In een aantal sprokkels heb ik geschreven over Melkwezer en Orsmaal-Gussenhoven. Waarom heet Wezer in recente tijd Melkwezer? Wat betekent Orsmaal? Wie was Godtso, de stamvader van Gussenhoven? In het woord Linter zit geen lindeboom, maar wel de voor-Germaanse waternaam Lintara. Wat zou Hespen kunnen betekenen? Is het waar dat de godin Venus werd vereerd op de Venusberg in Orsmaal? Wie woonde er op het Kasteel? En wist u dat de wapenstilstand na de Brabantse Omwenteling op dit Kasteel werd getekend? Al deze vragen heb ik opgelost in mijn sprokkels met de toevoeging dat de teksten later in boekvorm zouden verschijnen.

ogm1.gif
Het werk over Orsmaal-Gussenhoven en Melkwezer verscheen in de “Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie” in Brussel, uitgave 2004, blz. 73 tot 311. Het werk is overvloedig geïllustreerd met foto’s over Orsmaal-Gussenhoven en Melkwezer. Bovendien is het grondgebied van beide gemeenten in kaart gebracht, zoals het er uit zag rond 1860, met aanduiding van veel verloren gegane plaatsnamen. In de plaats van het materiaal gewoon alfabetisch te rangschikken, heb ik het namenbestand ingedeeld in een aantal rubrieken. Op deze wijze komen de nederzettingsnamen bij elkaar,evenals de veld- en de waternamen, de namen van bergen, dalen, bossen, gras- en akkerlanden, kerkelijke en burgerlijke gebouwen, wegen en voetpaden.

ogm2

Het gevolg is, dat ook de leek het boek bijzonder vlot kan lezen. Om de leesbaarheid te vergroten heb ik ook talrijke geschiedkundige wetenswaardigheden bij de plaatsnamen gevoegd. Dit gebeurde bij de namen van kerken, kastelen en pachthoven. Daarom gaf ik het boek de bijtitel: geschiedkundige en toponymische studie. Om een bepaald toponiem terug te vinden, volstaat het de klapper achteraan te raadplegen.

ogm3.gif
Dit boek over Orsmaal, Gussenhoven en Melkwezer is het eerste, omvangrijke werk dat over de genoemde dorpen is verschenen. De inhoud is bovendien grotendeels nieuw, vermits ik het materiaal heb bijeengezocht in de oorspronkelijke, archivalische bronnen. Hierbij heb ik ook fouten kunnen rechtzetten, die in gedrukte publicaties voorkomen.

De tekst, uitgegeven door de Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie, is als aparte overdruk van 242 bladzijden verkrijgbaar op het gemeentehuis van Linter. De overdruk kost 15 euro.

Dr. P. Kempeneers.