Het cijnsboek van Kapellen wordt bewaard in het rijksarchief van Leuven, geklasseerd onder de schepengriffies (SG) van Vlaams-Brabant, nr. 6485bis. Het cijnsboek op perkament omvat 16 folio’s. De tekst is zeer duidelijk en bijna kalligrafisch geschreven. Hij bevat talrijke toponiemen en persoonsnamen van Kapellen en omgeving, die aansluiten op de vorige cijnsboeken van het Hof van Kalster. Vergelijk met het cijnsboek van 1422 (SG 7503), het cijnsboek van Henrick vander Calsteren, vernieuwd in 1450 (SG 6485bis) en het cijnsboek van de erfgenamen van jonker Peeter vander Tommen, in zijn Hof van Kalster, vernieuwd in 1609 (SG 6485bis). Sommige toponiemen liggen niet in Kapellen, maar in Glabbeek, Zuurbemde en Kersbeek.
Bij de omzetting heb ik de afkortingen opgelost. Bij de aanduiding van de cijnzen heb ik enkel de Romeinse cijfers laten staan: j = 1, ij = 2, ix = 9, enz. Bijkomende uitleg en correcties heb ik tussen vierkante haken toegevoegd. De items zijn door mij genummerd om het opzoeken van namen via de klapper te vergemakkelijken.
Opmerking: zie ook zijsprokkel 003.

f. 1.

Dits alsolgen erftsijs ende capune als ick Eemont Roulens iaerlijx gheldende hebbe inden dorpe vander nuwer capellen ende daer omtrint, ende dit boeck was gherenoueert jnden iare ons heeren doen men scref .m. cccc ende lxxiij [= 1473] inden merte.

1. Jtem. Inden eersten iacop vranx van eenre sillen beems ghelegen inden nedersten petersbeemt tusschen die goede henrick loewichs op deen sijde ende lambrecht ymbrechs ter ander sijden – j denier.

2. Art noutens van eender sillen lans ghelegen anden crayen nest tusschen die goede ian strecmans ende henrick peeters – j obel.

3. Art smets van enen boenre beems ghelegeghen (sic) by neden den wygaert tusschen die goede mijnre vrouwen vanden hoffele ende art noutens – ij deniers j broet.

f. 1v.

4. Henric peeters van eenre sillen lans ghelegen by neden den crayen nest tusschen die goede der baghinen van dieste ende art noutens – j obel.

5. Jan die smet van enen hoeue achter die smisse gheleghen tusschen goede magrieten strecmans ter eender sijden ende ian smets ter ander sijden – j capuyn.

6. Katheline smets ende iorys hoer soene art noutens ende henrick couwens van enen beemde houdende een half boender luttel myn oft meer ghelegen te kinckim tusschen die goede der abdissen van vrouwen perck op een sijde ende art noutens voerschreuen op dander sijde – ij capuynen j denier.
Ende dit goet voerschreuen is coer goet ende hier af is ghichdragere hubrecht noutens.

f. 2.

7. Henrick van kinckim van enen stucke erfs onder lant ende beemt ghelegen aen die caele tusschen die goede iacobs vten liemingen ende die strate gheheyten die caele – ij 1/2 d.

8. Die beghinen van thienen van enen half boender bems ghelegen aen den kymps beemt tussen die goede iacops vten limingen ende gort couwens – ij 1/2 deniers.

9. Claes delmans van drie dachmael beems ghelegen bi dat outenaetsche veldeken gheheyten den breemb[e]rch tussen woute[r] hoesen ende ian vranx – iiij 1/2 deniers.

10. Die heeren vanden troene van vierdalf boender erfs onder lant ende beemt ghelegen aenden groenen wech daer men ter stenbeken wert geet bi goet der beginen van dieste ende die kinder beylarts – xij deniers j 1/2 capuyn.

f. 2v.

11. Geert weer van enen haluen boender lans ghelegen opten mispelere tusschen die goede henric alaerts ende lauwrijs clercs op dander sijde – iiij deniers.

