Dit document op perkament wordt bewaard in het Rijksarchief te Leuven en is geklasseerd onder de schepengriffies nr. 7503. In de tekst vinden we veel oude familienamen terug. Bij de omzetting van het cijnsboek heb ik enkele latere aanvullingen weggelaten. Op een paar plaatsen is de tekst zo beduimeld dat enkele woorden onleesbaar zijn geworden. Gemakshalve heb ik de items genummerd. Zo kan de lezer de in de klapper opgenomen persoonsnamen vlug terugvinden.

Dits den tschijns henrick vander calsteren ter nuwer cappellen. Ghescreuen jnt jaer ons heren m° cccc° ende xxij [= 1422].

Pagina 1.
1. Jtem Jnden jersten reynere noytyns (> aert) iiij deniers van iij dachmael eeusels luttel min oft meer gelegen voer sijn porte. Die selue 1/2 obel van enen vierdel wigarts ghelegen te bergheem. Die selue 1 1/2 obel van eenre sillen onder beemt ende lant ghelegen biden crayen neyst bi die goede reyners van dormale.

2. Jtem willem bone j denier ij capuyn j leuenden core vanden hiex houe ghelegen bi artgat te kinkem bi die goede reyners hasen van soerbeemde. Hier af is ghichtdregere lysbeth bonen gorts wijf van dormale.

3. Jtem henric straetmans j denier van eenre sillen lants gelegen te berchem bi die goede des cloesters van lintere.

4. Jtem jan hase j denier van eenre sillen lants gelegen te berchem bi die goede der beghijnen van dieste. Aert noytens j capuyn van enen hoefken ghelegen ant artgat te kinckem bi dies heylichs gheests goet van zichene.

Pagina 2.
die selue j denier van eenre sillen beemts leet bi de goede jans papen op de biest.

5. Jtem henric gonis j denier vander wedergedeelten.

6. Jtem de beghinen van dieste xviij deniers van iiij boenderen lants, ij 1/2 boenderen ghelegen bi de heerstrate op deen side op dander zide, den crayen neest ende 1/2 boender aen de neckersbeke bi der kerken lant vander cappellen ende j boender aen den mispelere bi die goede willems van dalim.

7. Jtem willem weer die wilen was willems van daleem xij deniers ende j capuyn op iij 1/2 boender lants gheleghen aenden groenen wech lanx dier men gheet vander capellen te rode weert bi die goede der kinder van beylaer.

[Jtem den racenwouer v hollanschen gulden ende enen capuyn.]

Pagina 3.
8. Jtem die kindere van beylaer iiij deniers j 1/2 capuyn van enen bloke ghelegen bi die breetstrate tuschen die goede willems van dalim ende ians winnen vanden rode ende 1/2 boender gelegen bi reyners lant vander steenbeke.

9. Jtem reynere spapen ij deniers j obel van 1/2 boender beemts gelegen bi kimpsbeemt. Die selue j 1/2 obel van eenre zillen onder beemt ende lant gelegen biden crayen neest bi die goede reynere noytens.

10. Jtem laurijs wedere van dieste ij deniers j obel op 1/2 boender lants gelegen bi kimpsbeemt.

11. Jtem tgasthuys van dieste ij deniers j obel op 1/2 boender lants ghelegen bi kimpslindeken bi die goede laurijs de wedere van dieste.

12. Jtem henric vanden borne van kincken ij deniers j obel op 1/2 boender lants op kimpslindeken bi die goede sgasthuys van dieste.

Pagina 4.
13. Jtem wouter van beringen van dieste ij deniers j obel van 1/2 boender lants leet op kimpslinken bi die goede henrics vanden borne. Die selue ij deniers op 1/2 boender op die sneppenbeke.

14. Jtem henric streecman j obel op meer dan een sille lants ghelegen op die bornbeke bi die goede dieric spape. Die selue iiij deniers van v sillen lants die wilen waren der heren van sinte Jans te dieste. Die selue j denier op 1/2 sille lants ghelegen aen die herstrate gheheten tcruysken bi die goede reyners van dormale.

