Zie ook de Sprokkels 252 en 253: Glabbeek 1692.

Document van 4 december 1692, bewaard in het Rijksarchief te Leuven, Schepengriffies nr. 5957. Zie ook de gelijkaardige lijst in de schepengriffies van Kapellen, nr. 7175.

Cohier ende Liste gemaeckt binnen den dorpe van Gelabbeeck van alle ende jgelijcke Jngesetenen, perden ende bestialen beuonden binnen den voorschreuen dorpe jngeuolge d’ordonnantie ende jnstructie vande heeren Staten van Brabant de date 4en november 1692.

1. Jerst mijnheer vander Hoogh Pastoir alhier brenght aen: eenen knecht, twee meijssens, drij peerden, vier koijen ende twee calueren, een vercken. [4 personen]

2. Peeter Custermans meijer alhier ende Pachter: sijn huijsvrouwe, drij soons ende drij dochters, den out[sten] soen 22, den 2en 19, den 3en 12; d’outste dochter 9, de 2e 5 jaer ende d’ander 3 jaer; twee knechts, een meijssen, vier perden, twee veulens, sesse koijen, drij rinders, drij calueren, 75 schaep, 25 lammer, 6 verckens, 5 braetverckens. [11 p.]

3. Gabriel Leemans Secretaris alhier. [1 p.]

4. Jan Peeters hantwercker: sijne huijsvrouwe ende drij kinders waer van d’een is vier jaer, het ander twee jaer ende het derde twee maenden, een pert, een veulen, twee koije, een rint, een vercken. [5 p.]

5. Jan Nagels. [1 p.]

6. Robijn Wauters cossardt* labeur houdende: sijn huijsvrouwe hebbende geen kinders, twee peerden, drij koijen, een calff, twee verckens. [2 p.]
[* eygenaer is geschrapt en vervangen.]

7. Die weduwe Goidtschalcx Pachtersse: haeren sone out [niet ingevuld] jaeren, een meijssen ende eenen knecht, drij perden, vier koijen, een calff, drij verckens. [4 p.]

8. Die weduwe Guillam van Ham werdinne: een dochter out 22 jaer, een koije, een rint, een vercken. [2 p.]

9. Jan Wiericx cossardt* : sijn huijsvrouwe, twee kinders d’een out 5 jaer ende d’ander 2 jaer, een meijssen ende eenen knecht, een perdt, een veulen, vijff koije, twee rinders, twee verckens. [6 p.]
[* eijgenaer labeur houdende is geschrapt en vervangen.]

10. Quinten Coijmans: sijn huijsvrouwe, drij kinders d’een 12 jaer, een 7, een een jaer, twee perden, twee koijen. [5 p.]

11. Gabriel van Scaubroeck* Ramaecker: sijn huijsvrouwe ende vijff kinders d’outste [niet ingevuld], twee koijen, twee rinders. [7 p.]
[* Merten Boonaerts is geschrapt en vervangen.]

12. Jaeck Paenhuijs Smet: sijne huijsvrouwe, vijff kinders waervan d’outste is vijff jaer, eenen knecht, twee koijen, een rint. [8 p.]

13. Jan Caes cossardt* ende labeur houdende: sijn huijsvrouwe, drij kinders waervan d’outste is 12 jaer, twee perden, 2 koijen, een vercken ende twee braetverckens. [5 p.]
[* eijgenaer is geschrapt en vervangen.]

14. Jan Bauwens Coster: sijn huijsvrouwe ende twee kinders d’een out 5 jaeren ende d’ander drij jaer. [4 p.]

15. Jan Vicka cossardt* ende labeur houdende: sijn huijsvrouwe, twee soens, twee dochters waervan den outsten sone is 12 jaer, een perdt, een vercken, twee koijen, een braetvercken. [6 p.]
[* eijgenaer is geschrapt en vervangen.]

16. Joris Machiels eenich* labeur houdende: sijn huijsvrouwe, drij kinders een out 10, een 7 ende vier jaer, twee perden, twee koijen, een calff, een vercken ende 2 braetverckens, vijfftich schaep, xv lammeren ende eenen schaepherder. [6 p.]
[* eijgenaer ende is geschrapt en vervangen.]