12. Geert bouemans ende ian bellens van enen bloeke ghelegen by die breystrate tusschen die goede arts vanden houte op deen sijde ende die strate al dar men te rode weert gheet ter ander sijden – iiij deniers j 1/2 capuyn.

13. Wouter strecmans van vijf sillen beems ghelegen op scollenborch tusschen die goede henric smets ter eender sijden ende die tafele vander capellen op dander sijde ende sinte katrinen outaer der seluer kerken ter derder sijden – iiij deniers.

14. Henric stre[c]mans van eenre haluer sillen lans ghelegen op crusken tussen die goede willem peters ende die heerstrate – j denier.

f. 3.

15. Lysbet tijs van enen haluen boender lans ghelegen aen die neckers beeke tusschen die selue beeke op deen sijde ende die tafel van tienen ter ander sijden – ij deniers.

16. Yoes vanden steenwege van eenre sillen lans ghelegen opten limbosch tussen die goede yoes vanden stenweghe ter eender sijden ende die heersstrate [lees: heerstrate] die van thienen gheet te dieste – j denier.

17. Die kerke vander capellen van eenre sillen lans ghelegen op die [geschrapt: neckers beeke] bornbeeke tusschen die goede ians der kinde[re] op deen sijde ende daneels van sintruden – j obel.

18. Die selue kerke van enen half boender lans ghelegen op die neckers beeke tusschen die goede der baginen van dieste op deen sijde ende reynken gheluys – j denier.

f. 3v.

19. Die selue van onderhaluer sillen beems ghelegen op die boerbeke tusschen die goede ians der kindere op deen sijde ende die vloetbeke op dander sijde – iij obelen.

20. Die tafele vander capellen van eenre sillen boschs ghelegen op die sneppenbeeke tusschen die goede henrick lathouwere op deen sijde ende ian taelman op dander sijde – j denier.

21. Die selue tafele van eenre haluer sillen lans ghelegen op limbosch tusschen die goede der abdissen van vrouwenperck ende art noutens – j obel.

22. Fieren van mechelen van huyse ende houe ghelegen ter capellen tusschen goede art hoesen op deen sijde ende iacobs van wange op dander sijde – j capuyn.

f. 4.

23. Henric goedscalx van onderhaluer sillen bosch ghelegen opten wolkenberch tusschen die goede geert weers in twe sijden ende straetken dat gheet te ghelabbeke wert ter derder – j 1/2 denier.

24. Die selue van enen boender bosch ghelegen te bercheem tusschen die goede her wouters heere van monsia op deen sijde ende henrick strecmans op dander sijde – iiij deniers.

25. Der selue van eenre sillen lans ghelegen aen daertgat tusschen die goede art noutens in twe sijden – iiij deniers.

26. Der selue van eenre sillen lans ghelegen op die neckers beeke tusschen die goede reyner gheluys op deen sijde ende die baginen diest op dander sijde – j denier.

f. 4v.

27. Art hosen van huys ende hof gh[e]legen ter capellen tusschen die goede daneel van sintruden op deen sijde ende fieren van mechelen op dander sijde – ij capuynen.

(Jtem wyt Aert hoesen goede voerscreuen ende wyt fi[eren] mechelmans goede voerscreuen gaet wyt enen choer welken choer dreet henrick van braemt Jans van braemt zoene.)

28. Die kerke vander capellen ende art noutens van enen boender beems ghelegen aen die houeyke tusschen die goede des abs van tongerloe op een sijde ende heere herwouters van monsia op dander sijde – iiij 1/2 deniers j broet.

29. Mathijs cluppels van enen boender lans ghelegen op die bornbeeke tusschen goede sinte katerinen outaer van capellen op deen sijde ende ian vranx op dander sijde – iiij deniers.

30. Art daems van enen half boender lans ghelegen aenden raesen wouwer op die een sijde ende geert tymmermans op die ander sijde – iiij deniers.

f. 5.

