Technische fiche

Bijvoegsel, opgenaaid op de stichtingsakte van het “Klooster van de zeven weeën” in Bos bij Zoutleeuw. Het origineel is bewaard in het Rijksarchief te Leuven onder het nummer Kerkarchief 14.698.

Tekst

Omtrent den Jare 1500, leefden eenige god-
vruchtige dochters te samen in eene Kluis,
te Heelenbosch, naby Zout-Leeuw. – Zekere
Helwydis Stevens, kwam zich met haar vervoe-
gen, droeg er hare goederen op, zoodat men
daermêe in staet was, een Klooster met Kerk
te kunnen bouwen. De Kluizenaressen wendden
zich tot den bisschop van Luik, opdat hunne
Kluis tot een Klooster zou verheven worden.
Erardus de Marka, staet haer verzoek
toe, in byzynden brief van 13 July 1510 en
bepaelt het getal religieusen op dertien en
dat, der werkzusters op vyf, terwyl hy de ge-
noemde Helwydis Stevens aen het hoofd des
Kloosters stelt. – Deze nonnen volgden den
regel van den H. Augustinus, en zyn later
naer Zout-Leeuw overgegaen.

Bibliografie

P. Kempeneers, Zoutleeuw. Monografie XIX. Leuven, Instituut voor Naamkunde, 2003, blz. 167.

Overgezet door dr. Paul Kempeneers. Tienen, 9 augustus 2004.