabbeeck poorte, regenoten die begijnen van thienen, die vloetgracht, den Aduocaet festraets, ende den voorschreuen van Dionant – j Cap. iiij Den.

Inde Cabbeeck straete, ende achter
onse Lieue Vrouwe ten poel

94. Het Clooster van Cabbeeck van eenen houe aen die Cabbeeck straete, d’welck nu is binnens Cloostere – ij s. Louens.

95. Heer ende meester Guilliam festraets voor die hellicht, ende Sieur Michiel de hertoge tot Louen voor die andere hellicht, van een block groot ontrent drije boenderen, gelegen buijten die Cabbeeck poorte, regenoten die straete naer bunsbeke, het Capittule van thienen, d’erffgenaemen Martinij, ende die straete van Sinte Hemelinj, oft Sint Mertens vissenaken – iij s. Louens.

96. Guilliam Willems bij successie, te vorens guilliam schellinx van sijnen huijse metter toebehoorten achter onse Lieue vrouwe ten poel, regenoten d’erffgenaemen van Jan Baptist Martinij, die grouwsusters van achter, s’heeren straete van voor, ende die straete loopende naer het Clooster van de voorschreuen grouwsusters – ij Cap. vj Den.

97. Die grouwsusters van thienen, te vorens heer henrick vanden Roije a grasen, van eenen huijse, ende houe in de wolffhaege, nu schuere, ende hophoff, regenoten die refugie van Euerbode, die straete van voren, ende het Clooster van de selue grouwsusters – 1/2 cap. ij 1/2 Den.

98. Die selue grouwsusters van den voorschreuen huijse gelegen als voor, regenoten als aldaer – 1/2 cap. j 1/2 den.

Tot Haechdoren, Tot Schepenen

99. Joncker henrick van Eijnetten heere van Lichtenborch vanden heerschappaije, ende Cheijnshoue tot haechdoren binnen Thienen – 1/2 cap. ij Den.

Rijserstraete, ende ontrent den begijnhoue

100. Die weduwe wijlen Joannes Cans van een plecke lant, dat wijngaert placht te sijne, gelegen buijten die geldenaecke poorte, ter haechdoren poorte weert – Ob.

101. Die selue, te vorens Joannes Cans van een plecke lant, dat wijngaert placht te sijn regenoten vranck traetsen, die vrouwe van staden – Ob.

102. Die selue te vorens Joannes Cans van vijfftich Roeden winhoffs bij die voorschreuen erffue regenoten het Clooster van Lintere, ende s’heeren straete in twee zijden – Ob.

103. Die weduwe Joannes Cans, te voren Andries van tricht van haeren winhoue, oijck aldaer gelegen, regenoten vranck traetsen onder – Ob.

104. Jan Marcelis, dat Jan van Leeuw placht te sijne van een erffue gelegen op het hoeckinde vander straete, regenoten vranck traetsen, ende die straete in twee zijden – Ob.

105. Jouffrouwe J.C. van Roije weduwe wijlen Sieur Jacques van Leeuw in sijn leuen meijer van Zout Leeuw, te vorens henrick van den berghe, sone Dionijs, van haeren huijse, ende toebehoorten, gelegen in die Rijserstraete, regenoten die Coloueniers gulde, die voorschreuen Rijserstraete, sekere erffue gecompeteert hebbende Willem puttaerts, comende tot op die groote straete, nu geeuinceert wegens die taeffel van thienen, ende den heere van desen houe, ende seker cleijn revierken – j Den.

106. Die selue Jouffrouwe, te vorens henrick vanden berghe, vanden selue huijse, ende toebehoorten – j Den.

107. Die selue Jouffrouwe van Roije, te vorens henrick vanden berghe, sone Dionijs van haeren boomgaert ende houe inde Rijserstraete, onder die regenoten als articulis 105 – ix Den.

108. Het gasthuijs van Thienen van heuren huijse, ende houe achter die gete inde Rijserstraete – xij Den.

109.

110. Jouffrouwe J.C. van Roije, te vorens henrick vanden Berghe sone Dionijs, van haeren huijse metter toebehoorten inde Rijserstraete, onder die regenoten als articulis 105, 106, 107 – j Cap. iiij 1/2 Den.