31. Jan swinnen van enen half boender beems ghelegen in die wolfsuondere tusschen goede sinter vieuen van oplintere op deen sijde ende ian vranx op dander sijde – ij deniers.

32. Die selue van enen halfboender lans ghelegen op die bornbeke tusschen die goede des abs van tongerloe op een sijde ende heere herwouters van monsia op dander sijde – iij obelen j broet.

33. Jan swinnen van eenen half boender eusels ghelegen op die eect bi goet des abs van tongerloe op deen sijde ende henric strecmans op dander sijde – iij obelen j broet.

34. Die heren van vlierbeeke van twe boender bosch ghelegen op die bornbeeke bi goede des abs van tongerloe op deen sijde ende heeren herwouters van monsia op dander sijde – viij deniers.

f. 5v.

35. Joris van beringen van enen half boender lans ghelegen te bercheem tusschen die goede ian holemans op deen sijde ende peter couwens op dander sijde – j capuyn.

36. Goert van peelt van enen half boender lans ghelegen op den breemync tusschen die goede moens van dormaelle ende henric couwens – iij deniers.

37. Die selue goert van enen half boender bosch ghelegen op die vinterbeeke tusschen die goede der kerken van capellen op deen sijde ende ian swinnen op dander sijde – iiij deniers.

38. Daneel van sintruden van drie sillen lans ghelegen op den vroenhof tusschen die goede daneels van sintruden ter eender sijden ende die heren vanden troene ter ander sijden – vj deniers.

f. 6.

39. Der persoen van ghelabbeke van enen half boender beems ghelegen onder den wygaert tusschen die goede des persons voerscreuen op deen sijde ende dierix van boeslintere op dander sijde – iij obelen.

40. Der selue van onderhaluer sillen beems ghelegen ter voorscreuen plaetsen tusschen goede des voerscreuen persoens op deen sijde ende die strate op dander sijde – j capuyn.

41. Die selue persoen van eenre haluer sillen wigaerts ghelegen te berchem tusschen goede art noutens op een sijde ende die strate op dander sijde – 1/2 obel.

42. Art noutens van drie dachmael eusels ghelegen voer sijn porte tusschen die ghemeyn strate op deen sijde ende heere herwouter van monsia op dander sijde – iiij deniers.

f. 6v.

43. Die selue art noutens van enen virendeel wigaerts ghelegen te berchhem tusschen die goede des persoens van ghelabbeke op een sijde ende der selue persoen op dander sijde – 1/2 obel.

44. Die selue art van eenre haluer sillen lans ghelegen aen den crayennest tusschen die goede willem peeters op de[e]n sijde ende ians van niuele op dander sijde – 1/2 obel.

45. Die selue art van eender sillen lans ghelegen te berchem tusschen die goede des cloesters va[n] lintere op deen sijde ende die selue art noutens op dander sijde – j denier.

46. Die selue van enen hoefken ghelegen te kinckim aent artgat aldernaest den goeden henrick smets – j capuyn.

f. 7.

47. Die selue art van enen beemdeken houdende een sille ghelegen aen den hiex hof tusschen goede der tafelen van thienen op deen sijde ende henrick smets op dander sijde – j capuyn j obel.

48. Jan van niuele van onderhaluer sillen lans ghelegen onder den crayen nest tusschen die baginen goede van dieste op deen sijde ende art noutens op dander sijde – j obel.

49. Jacop vranx van eender sillen bosch ghelegen opten limbosch tusschen goede art noutens op deen sijde ende tgasthuys van thienen op dander sijde – j obel.

50. Jacop vranx van eender sillen lans ghelegen aen die kersbeecsche strate tusschen die goede goert couwens op een sijde ende myssens van nerim op dander sijde – j denier.

f. 7v.