15. Jtem willem bouwens vj capuynen vander diestbeken.

16. Jtem jan der kindere (> die kercke vander cappel) j denier op j sille lants ghelegen op scollenborch bi die goede dies autaers vander cappellen op deen side op dander side die tafele.

17. Jtem die kerke vander cappellen j denier op 1/2 boender leet op die neckersbeke bi die goede der beghinen van dieste. Die selue iij obelen op j 1/2 sille beemts ghelegen aen die bornbeke ghelijc dat haer die oude henric streecman liet.

18. Jtem jan spapen j denier op j sille lants op den ketelberch tuschen der heren lant van walsberge ende gort sauels.

Pagina 5.
19. Jtem henric van nederhem j denier van op j sille lants gelegen op die coutere regenoet willem claes.

20. Jtem willem wibrechs (> goert couwens) j denier op j sille lants gheheten kerseleerken bi dlant heet tarulant.

21. Jtem moen de gheest ij deniers op j 1/2 sille lants op den ketelberch.

22. Jtem henric hoeleman (> goetscalcx die men heet smeets) iij deniers op j boender lants leet bi die winterbeke bi die goede sheren van eldere op deen zide op dander zide henric streecman. Die selue j denier op j sille lants ghelegen op den limbosch.

23. Jtem henric bloeminc (> jan hase) ij deniers ende j broet op j boender lants gelegen te berchem bi die goede van calstere.

24. Jtem herman van joect (> jan hoeleman) iij obelen op 1/2 boender lants ghelegen te berchem bide goede mathijs eermen.

25. Jtem henric vinx (> joos van mechelen) j capuyn op 1/2 boender hoefs ghelegen bi die goede der kindere vanden bosche aen die strate.

26. Jtem die heren van vlierbeke viij deniers op ij boender lants ghelegen op die bornbeke.

Pagina 6.
27. Jtem de heren van tongerloe xiiij deniers van ij 1/2 boender boschs ghelegen bi deect. Die selue vj deniers van enen droeghen eusel heet deect. Die selue ij deniers van haren gelege ter cappellen.

28. Jtem dieric spapen ij capuynen van sinen huse ende houe ter cappellen bi die goede willem wagemans. Dese goede willen ongesundert metten goeden willem wagemans es sculdich enen coere, hier af es ghichtdregere peter bastijns. De selue iiij deniers op j boender lants gelegen op de bornbeke.

29. Jtem reynere hase j obel op 1/2 sille lants op den limboschs die wilen waren jans van kinckem. Die selue j capuyn j obel van ener sillen droech eusels biden hiex hof.

30. Jtem (…) van kinckem j capuyn j obel van ener sillen droecheusels bi den hiex hof.

31. Jtem jan goetschalc ij deniers 1/2 obel op 1/2 boender boschs gelegen op ten wolken berch bi die neckersbeke.

32. Jtem magriete couwens ij deniers 1/2 obel op 1/2 boender boschs gelegen op den wolken berch bi die neckersbeke.

33. Jtem de tafele van ghelabbeke ij deniers op 1/2 boender boschs ghelegen op den hoydrieschs bi der tafelen boschs van thienen.

Pagina 7.
34. Jtem de persoen van gelabbeke iij obelen van 1/2 boender lants leet te berchem biden wigart. Die selue j capuyn op j 1/2 sille boschs biden wigart te berghem. (Die selue enen 1/2 denier vanden wigaerde te berghem).

35. Jtem zieger vanden wouwere ij deniers op 1/2 boender lants leet op de beke heet de bornbeke.

36. Jtem reynere lathouwere j denier op j sille lants leet op de sneppenbeke.

37. Jtem die kindere vanden bosche j denier paymints van hare woningen ende dese goede sijn sculdich enen coere, hier af is ghichtdregere henric vanden bosche.