111. Die selue Jouffrouwe van een plexken erffue aen die voorschreuen straete, daer nu eene schuere op staet, onder die regenoten als articulo 105. – j Cap. v 1/2 Den.

112. Jan Baptiste gilis, te voren geert van herbergen oft sijne erffgenaemen van eenen huijse, ende houe op den hoeck van de Rijserstraete aen die peertsbrugge, op die gete, regenoten die selue gete, s’heeren straete in tween, ende het gasthuijs van achter – j Cap. iij Den.

113. Het begijnhoff van thienen van een halff dachmael lant, achter den begijnen muere, regenoten die goederen van de selue begijnen in drij zijden – j Den.

114. Gilis du Mont van eenen huijse, met sijnder toebehoorten, regenoten die peertsbrugge, die gete, herman tibau, ende die langestraete van voren – iij Cap. ix den.

115. D’Oudt gasthuijs van heuren huijse, ende toebehoorten, regenoten het selue gasthuijs, d’erffgenaemen vranck traetsen, die langestraete van voor, ende die gete van achter – ij Cap. ix Den.

116. D’erffgenaemen Naveau, ende het gasthuijs van thienen van eenen huijse, ende sijne toebehoorten Jaerelijcx twee Cappuijnen waer van die selue erffgenaemen eenen moeten draegen, ende het selue gasthuijs eenen, ende staet op het paenhuijs van het selue gasthuijs, ende het huijs vande selue erffgenaemen, regenoten het selue gasthuijs, ende van het huijs, die selue erffgenaemen Naveau, met henne schuere, die langestraete van voor, ende die gete van achter, dus Jaerelijcx eenen Cappuijn voor ider.

117. Die weduwe vanden Capiteijn ferquest, te voren het Luijx Collegie tot Louen, ende noch te voren francis thenaerts van eenen huijse, ende houe in die langestraete, regenoten die selue straete, den bempt van hijlessim, die gijse van achter, ende die refugie van Hijlessim – ij Cap. ix Den.

118. Die selue, te vorens het voorschreuen Collegie van een huijs bij het voorschreuen huijs gelegen, regenoten het selue – j Den.

119. Die selue van eenen huijse, ende houe, regenoten als articulis 117 – ij Cap. ix Den.

120. Sieur Jan Dauphin, te voren Martinus suarez van eenen huijse, met sijne toebehoorten, gelegen in die langestraete, regenoten die molenstraete van achter, s’heeren straete van voor, peeter de brou, ende Jan tuteleers – j Cap. j 1/2 Den.

121. Dese twee huijsen sijn onderpant d’een aen d’ander desen cheijns aengaende.

122. Den seluen van eenen huijse metter toebehoorten wesende het wedergedeelte vanden voorschreuen huijse, ende onbesondert regenoten als bouen – j Cap. j 1/2 Den.

123. Peeter de broe, te voren guilliam persin als d’actie hebbende tegens den heere van desen houe de date 12 Augustij 1701 van eene ledigen gront, nu huijs, ende toebehoorten gelegen inde langestraete, regenoten die selue straete, die molenstraete van achter, Sieur Jan Dauphin, ende d’erffgenaemen Jan van Bel, Jaerelijcx volgens die selue vuijtgeuinge alhier – j Cap. ix Den.

124. Memorie, dat inden voorgaenden boeck staet, Nota dat vuijt die voorschreuen twee Cappuijnen ix Deniers Andries bosschaerts Jaerelijcx moet betaelen eenen Cappuijn, ergo alhier die betaelinge apart geteeckent.

125. Het Convent van D’Eerweerdige Paters Beggaerden binnen Thienen van henne kercke, huijsen, houen, boomgaerden mette appendentien, regenoten die straete, die Molenstraete, die Lombaert straete, d’erffgenaemen henrick traetsen, Sieur vander Monde vxoris nomine – vj Cap. xix Den.

126. Cornelis Maes als hebbende d’actie van euictie, te voren Cornelis Leunis van een bempdeken aen die Roosmolen poorte, regenoten die stadts vesten, het Clooster van Barberendael in tween, ende die straete van voor – iiij Den.

127. Den seluen te voren Anthoen Vellenborch van lxviij [= 68] Roijen bempt, bij het voorschreuen bempdeken onder die regenoten als op het voorschreuen parceel – j Den.