51. Der abdt van tongerloe van derdalf boender bosch gheheeten den gansenbosch ghelegen aen die eect tusschen goede cloesters van vlierbeke op deen sijde ende ian vranx op dander sijde – xiiij deniers.

52. Die selue abt vanden droeghen eusele gheheyten die eect ghelegen tusschen dabs goede voerscreuen op een sijde ende wouter strecmans op dander sijde – vj deniers.

53. Die selue abt va[n] huys ende van hoeue ghelegen ter capellen tussche[n] die goede sinte katerinen outaers op deen sijde ende die capelstrate op dander sijde – ij deniers.

54. Geert bogarts van enen half boender bosch ghelegen tusschen die goede heeren herwouters van monsia op deen sijde ende die kerke van wersbeeke op dander sijde – ij deniers.

f. 8.

55. Henric godsch[al]x van onderhalf sille bosch ghelegen te berchem onder den wigaert tusschen goet der tafelen van thienen op deen sijde ende des persoens goede van ghelabbeke op dander sijde – j capuyn.

56. Henric alaerts van enen boender boschs ghelegen op den hoydriesch tusschen goede der tafelen van thienen op een sijde ende ian swinnen op dander sijde – v deniers.

57. Die selue van drie sillen eusels ghelegen bi tgroet eusel tusschen die goede willem commers op een sijde ende ian der kindere op dander sijde – iiij deniers.

58. Die selue van onderhalf sillen lans ghelegen aent tgroet eusel tusschen die goede ians der kindere ende henric weer oft lathouwere – iij deniers.

f. 8v.

59. Jan vander biest van eenre sillen hoefs ghelegen tusschen goede iohannis spapen op deen sijde ende ians van wamele ter ander sijden – j obel.

60. Henric bouwens van enen dachmael beems ghelegen op die dietsbeecke tusschen des gasthuys van thienen goede op deen sijde ende ioeys vanden steenwege op dander sijde – vj capuynen.

61. Wouter van beringen van diest van enen half boender lans ghelegen op dlyndeken tusschen die goede ian noyten op deen sijde ende henric godscalx op dander sijde – ij deniers j obel.

62. Die selue woutere van enen halfboender lans ghelegen op die neckersbeeke tusschen die goede jacops vter limingen op deen sijde ende lijsbet machiels op dander sijde – ij deniers.

f. 9.

63. Tgasthuys van thienen van enen half boender lans ghelegen op den lymbosch tusschen mijnder vrouwen der abdissen van vrouwenperck op deen sijde ende goert couwens op dander sijde – j denier.

64. Willem putmans ende magriete hasen van enen beemde ghelegen te kynckim gheheyten den hiexhof tusschen der tafelen bosch van thienen ende art noytens ter ander sijden – j capuyn j obel.

65. Willem commer vanden groot eusele ghelegen tusschen der tafelen van thienen goede op deen sijde ende ians vanden steenwege ter ander – iiij deniers.

66. Goert couwens van enen dachmael lans ghelegen op dlyndeken tusschen die goede wouters van beringen op een sijde ende ende [sic] tbeeringen bloc op dander sijde – ij deniers.

f. 9v.

67. Der selue van enen dachmael lans gheleghen op dlindeken tusschen dbeeringen bloc op deen sijde ende ian noytens op dander sijde – j denier.

68. Die selue van vij sillen lans ende beems gheheyten craenbroec ghelegen tusschen die linen weuers van thienen goede op deen sijde ende dat dbeeringhen bloc op dander sijde – jx deniers j capuyn.

69. Der selue van enen halfboender beems gheheiten craenbroec ghelegen tusschen die goede ian noytens op deen sijde ende die rutstrate op dander sijde – j capuyn.

70. Her goert weers van ghelabbeke van enen boender bosch ghelegen opten wolpenberch [lees: wolkenberch] op die neckersbeeke tusschen die goede henrics van daleem op deen sijde ende henric godschalx op dander sijde – iiij deniers j obel.

f. 10.