38. Jtem veride vanden bosche iiij deniers op v sillen lants leet achter haer gelege bi den boschs der heren van tongeren. De selue j denier van enre beke heet de bornbeke. De selue ij deniers op j sille lants leet op de bornbeke bi den boschs scheren van eldere. De selue j denier op iij sillen droechs eusels leet bi de wolffuondere. De selue j denier op 1/2 boender lants gelegen op die bornbeke.

39. Jtem henric swinnen j denier op 1/2 boender eusels gelegen biden boschs sinter vieuen van lintere.

40. Jtem machiel tijs ij deniers op 1/2 boender lants leet op de sneppenbeke.

41. Jtem de tafel van thienen ij deniers vander beken geheeten di sneppenbeke gecregen tegen jan leman. De selue xij deniers 1/2 capuyn van iij sillen lants

Pagina 8.
ghelegen bi die voergenoemde beke. Die selue iiij deniers van j boender lants leet bi die selue beke dat wilen was jan van langhoren [in 1473 langrode!]. Die selue (> die here van eldere) vj deniers van enen stucke lants heet den potendrieschs neuen den voyenberch. Die selue j denier van enen dachmale lants leet achter die winninge bi willem lant van dalim.

42. Jtem tgasthuys van thienen j denier van enen stucke lants leet op den limboschs bider heren goet van perke.

43. Jtem heer arnout van eldere ridder iiij deniers van iij sillen lants leet op de bornbeke.

44. Jtem henric van borchouen j (ouden) grote van de tsise die hi heft vanden cranen bloke.

45. Jtem henric van dormele j denier op j sille lants leet op die heerstrate.

46. Jtem wille[m] de smet j capuyn van sinen ghelege achter sijn smisse.

47. Jtem henric been j capuyn van sinen huse ende houe. (Dieric spapen) j denier van eenre sillen lants leet bi die sneppenbeke dat wille was heer henrics van borchhouen. Die selue iij obelen op j 1/2 sille lants leet bi de voergenoemde goede.

Pagina 9.
48. Jtem wouter van lommele ij deniers van 1/2 boender lants leet bi die goede gort zauels ende de go[e]de der abdissen van vrouwenpercke.

49. Jtem bellen van hollant iij obelen ende j broet op 1/2 boender lants leet op deect regenoet art timmermans. Die selue iij deniers op 1/2 boender lants op den breminc regenoet jan vander roeren. Die selue j capuyn op 1/2 boender lants leet onder berghem.

50. Jtem wouter relman (> die here van eldere) j denier op j sille lants leet biden wilien borne. Die selue j obel paymints van eenre zillen lants leet daer dale biden wilien borne.

51. Jtem vernoye couwens j cap op j 1/2 sille boschs biden wigart te berchem. Die selue 1/2 obel vanden wigarde te berchem. De selue j obel op j sille lants heet den crayen nest regenoet de beginen van dieste.

52. Jtem geert vander steenbeke (> henric swinnen) iiij deniers op 1/2 boender hoefs ghelegen biden rasen wouwer.

53. Jtem vrancke zauel (> goert couwens) j denier op j sille lants leet bi die goede jans vander roeren.

54. Jtem de tafel van cappellen j denier op j sille lants leet op de sneppenbeke. Die selue j obel op 1/2 sille lants opden limboschs regenoet reynere hasen.

Pagina 10.
55. Jtem art der kindere (> jan) j denier op j plecke beke heet de bornbeke regenoet der [= d’heer] van eldere. De selue van ij deniers 1/2 obel op de helicht van iiij 1/2 sillen lants gelegen biden groenen wech bide goede wouters klerce. (Jtem woutere klerc ij deniers 1/2 obel vander wederghedelte.)

56. Jtem vride lepelmekers iiij deniers van 1/2 boender lants leet op de winterbeke. De selue vj deniers van iij sillen lants gelegen op den vroenhof regenoet willem van ham.

57. Jtem jan de geest ij deniers op 1/2 boender lant leet op de limbosch regenoet jan sniders.

58. Jtem jan sniders j denier op j sillen lants leet op den limboschs regenoet jan sgeest.

59. Jtem de ionc. vanden berge ij deniers op 1/2 boender lants leet leet (sic) op de bornbeke regenoet henrick streecman.