128. Het Clooster van Barberendael van eenen bempde groot ontrent seuentich roede, regenoten het voorschreuen Clooster in twee zijde, Sinte steuens Autaer inde kercke ten poel, streckende dat bij die vesten – iii 1/2 Den.

129. Het Clooster van Cabbeeck van eenen bempt gelegen bij grijpen, die voortijden placht toe te behooren steuen hanckaerts Jaerelijcx twee oude schilden – xxiiij s. Louens.

Binnen d’oude vesten Thienen

130. Die taeffele van Thienen bij accord iij Januarij 1611 die proost van Gempe van een mudde Coren dat hij heeft op die wooninge den Aer, tegens ouer den helm, regenoten die pauw – ij Cap. ix den. [Opm. Pastoor Buvé en Jan Wauters noteren bij “Aer” in potlood verkeerdelijk “Ster”].

131. D’Erffgenaemen Sieur Jan van winde, te voren Jaspar van winde van eenen huijse, metter toebehoorten, geheeten den pellicaen, regenoten Joncker de Berlaer, te voren den Aduocaet Amerijx, Jan francis peijssens, den vrijthoff van achter, die hinnemerckt ofte straete van voor – ij Cap. vj Den.

132. D’Erffgenaemen van Joncker Louijs de Berlaere, te voren Loijck Amerijx van eenen huijse geheeten den Rinck, gelegen binnen Thienen, regenoten d’erffgenaemen van wijlen Sieur Joannes van winde met het huijs genoempt den pellicaen, d’erffgenaemen van Joncker Niclaes D’Emeuille, die langestraete van voor, ende den vrijthoff van achter – xv Den.

133. Den seluen van sijnen huijse bij het voorschreuen huijs, ende is nu al een goet – ix Den.

134. Meurouwe D’Emeuille, te voren Jouffrouwe Willemaers noch te voren Loijck Amerijx van eenen huijse, daer de valck placht vuijt te hangen regenoten het huijs genoempt den rinck, competerende d’erffgenaemen Joncker Louijs de berlaere, den vrijthoff van achter, Eueraert paenhuijs, ende die langestraete van voor – ij Cap. ix Den.

135. Meester Jan blijleuen, te vorens Liebrecht gilis daer voor meester Jan van kiesecom van twee wooninge metten houen, gelegen tot Auendoren inde broeckstraete, regenoten die geruen pas, nu lambrecht van hoegaerden op die zijde t’Auendoren weert, die selue Liebrecht in twee zijden – ij Cap. ix Den.

136. Meester Peeter de Sobrie, te voren d’erffgenaemen vander Monde van sijnen huijse metten toebehoorten, d’welck placht te heeten die swarte lelie, nu Sint Niclaes, regenoten d’erffgenaemen van den berghe, Eueraert paenhuijs, den vrijthoff van achter, die langestraete van voor, vide articulo 145 – j Cap. iiij 1/2 den.

137. Eueraert paenhuijs van eenen huijse, met een hoffken, regenoten peeter de sobrie, d’erffgenaemen berlaer, den vrijthoff van achter, ende die langestraete van voor – j Cap. iiij 1/2 Den.

138. Meester peeter santels, te voren Carel wanten van eenen huijse met sijne toebehoorten, geheeten den clijnen gapaert, regenoten d’erffgenaemen Jan goossens, het huijs van sijne maiesteijt te voren francois Lescaille, den notaris francis paesmans van achter, ende die langestraete, oft Calvermerckt van voor – j Cap. iiij 1/2 den.

139. D’erffgenaemen wijlen Sieur Jan goossens van eenen huijse genoempt den gapaert, regenoten Sieur henrick vander Monde, meester peeter santels, den vrijthoff, oft den notaris paesmans van achter, ende die langestraete van voor – j Cap. iiij 1/2 Den.

140. Nu sijne Maiesteijt, te voren francis Lacaille van eenen huijse op die herinck merckt, regenoten peeter santels, den notaris francis paesmans, ende die voorschreuen merckt, oft straete van voor – ij Cap. ix Den.