71. Dieric van boeslintere van enen half boender lans ghelegen onder berchem tusschen des persoens goede van ghelabbeke ter eender sijden ende goert van pelt ter ander sijden – iij obelen.

72. Den hogen outaer van capellen van huys ende hof ghelegen aent artgat tusschen die goede sinte katerinen outoer [lees: outaer] op deen sijde ende ian swinnen op dander sijde – ij deniers.

73. Reynere godscalx van enen half boender lans ghelegen op die neckersbeeke tusschen der kerken goede van capellen op een sijde ende geert weer op dander sijde – ij deniers.

74. Lambrecht ymbrechs van eender sillen beems ghelegen in die peters beemde tusschen die goede ian hasen op deen sijde ende die velpe op dander sijde – j denier.

f. 10v.

75. Die beginen van dieste van vire boenre lans daer af twe ende een half boender ghelegen opten craennest in enen stuke tusschen heren herwouters van monsia ende die heerstrate. Jtem noch een half boender lans vanden voerscreuen lande es ghelegen bi die neckersbeeke tusschen der kerken lant vander capellen ende moen bachuys [“moen bachuys” is geschrapt en vervangen door: oft geer tymmermans]. Jtem noch een boenre vanden voerscreuen landen es ghelegen biden mispelere tusschen die kinder van beylaer [“kinder van beylaer” is geschrapt en vervangen door: heeren vanden troene in twe sijden] ende laurijs de clerc – xviij deniers.

76. Art daems vanden raesen wouwere die ghelegen is op die ghemeyn strate ende die goede arts daems voerscreuen in twe sijden – ij deniers j capuyn.

77. Die selue art daems met sijnen medeghesellen van vijf sillen lans ghelegen biden raesen wouwer tusschen die kindere van beylaer ende henric swinnen goede – ij deniers.

f. 11.

78. Art hoesen van drie sillen lans ghelegen bijden groenen wech tusschen g [g moet geschrapt worden] die baginen van diest op deen sijde ende ian der kindere op dander sijde – ij deniers 1/2 obel.

79. Tgasthuys van dieste van enen half boender lans ghelegen op kynslindeken tusschen die goede henrics van kinckim op een sijde ende henrix vanden borne – ij deniers j obel.

80. Jdeken vanden borne van enen half boender lans ghelegen opt vorscreuen velt tussen die goede des gasthuys van diest op deen sijde ende wouters van beringen op dander sijde – ij deniers j obel.

81. Henric loewichs van eender sillen lans opten ketelberch tusschen der heeren lant van walsberge in twe sijden – j denier.

f. 11v.

82. Die tafele van ghelabbeke van enen half boender bosch ghelegen o[p] die sneppenbeeke tusschen goede joffrou alarts ter eender sijden ende die tafele van thienen ter ander sijden – ij deniers.

83. Willem peters van eere sillen lans ghelegen op die sneppenbeke tusschen die goede ians vanden steenwege op deen sijde ende villen scurkens op dander sijde – j denier.

84. Die kyndere vanden bossche van husen ende houe ende met meer andere toebehorten houdende xv dachmael ghelegen tusschen die goede des gods huys van lintere ende dabt van tongerloe ende dit es coergoet ende hier af is ghichdraghere (Jan swinnen de jonghe) – j denier payment.

85. Katerine stessens van vijf sillen lans ghelegen neuen den gansen bosch op deen sijde ende der kinder goede vanden bossche op dander sijde – iiij deniers.

f. 12.

86. Die selue van eenre beeken gheheiten die bornbeke ghelegen tusschen die goede dierix spapen (> mathijs kloppels) op deen sijde ende daneel van sintruden op dander sijde – j denier.

87. Die selue van eenre sillen lans ghelegen op die boerbeeke tusschen heeren herwouters bosch van monsia op deen sijde ende dieric spapen (> mathijs cloppels) op dander sijde – j denier.