60. Jtem jan vranx ende yde vranx j denier j capuyn op haer beider woeninge regenoet Sinter vieuen van lintere.

61. Jtem moen van dormale twee gedeelten van ij deniers van 1/2 boender lant leet bide biest over ghemeyne artgat.

62. Jtem willem willem de (…) ende henric van dormale j derdel van ij deniers op j sille vander weergedeelte.

63. Jtem jan de kemmere (…) lant gelegen op de coutere regenoet willem claes.

Pagina 11.
64. Jtem willem claes ij deniers op meer dan 1/2 boender lants geheten stalboendere regenoet gort de kemmere.

65. jan weer iij obelen 1/2 capuyn van iij sillen lants luttel min oft meer gelegen op de sneppenbeke.

66. Jtem jan van wamele j obel van enen houe op welken hof es getimmert een scuer ende sijn camere ende huys. Die selue j denier op j sille gelegen achter siin huys. Die selue j denier op j sille gelegen bider voergenoemder sillen.

67. Jtem henric van wamele ij deniers op 1/2 boender lants gelegen bi stalboender.

68. Jtem henrick ende jan alarts (> hendric alaerts) v deniers op j boender lants gelegen op den hoydrieschs bider tafelen boschs van tienen. De selue iiij deniers op iij sille eeusels gelegen bi dat groet eeusel. De selue iij deniers op j 1/2 sille lants gelegen bi dat groet eeusel.

69. Jtem jan volsac (> willem commer) iiij deniers vanden groeten eeusele.

70. Jtem jan vanden steewegen vj deniers op j 1/2 boender lants gelegen bi dat groet eeusel op de sneppenbeke. De selue enen denier op j sille lants leet aen de roesen hage regenoete sinter katlinen autaer. De selue j obel op j plecke lants gelegen op den ketelberch.

71. Jtem hnric goeswijn van beecborne iiij deniers op j boender lants gelegen op den wilien borne.

Pagina 12.
72. Jtem willem vanden winkele iiij 1/2 deniers van iij sillen lants gelegen biden loueren [lees: loveneren] wech op deen ende dander zide claes delman.

73. Jtem claes delman iiij 1/2 deniers van iij sillen lants bi autena regenoet willem van winkele.

74. Jtem reynere van kinkem [> jan noytins] ix deniers ende j capuyn van vij sillen onder beemt ende lant gelegen int kranen broec. De selue (> reynken van kynkeem) j denier op j sille lants leet op de neckersbeke biden boschs der tafelen van thienen.

75. Jtem geert dorman ende zielis tijs (> de linenweuers tienen) iij deniers j capuyn op j boender onder beemt ende lant dat deilt tegen gort van bramt.

76. Jtem wouter swinnen (> aert daems) ij deniers op v sillen lants gelegen biden rasen wouwer.

77. Jtem wouter de clerck van dyeste ij deniers 1/2 obel op de helicht van iiij 1/2 sillen lants gelegen biden groenen wech bide goede der beghinen van dieste.

78. Jtem art timmerman (> katline) iij obelen ende j broet op 1/2 boender lants gelegen op deect byt manpat.

79. Jtem henric gonis (> jan hase) j denier op j sille beemt dat deilde tegen die goede henrics van dormale.

80. Jtem den hogen autaer vander cappellen ij deniers vanden huse ende houe gelegen bijt artgat.

81. Jtem claes goetscalc ij deniers op 1/2 boender lants gelegen op de neckersbeke regenoete de kerke vander cappellen.

Pagina 13.
82. Jtem henric ende vaes smeets iij obelen op j 1/2 sille boschs op den wolkenberch regenoet henric meeus. De selue iiij deniers op j 1/2 sille lants leet voer daertgat te kinkem die waren heylichs geest van zichenen.