141. Den notaris francis paesmans, te voren gouaert persoons, Carel stijls, van eenen huijse, ende houe met sijne toebehoorten gelegen op die herinck merckt, regenoten het huijs competerende sijne maiesteijt te voren francis Lacaille, den vrijthoff van achter, meester Niclaes Loes, ende die selue merckt van voor – j Cap. iij Den.

142. Den seluen van den seluen huijse Jaerelijcx – j Den.

143. Meester Niclaes Loes van eenen huijse, geheeten die borse, regenoten den notaris francis paesmans, den seluen mette naerbeschreve erffue, oft huijse, ende meester Joannes Tibault, den vrijthoff van achtere – j Cap. iij Den.

144. Den seluen Loes van een huijsken, oft erffue aldernaest den voorschreuen huijse, regenoten den seluen, den voorschreuen Tibault, ende de herinck merckt van voor, ende is nu al een goet – iij Den.

145. Meester peeter de sobrie van een cleijn hoffken onder die regenoten als articulo 145 Jaerelijcx – iij Den.

146. Meester Joannes Tibault vxoris nomine van eenen huijse gelegen op die vischmerckt, dat die extere placht te heeten, regenoten d’erffgenaemen van Jouffrouwe barbara Cobbelgiers, meester Niclaes Loes, den vrijthoff van achtere, ende die voorschreuen merckt van voor – iij Cap. ix Den.

147. D’Erffgenaemen van Jouffrouwe Barbara Cobbelgiers weduwe van Sieur florent putteau van eenen huijse op die herinck merckt, geheeten den Luijpaert, regenoten meester Jan tibault, die voorschreuen merckt van voor, die representanten van gregorius thielens, ende den vrijthoff van achter – ij Cap. vj Den.

148. D’Erffgenaemen Jouffrouwe Brans tot Mechelen, te voren Jan haesen van hennen huijse op die vismerckt regenoten die selue merckt, die weduwe, oft erffgenaemen peeter persin, francis vander Linden, den vrijthoff, ende die plebanie van achter – iij Cap. vij Den.

149. Catherine Coenen, weduwe van peeter persin, te vorens Michiel Jerion, van eenen huijse op die herinck merckt, regenoten die voorschreuen merckt van voor, d’erffgenaemen brans tot Mechelen, ende het pastoreel huijs van achter – j Cap. ij Den.

150. D’Erffgenaemen gilis Noel van eenen huijse met sijne toebehoorten gelegen op die keesmerckt regenoten d’erffgenaemen Adriaen preuveneers, d’erffgenaemen oft representanten van Jouffrouwe vanden berghe weduwe van Sieur guilliam du Mont in twee zijden – j 1/2 Den.

151. Die grouwsusters tot Thienen, te voren Joncker peeter van Ranst van eenen houe daer huijsen op gestaen hebben, nu al boomgaert, onder die regenooten als hier voor articulo 33 – iiij 1/2 Cap. xiij 1/2 Den.

152. Die voorschreuen grouwsusters van thienen, te voren Joncker peeter van Ranst van eene plecke erffue eertijts winhoff, nu al boomgaert, onder die regenooten als articulo 33 – ij Cap. vj Den.

153. D’Erffgenaemen, oft representanten van wijlen Mijnheere D’Origon, te voren Joncker Jan van houthem sone Jans Riddere, van sijne wooninge, metter poorten gelegen op den waijenberch, regenoten het Clooster van D’Annuntiaeten, d’erffgenaemen, d’erffgenaemen Joseph Nicolas d’Emeuille ende die veltbornestraete van voor – ij Cap. xij Den.

154. Jouffrouwe van herberghen begijnken van eene erffue daer een huijs placht op te staen, gelegen onder die regenoten als articulo 4. – j Cap. iij Den.

155. Vrouwe J. vanden Berghe, dit [= “gezegd”] Wilmars als tochtersse, te voren Jouffrouwe Christine Wilmars van eenen huijse, ende houe nu wesende een block tegens ouer Sint Jacob, nu d’Annuntiate, regenoten d’erffgenaemen van Dionant, te voren Joncker Negronj, die stadts vesten, ende die straete – ij Cap. vj Den.

156. Die voorschreuen vrouwe als tochtersse, te vorens die voorschreuen Jouffrouwe Christine willemaers van eenen boomgaert nu een block, regenoten die erffue tot articulo precedentj – iiij Cap. xviii Den.