88. Die selue van drie sillen eusels ghelegen bi die wolfsvonderstrate op deen sijde ende ian swinnen op dander sijde – ij deniers.

89. Die tafele van thienen vander beecken gheheyten die sneppenbeeke tusschen die goede der seluer tafelen op die een sijde ende lijsbet machiels op dander sijde – ij deniers.

f. 12v.

90. Die selue van drie sillen lans ghelegen bi die voerscreuen goede – xij deniers 1/2 capuyn.

91. Die selue van enen boender lans ghelegen bi die voerscreuen beke dat wilen was ians van langrode – iiij deniers.

92. Die selue van enen dachmael lans ghelegen achter die woeni[n]ghe biden lande willems van dalim – j denier.

93. Die selue van eenre sillen bo[s]ch gheheyten den craiennest bi goede mijn heeren van monsia ende die baginen van diest – j obel.

94. Mijn heere van monsia vanden poeten driessche houdende vj sillen luttel myn oft meer bi goede der kerken bosch vander capelen ende art noyten op dander sijde – vj deniers.

f. 13.

95. Der selue van drie sillen bosch ghelegen op die bornbeeke in twe stucken daer af die een sille ghelegen is tusschen die heeren van vlierbeecke ende daneel van sintruden ende dander twe sillen tusschen lynken stessens ende kerstinen vanden wouwere – iiij deniers.

96. Die selue van eenre sillen bosch ghelegen op die wielieborne tusschen des voerscreuen heeren goet – j denier.

97. Die selue van eenre sillen bosch op die wielieborne tusschen des self heeren goede in twe sijden – j obel payment.

98. Die selue van eenen boender bosch ghelegen op die wilienborne tusschen des self heeren goede voerscreuen – iiij deniers.

f. 13v.

99. Die selue van drie sillen lans ghelegen aen die kersbeecssche strate bi goede magrieten strecmans op deen sijde ende iac[o]p vranx op dander – ij deniers.

100. Die selue van 1/2 boender bosch ende beemds ghelegen op die borbeeke bi goede ian swinnen ende sinter vieuen van linte[re] ende die selue heere – j denier.

101. Henric van borchouen van den tgise die hij heeft op dat cranenbroeck – j ouden groeten.

102. Art noytens van eenre sillen lans ghelegen op die heerstrate tusschen die goede gort couwens op die een sijde ende teeus moens op die ander sijde – j denier.

f. 14.

103. Joes vanden steenwege van onderhalf boender lans ghelegen by tgroot eusel op die sneppenbeecke tusschen die goede willem commers op een sijde ende ian swinnen op dander sijde – vj deniers.

104. Her gort weer van eenre sillen beems ghelegen op die rosen hage tusschen die goede sinte katerinen outaer van capellen op deen sijde ende willem van halle op die ander sijde ende art noytens aen die derde sijde – j denier.

105. Joes vanden steenwege van eenre plecken lans ghelegen opten ketelberch tusschen die goede ionker ioes voerscreuen op die een sijde ende heere her woutere van monsia op die ander sijde – j obel.

f. 14v.

106. Jan delmans van drie sillen eusels ghelegen by den loueneren wech aldernaest claes delmans – iiij 1/2 deniers.

107. Art noytens van enen half boender lans ghelegen bi staelboender tusschen ian taris gheheiten vander biest ende [niet aangevuld] – ij deniers.

108. Willem claes van enen boender lans gheheten dat staelboender tusschen die goede willem couwens op deen sijde ende dat beecken op dander sijde – ij deniers.

109. Art vander spicken van eenre sillen lans ghelegen op di coutere tusschen die goede der heren van euerboede op deen sijde ende die heere van tsantery op dander sijde – j denier.

f. 15.

110. Joes vanden steenwege van eere sillen lans ghelegen op die sneppenbeeke tusschen ian van den stenwege op deen sijde ende henric alarts op dander sijde – j denier.

111. Lijsbet der kindere van twe sillen lans ghelegen bi die vorscreuen goede tusschen die tafele van thienen ende henric alarts – iij obelen.