17. Joris Stroijbants hantwercker: sijn huijsvrouwe, een kint out 8 jaer, een koije. [3 p.]

18. Jan Moens hantwercker: sijn huijsvrouwe ende twee kinders d’een out vijff jaer ende d’ander acht maenden, een koije. [4 p.]

19. Hendrick Vicka Jonckman out 40 jaeren eijgenaer ende labeur houdende: een meijssen, een perdt, een veulen, een koije, een rint, twee braetverckens. [2 p.]

20. Servaes Keijen hantwercker: sijn huijsvrouwe geen kinders hebbende, een koije, een rint. [2 p.]

21. Peeter vanden Put hantwercker: sijn huijsvrouwe, twee kinders d’een out 13 jaer ende d’ander 10 jaer, een koije, een rint, twee braetverckens. [4 p.]

22. Die weduwe Philip Peeters: eenen sone out [niet ingevuld], een rint. [2 p.]

23. Jan Blommen hantwercker: sijne huijsvrouwe, twee kinders d’een out 11 jaer d’ander 9 maenden, een koije, een rint, twee braetverckens. [4 p.]

24. Anthoon Peeters herbergier*: sijn huijsvrouwe, vijff kinders d’een out 27 ende 13, een perdt, een veulen, twee koijen, een rint, een calff, een vercken, een braetvercken. [7 p.]
[* geschrapt: ende Brauwer.]

25. Jan Custermans cossard* ende labeur houdende: sijn huijsvrouwe, twee kinders d’een out 2 jaer ende d’ander ses maenden, een meijssen, twee perden, vier koijen, een rint, twee verckens. [5 p.]
[* eijgenaer is geschrapt en vervangen.]

26. Claes Snijders hantwercker: sijn huijsvrouwe ende seuen kinders, twee koijen, een rint. [9 p.]

27. Matthys Feijts Pachter: sijn huijsvrouwe, een dochter out 11 jaer, twee knechts, een meijssen, drij perden, een veulen, vier koijen, twee calueren, vijfftich schaep, 20 lammeren, vijff verckens. [6 p.]

28. Paul Stroijbants hantwercker: sijn huijsvrouwe, een dochter out 18 jaer, een koije, een rint, een calff. [3 p.]

Aldus aengedragen op heden desen 4en decembris 1692 coram Peeter Custermans meijer, Peeter vanden Put ende Jan Wiericx schepenen (…) van Gelabbeeck.

[Totaal aantal personen: 128.]

Ter vergelijking in dezelfde bundel: “Staet voorden dorpe ende heerlijckheijt van Gelabbeeck”. Deze tekst werd opgesteld vóór 1687, vermits Jaspar Bals nog ondertekende, die stierf op 8.8.1687. Volgens de “Staet” waren er toen:
– twintich huysgesinnen ofte heertsteden waer onder dater sijn twelf die vande armen ende andere almoesen leuen; 64 communicanten soo arme als andere; 13 peerden ende vier veulens; 31 koijen ende ses rinders; 80 schapen. Ondertekend door: Peeter Custermans, Jaspar Bals, Hendrick Vicka, Peeter vanden Put, Jan Vicka, Geeraedt Nijns, Guillam van Ham.

KLAPPER

Bauwens, Jan (koster) 14
Blommen, Jan 23
Boonaerts, Merten 11
Caes, Jan 13
Coijmans, Quinten 10
Custermans, Jan 25
Custermans, Peeter 2
Feijts, Matthys 27
Goidtschalcx (weduwe) 7
Keijen, Servaes 20
Leemans, Gabriel (secretaris) 3
Machiels, Joris 16
Moens, Jan 18
Nagels, Jan 5
Paenhuijs, Jaeck (smid) 12
Peeters, Anthoon (herbergier) 24
Peeters, Jan 4
Peeters, Philip 22
Snijders, Claes 26
Stroijbants, Joris 17
Stroijbants, Paul 28
Van den Put, Peeter 21
Van der Hoogh, [Theod.] pastoor 1
Van Ham, Guillam 8
Van Scaubroeck, Gabriel 11
Vicka, Hendrick 19
Vicka, Jan 15
Wauters, Robijn 6
Wiericx, Jan 9

Overgezet door dr. Paul T.C. Kempeneers op 17 juli 2007.