157. Die voorschreuen vrouwe als tochtersse te voren Jouffrouwe Christine willemaers van eenen houe dat lant placht te sijne, ende placht den heerschappe van diest toe te behooren, gelegen tusschen die voorschreuen erffuen, regenoten die stadts vesten – j Den.

158. Het Clooster van Cabbeeck, te vorens Joannes Cans, regenoten het selue Clooster in drij zijden, ende die Cattestraete – j Cap. iij Den.

159. Jan van houw, te vorens die Paters Jesuiten van Louen van eenen huijse, ende houe bij die binnen poorte van Hoegaerden, regenoten die Mene van achter, die nieuwe vesten, Jacobus Custermans, d’erffgenaemen Lenaert Cornelis, ende s’heeren straete van voren – j Cap. iiij Den.

160. Gilis vleminx als getrouwt hebbende Anne del vau dochtere Matthijs van eene bempt te vorens huijs inde mulckstraete, regenoten die selue straete, die stadts vesten, die gete, ende d’erffgenaemen Landeloos – viij Cap. iij s. Louens.

161. Den seluen vande voorschreuen erffue Jaerelijcx noch – j Cap. ij 1/2 den.

162. Jouffrouwe Catlijne geruen weduwe Oleuiers van der Noot, Joncker Laureijs vander Noot, van drije dachmaelen lant, te voren wijngaert gelegen op die Joden Castelle, regenoten s’heeren straete, die geruen Cans, ende willem heijms erffgenaemen – viij Den.

163. Gilis vleminx als articulo 160 van d’erffue onder die regenooten als inden seluen articulo – j Cap. ij 1/2 Den.

164. Adriaen Smets, te voren wouter vanden berckt van eenen huijse, ende houe gelegen inde mulckstraete, regenoten die gete van achter, die voorschreuen mulckstraete, die erffgenaemen vanden Aduocaet Joannes Landeloos, ende het huijs van heire – v Cap. ix 1/2 Den.

165. Den seluen vanden voorschreuen huijse, ende houe onder die regenoten als voor – j Cap. iiij Den.

166.

167. Anthoen sterx van eenen huijse, ende houe in die mulckstraete, regenoten d’erffgenaemen goeswijn berwouts op d’een zijde, ende die stoeue – j Cap. iiij Den.

Die Broeckstraete tot Schepenen

168. Sieur Arnoldus vander Monden, te voren Joris vander Monden van een halff sille bempts, regenoten die schutterije van den Cruijsboge, gelegen in een meerder stuck, regenoten die Mene, d’erffgenaemen de Hertoge, te voren d’erffgenaemen Joncker Jacques van Ranst vxoris nomine – iij Cap.

T’Auendoren, tot Schepenen

169.

170. D’Erffgenaemen van Joncker Schotte, te voren henrick van den Rode, van een block, oft winnende lant gelegen bij het molegat, regenoten die stadts vesten, ende die straete in twee zijden – vj Cap. xviij Den.

171. Jouffrouwe Jacoba Landeloos begijnken tot Louen bij successie, te voren den Aduocaet Joannes Landeloos, ende Jouffrouwe gertruijt henrix van streuendorff van eenen bempde gelegen binnen dese stadt bij die cleijn spuije, regenoten die Mene, die stadts vesten, ende d’erffgenaemen van winde – iij Cap. ix Den.

172. Den Eerweerdige heere petrus vander Meeren Canoninck van Sinte Germeijn alhier, bij successie van een dachmael lant tot Auendoren, regenoten die weduwe niclaes steuens, den heere president Landeloos, ende s’heeren straete – iiij Cap. xij Den.

173. Die representanten van Arnoldus tasseniers, ende Marie smets van een derdel lant, gelegen tot Auendoren, regenoten die straete in twee zijden, den Capiteijn goossens, nu Mijnheere wolffs bij coop, ende den seluen wolffs – iiij Cap. xij Den.

174.

175. Meurouw D’Emeuille, te vorens Jouffrouwe willemaers van eene plecke winhoffs, gelegen tusschen die Louenaere poorte, ende het molegat, regenoten die stadts vesten, Mijnheere festraets, den Aduocaet Baerts in twee zijden, den nieuwen steenwech ende den greffier gouaerts – iij Cap. xviij Den.