112. Lodewijc van lommene van enen 1/2 boender lans ghelegen die [die: is geschrapt] tusschen die ta [weglaten] goede goorts sauels ende die abdisse van vrouwenpercke gheheten den dertschoef – ij deniers.

113. Lijsbet der kindere vander helch [= helft] van vier ende 1/2 sille lans ghelegen bijden groenen wech tusschen die goede wouters clerc op een sijde ende kerstiaen alars op dander – ij deniers 1/2 obel.

f. 15v.

114. Goert couwens van enen half boender lans ghelegen op limbosch tusschen goede ende [“ende” moet geschrapt worden] ian holemans op deen sijde ende ian sniders op dander sijde – ij deniers.

115. Daneel van sintruden van enen half boender lans ghelegen op die bornbeeke tusschen die goede der kerken van capellen op [lees: op deen sijde] ende mijn heere van monsia op dander sij[de] – ij deniers.

116. Henric vranx van sijnder woninghen ghelegen ter capellen bi goede der kerken van lintere op een sijde ende dat cloester van tongerloe op dander sijde – j denier j capuyn.

117. Jan taelman ende henric weer van drie sillen bosch ghelegen op die sneppenbeeke alder naest der tafelen goede van thienen – iij obelen 1/2 capuyn.

f. 16.

118. Goort couwens (> willem) van enen half boender lans ghelegen neuen staelboender tusschen die goede der bogarden van dieste op deen sy[de] ende [niet aangevuld] – ij deniers.

119. Teeus moens ende ioffrou spapen van onderhalf sille lans ghelegen opten ketelberch tusschen die goede [niet aangevuld] – ij deniers.

120. Die selue van drie verdel lans ghelegen opten ketelberch tusschen die goede der kerken van kersbeeke ende ian vanden steenwege in twe sijden – j obel.

121. Moen mathijs van enen half boender lans ghelegen op die hoeue tusschen goede ian vander biest op deen sijde ende moen mathijs op dander sijde – ij deniers.

f. 16v.

122. Die kerke van capellen van eenre sillen lans gheleghen op scollenborch tussche [lees: tusschen] goede sinte katerinen outaer van capellen op een sijde ende die tafele van capellen op dander sijde – j denier.

123. Jan der kindere van eender beeken gheheiten die bornbeeke tusschen goede mijns heeren van monssia op deen sijde ende ian vranx op dander sijde – j denier.

124. Jan swinnen ende lijsbet beens van haren gheleghe ende van ian swinnen winnenden hoeue tusschen goede ioes vanden steenwege op deen sijde ende die ghemeijn capelstrate op dander sijde – j capuyn.

Klapper op de persoons- en plaatsnamen. Deze laatste zijn gemoderniseerd.