83. Jtem dieric spapen ende jan timmermans (> jan timmerman) iij 1/2 deniers ende j broet op j boender lants leet bi de houeyke op deen zide ende dander side manpat.

Dit sijn de leen goede.
84. Jtem jnden jersten Jan van wamele j dachmael daer sijn huys op steet al toter cameren doergaens. Jtem j sille dat moens van meldert was bi henric bekarts lant metten jnde. Jtem 1/2 sille achter sinen hof dat oec moens wa[s], enen beemt achter die selue sille gelegen toter velpen achter jans vander roeren, j 1/2 sille aen die eyken daer men te kersbeke wert geet, j sille bi de biest. Ende van desen goede es jan voerscreuen sculdich te houden j peert.

85. Jtem willem wibrechs v sillen gelijc sijn vader houdende was.

86. Jtem houtappel v zillen dat hem bleef van sijn wijfs oem willem wibrechs van den goede ongesundert es men sculdich te houden j peert.

87. Jtem jan bouwens op sijn huy[s] ende sinen hof.

88. Jtem jan spapen vij zillen op sijn gelege toter velpen.

89. Jtem gort streecman es man van sabs wegen van euerbode van j boender boschs ter cappellen bide heerstrate. Jtem j sille gelegen bide biest regenoet jan wibrechs.

90. Jtem lembrecht bonte 1/2 boender leet te zoerbeemde voer hof van sheren eldere.

Pagina 14.
91. Jtem jan van willebringen j boender metten hoffstat gelegen int cranen broec an de strate.

92. Jtem wouter van beringen ix sillen ant cranen broec (dat het nv ontfaen na die doet sine witheren henric).

93. Jtem sinter vieue van lintere iij boenders boschs (ende j buynder beemden bide kerke ende daer ouer een plexken beems ghichdragere willem van [niet ingevuld].

94. Jtem henrick been op sijn gelegen luttel dan 1/2 sille (katline van surpele).

95. Jtem jan pauwels j 1/2 sille regenoet henrick been.

96. Jtem jan lathouwere op sijn huys ende hof.

97. Jtem de tafel van thienen ix sille ghichtdregere jan streecman.

98. Jtem wouter bellens 1/2 boender regenoet de herstrate ende den boschs van euerbode.

99. Jtem jan weer op iij sillen lants ande breetstrate aen deen zide ende dander zide de heerstrate.

100. Jtem jan vanden (…) vanden tsise van molenbeke gelegen ter cappellen.

101. Jtem jan van wamele 1/2 boender gedeilt tegen henric bouwens.

102. Jtem wouter van houthem j sille erfs metten scueren gelegen op de biest regenoet de strate op deen side ende dander side jan bouwens.