176. D’Erffgenaemen van wijlen Sieur henrick Traetsen, te voren peeter simon van een plexken lant gelegen buijten die Louensche poorte, regenoten die taeffel van thienen, Sieur francis Monnaer, d’erffgenaemen vanden Berghe, den steenwech daer door loopende – ij Cap. vj Den.

177. D’Erffgenaemen van wijlen Sieur paul francois van Cauthem, te voren sebastiaen Coppin, noch te voren henrick Once van eenen huijse, ende houe nu lant gelegen tot Auendoren, regenoten die weduwe niclaes steuens, d’erffgenaemen de hertoge in tween, ende s’heeren straete – j Cap. vij Den.

178. Het Gemijn Jaergetijde van Sinte Germeijn, het gasthuijs van Sinte Laureijs, ende die prebende vanden H. Geest in Sancto Germano, saemen van een bloxken lants tot Aendoren, regenoten d’erffgenaemen peeter smets, ende s’heeren straete in tween – j Cap. iij Den.

179.

180. Den Aduocaet festraets, te voren henrick Leersse van eenen houe, nu lant tot Auendoren, onder die regenoten als hier naer van die parceelen articulis 197 et 198 Jaerelijcx alhier – iij Cap. xviij Den.

181.

182. Die stadt van Thienen van henrick Caloijs hoeue, ij Cappuijnen vj Deniers van vrancken Oleuiers kinderen hoeue op d’molegat, vj Cappuijnen xviij Deniers vanden cheijnsen van de vesten inde louenaere straete, viij Cappuijnen ij 1/2 schellingen. Item van Zegers hoeue van Auendoren j cappuijn. Item van Oleuiers van Cabeliaus huijse eenen ouden vlemschen ende noch eenen cappuijn maeckt saemen s’jaers – xviij cappuijnen iiij 1/2 schellingen eenen ouden vlemschen qui valet j blancke.

183. Den Eerweerdige Heere petrus van der Meeren Canoninck van Sinte Germijn alhier bij successie, te voren die weduwe van der Meeren van hondert drij en tachentich Roeden lants buijten die Louenaere porte, regenoten die straete naer het molegat, d’erffgenaemen Joncker Jacques van Ranst, die kercke van Auendoren, ende die grouwsusters van thienen – j Den.

184. Geert Otmans, te voren Jan vanden broecke van een plexkens winnens lant, oft hoff nijet verre van sijnen huijse tot Auendoren groot ontrent twee Roijen inde breede, ende ontrent xxv voete inde lenghde, regenoten henrick blijckers, die selue goort in twee zijden, comende met eenen eijnde aen s’heeren straete – iij Den.

185. Die selue Jan vanden broecke van een plexken winnens hoff groot ontrent dertich Roijen, liggende achter sijn huijs, regenoten henrick blijckers, geert grauweels, die selue vanden broecke, ende die erffgenaemen henrick smijers – ij Den.

186.

187. Jan van houthem, sone Liebrechts, te voren Jan petten van een halff dachmael lants buijten die mulckpoorte, regenoten Jan van heelen in twee zijden, nu Jacques van Ranst in ijen [= tween], henrick Neue ter andere – j Ob.
188.

Tusschen die Joden Castel, ende den moespick

189. Engel puttaerts van eenen wijngaert groot ontrent een dachmael regenoten henrick berwouts, d’erffgenaemen henrick Oijen, ende die taeffele van Thienen – vj Den.

190. Elisabeth van winde, dochter geldolph, heer Dionijs boonen priestere, van een boomgaerdeken daer een huijs placht op te staene, regenoten peeter mantels, die straete in twee zijden, d’erffgenaemen van Rillaer – ij Den.

191. D’Erffgenaemen Joncker schotte, te vorens Jouffrouwe van Roij van eenen houe bouen die morspick, d’welck hier voortijden in twee parceelen gestaen heeft, regenoten het begijnen block van Thienen ter eenre – iij Den.

192. Jan Lintermans woonende tot Hijlessim te voren henrick vanden poele van een hoffken liggende op die morspick, regenoten peeter mantels, ende s’heeren straete – Ob.

193. Die taeffele van thienen van ontrent vijff dachmaelen lant gelegen op die Castel, regenoten die stadts vesten – Ob.

194. Claes vander smissen geruen, te voren Merten linckhout van een derdel lant liggende buijten die mulckporte, regenoten Jan goijen, die fabrijcke van Sinte Michiels tot Louen in twee zijden, die taeffele van thienen – ij Den.

Desen cheijns valt op Sinte Remijs dach.

195. Den Eerweerdige heere Joannes franciscus Landeloos president van het Collegie van Dael binnen Louen, van eenen huijse, ende houe, nu wesende lant, gecompeteert hebbende wijlen peeter Cluckers gelegen tot Auendoren, regenoten d’erffgenaemen de hertoghe te voren Joncker Willem van guijdegouen, die straete, ende die vesten – v gansen, xv Den.

196. D’erffgenaemen van heer, ende meester Jacobus de hertoghe te voren Joncker guido d’Orjou, van eenen huijse, ende houe tot Auendoren, nu al lant, in eene meerdere plecke van ontrent vier boenderen, onder die regenoten als articulis 61. 62 et 196 Jaerelijcx – iiij gansen xv Den.

197. Den heer Aduocaet festraets, te voren henrick Leersse van een stuck lant, gelegen tot Auendoren binnen het molegat, regenoten die straete naer het selue molegat, die stadts vesten, d’erffgenaemen Joncker D’Emeuille, wesende eenen drijbeck, springende met een clijn stuxken ouer die straete naer het molegat tegens die vesten, in het lant van d’erffgenaemen Joncker schotte – j gans iij Den.

198. Den seluen van het voorschreuen lant, onder die regenoten als articulo precedentj – j gans iij Den.

199. D’Erffgenaemen van heer, ende meester Jacobus de Hertoge, te voren Joncker guido dorjou, ende noch te voren Joncker willem van guijdegouen van een stuck winnens lant, gelegen in eene meerdere plecke van ontrent vier boenderen onder die regenoten als articulis 61. 62 et 169 – j ganse iij Den.

200.

201. France van eenbroeck bij coop, te voren d’erffgenaemen Andries gilis van eenen huijse, ende houe gelegen inde mulckstraete, regenoten wouter van pamele, d’erffgenaemen servaes van diest, ende van achter den voorschreuen pamele – xxx s. paijments facit x grooten.

202.

203. Jan van beckeuort van sijnen huijse, ende houe inde Cappelstraete, tusschen die Cellebroeders ende Renier van helpen – xl s. paijments vt supra.

204. Robijn van mille van sijnen huijse, ende houe inde langestraet, regenoten goossen Melaerts, die taeffele van thienen van den nieuwen huijse – iiij lb. paijments xxvj grooten.

205. Die taeffel van thienen van haeren huijse inde langestraete – viij lb. paijments eenen mestwagen.

206. Vrouwe J. vanden berghe, dit wilmars als tochtersse, te voren Jouffrouwe Christine willemaers van eenen houe bij Sint Jacobs op den waijenberch regenoten als articulis 155 et sequentes – xix lb paijments facit v s. viij grooten ij mijten.

207. Jouffrouwe van herbergen begijnken van eene erffue onder die regenoten als articulo 4 – xxix lb xvij s. paijments valet viij s. vij grooten.

208. D’Erffgenaemen wijlen Jan Lijcoops van haere huijse liggende inde vleeschouwers straete regenoten – xl s. paijments xiij groot j mijte.

209. Die selue van eenen huijse aldaer gelegen naest de seluen huijse, regenoten – xx s. paijments vj groot j 1/2 mijte.

210. Henrick van Leeuw, Robijn Meuris van eenen huijse, ende houe in de vleeschouwers straet regenoten d’erffgenaemen lijcoops, die vloetgrachte, ende s’heeren straete in ij zijden – iij lb. paijments valet j blancke j 1/2 groot.

Den Cheijns onder Glabbeke

211. Heer Crauweers van ontrent een dachmael bemps, gelegen tot glabbeeck, regenoten den H. geest van Louen, Mattheus prockeels, ende Jan Oleuiers – j Den.

Dr. fil. Paul Kempeneers. Tienen, 4 maart 2004.