Klapper op de persoonsnamen

Alarts/Alaerts, Henrick 68
Alarts, Jan 68
Autaar van Kapellen 16
Bastijns, Peter 28
Been, Henric 47, 94, 95
Begijnen van Diest 4, 6, 17, 51, 77
Bekarts, Henric 84
Bellens, Wouter 98
Beylaer, kinderen van 7, 8
Bloeminc, Henric 23
Bone, Willem 2
Bonen, Lysbeth 2
Bonte, Lembrecht 90
Bouwens, Henric 101
Bouwens, Jan 87, 102
Bouwens, Willem 15
Claes, Willem 19, 63, 64
Commer, Willem 69
Couwens, Goert 20, 53
Couwens, Magriete 32
Couwens, Vernoye 51
Daems, Aert 76
De Clerck/Klerc, Wouter 55, 77
De Geest, Jan 57, 58
De Gheest, Moen 21
De Kemmere, Gort 64
De Kemmere, Jan 63
Delman, Claes 72, 73
Der Kindere, Art 55
Der Kindere, Jan 16
De Smet, Willem 46
(De) Wedere, Laurijs 10, 11
Dorman, Geert 75
Eermen, Mathijs 24
Everbode, abt van 89
Gasthuis van Diest 11, 12
Gasthuis van Tienen 42
Goeswijn, Henrick 71
Goetscalc, Claes 81
Goetscalcx (Smeets) 22
Goetschalc, Jan 31
Gonis, Henric 5, 79
Hase, Jan 4, 23, 79
Hase/Hasen, Reyner 2, 29, 54
Heilige Geest van Zichem 4, 82
Hoeleman, Henric 22
Hoeleman, Jan 24
Hogen autaar van Kapellen 80
Houtappel 86
Kerk van Kapellen 16, 17, 81
Klooster van Linter 3
Lathouwere, Jan 96
Lathouwere, Reynere 36
Leman, Jan 41
Lepelmekers, Vride 56
Linnenwevers van Tienen 75
Meeus, Henric 82
Noytens, Aert 4
Noytens/Noytyn, Reynere 1, 9
Noytins, Jan 74
Papen, zie Spapen
Pauwels, Jan 95
Perk, heren van 42
Persoon van Glabbeek 34
Relman, Wouter 50
Savels/Zavels, Gort 18, 48
Sinter Katlinen autaar 70
Sinter-Vieven van Lintere 39, 60, 93
Sint-Jan van Diest 14
Smeets, Henric 82
Smeets, Vaes 82
Sniders, Jan 57, 58
Spapen/Spape, Dieric 14, 28, 47, 83
Spapen/Papen, Jan 4, 18, 88
Spapen, Reyner 9
Straetmans, Henric 3
Streecman, Gort 89
Streecman, Henric 14, 17, 22, 59
Streecman, Jan 97
Swinnen, Henric 39, 52
Swinnen, Jan 8
Swinnen, Wouter 76
Tafel van Glabbeek 33
Tafel van Kapellen 16, 54
Tafel van Tienen 41, 97
Tijs, Machiel 40
Tijs, Zielis 75
Timmerman, Katline 78
Timmerman(s), Art 49, 78
Timmerman(s), Jan 83
Tongeren, heren van 38
Tongerlo, heren van 27
Van Beringen, Wouter 13, 92
Van Borchoven, Henric 44, 47
Van Bramt, Gort 75
Van Calstere, goed 23
Van Daleem/Dalim, Willem 6, 7, 8, 41
Vanden Berge, Ionc. 59
Vanden Borne, Henric 12, 13
Vanden Bosche, Henric 37
Vanden Bosche, kinderen 25, 37
Vanden Bosche, Veride 38
Vanden Steewegen, Jan 70
Van(den) Winkele, Willem 72, 73
Vanden Wouwere, Zieger 35
Vander Roeren, Jan 49, 53, 84
Vander Steenbeke, Geert 52
Vander Steenbeke, Reyner 8
Van Dormale, Gort 2
Van Dormale, Henric 62, 79
Van Dormale, Moen 61
Van Dormale, Reyner 1, 14
Van Eldere, Arnout 43
Van Eldere, heer 22, 38, 41, 50, 55, 90
Van Ham, Willem 56
Van Hollant, Bellen 49
Van Houthem, Wouter 102
Van Joect, Herman 24
Van Kinckem 30
Van Kinckem, Jan 29
Van Kinkem/Kynkeem, Reynere 74
Van Langhoren, Jan 41
Van Langrode, Jan 41
Van Lommele, Wouter 48
Van Mechelen, Joos 25
Van Meldert, Moen 84
Van Nederhem, Henric 19
Van Surpele, Katline 94
Van Wamele, Henric 67
Van Wamele, Jan 66, 84, 101
Van Willebringen, Jan 91
Vinx, Henric 25
Vlierbeek, heren van 26
Volsac, Jan 69
Vranx, Jan 60
Vranx, Yde 60
Vrouwenperk, abdis van 48
Wagemans, Willem 28
Walsberge, heren van 18
Weer, Jan 65, 99
Weer, Willem 7
Wibrechs, Jan 89
Wibrechs, Willem 20, 85, 86
Willem, Willem? 62
Winnen, zie Swinnen
Zavel, Vrancke 53
Zavels, zie Savels

Overgezet door Dr. P. Kempeneers, 18 juli 2007.