Aardgat 25, 46, 72
Ala(e)rts, Henric 11, 56, 57, 110, 111
Alars, Kerstiaen 113
Alarts, joffrouw 82
Altenaaks, zie Outenaaks
Averbode, zie Everbode
Bachuys, Moen 75
Beens, Lijsbet 124
Begijnen van Diest 4, 10, 18, 26, 48, 75, 78, 93
Begijnen van Tienen 8
Bellens, Jan 12
Berchem 24, 35, 41, 43, 45, 55, 71
Beringenblok 66, 67, 68
Beylaer/Beylarts, kinderen 10, 75, 77
Bogaarden van Diest 118
Bogarts, Geert 54
Bornbeek/Boerbeek 17, 19, 29, 32, 34, 86, 87, 95, 100, 115, 123
Bouwens, Henric 60
Bovemans, Geert 12
Breemberg 9
Breestraat 12
Bremink 36
Chantrijn (tsantery), heren van 109
Claes, Willem 108
Clerc, Wouter 113
Clercx, zie De Clerc
Cluppels/Cloppels/Kloppels, Mathijs 29, 86, 87
Commer(s), Willem 57, 65, 103
Couwens, Go(e)rt 8, 50, 63, 66, 67, 68, 69, 102, 114, 118
Couwens, Henrick 6, 36
Couwens, Peter 35
Couwens, Willem 108, 118
Daems, Art 30, 76, 77
De Clerc/Clerx, Laurijs 11, 75
Delmans, Claes 9, 106
Delmans, Jan 106
Derdeschoof 112
Der Kindere, Jan 17, 19, 57, 58, 78, 123
Der Kindere, Lijsbet 111, 113
Diest 61
Dietsbeek 60
Drogen eusel 52
Eekt 33, 51, 52
Everbode, heren van 109
Ganzenbos 51, 85
Gasthuis van Diest 79, 80
Gasthuis van Tienen 49, 60, 63
Gemene Kapelstraat 124
Gemene straat 42, 76
Gheluys, Reyner/Reynken 18, 26
Glabbeek passim
Godscalx, Reynere 73
Godshuis van Linter 84
Go(e)dscalx, Henric 23, 24, 25, 26, 55, 61, 70
Groenenweg 10, 78, 113
Groot eusel 57, 58, 65, 103
Hasen, Jan 74
Hasen, Magriete 64
Heerstraat 14, 75, 102
Heerstraat v. Tienen n. Diest 16
Hiex hof 47, 64
Hoesen/Hosen, Art 22, 27, 78
Hoesen, Wouter 9
Holemans, Jan 35, 114
Hoog altaar van Kapellen 72
Hooidries 56
Hosen, zie Hoesen
Houweik 28
Kale 7
Kapellen passim
Kapelstraat 53, 124
Kerk van Kapellen 17, 18, 19, 28, 37, 73, 115, 122
Kerk van Kersbeek 120
Kerk van Lintere 116
Kerk van Wersbeek 54
Kerkenbos 94
Kerkenland 75
Kersbeeksestraat 50, 99
Ketelberg 81, 105, 119, 120
Kimpsbeemd 8
Kinkem 6, 46, 64
Kinslindeken 79
Klooster van Linter 45
Klooster van Tongerlo 116
Klooster van Vlierbeek 51
Kloppels, zie Cluppels
Koutere 109
Kraaiennest 2, 4, 44, 48, 75, 93
Kraanbroek/Kranen- 68, 69, 101
Kruisken 14
Lathouwere, Henrick 20, 58
Limbos 16, 21, 49, 63, 114
Lindeken 61, 66, 67
Linnenwevers van Tienen 68
Loewichs, Henrick 1, 81
Lovenerenweg 106
Machiels, Lijsbet 62, 89
Mathijs, Moen 121
Mechelmans, zie Van Mechelen
Mispeleer 11, 75
Moens, Teeus 102, 119, 120
Monsia, zie Van Monsia
Nederste Petersbeemd 1
Nekkersbeek 15, 18, 26, 62, 70, 73, 75
Noutens/Noytens, Art 2, 3, 4, 6, 21, 25, 28, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 64, 94, 102, 104, 107
Noutens, Hubrecht 6
Noyten(s), Jan 61, 67, 69
Outenaats veldeken 9
Peeters, Henrick 2, 4
Pe(e)ters, Willem 14, 44, 83
Persoon van Glabbeek 39, 40, 41, 43, 55, 71
Petersbeemden 74
Potendries 94
Putmans, Willem 64
Rasenwouwer 30, 76, 77
Rode 12
Rozenhaag 104
Rutstraat 69
Savels, Goort 112
Scollenborch 13, 122
Scurkens, Villen 83
Sinter-Viven van Oplinter 31, 100
Sint-Katerinenaltaar 13, 29, 53, 72, 104, 122
Smets, Art 3
Smets, Henrick 13, 46, 47
Smets, Jan 5
Smets, Katheline 6
Smisse 5
Sneppenbeek 20, 82, 83, 89, 103, 110, 117
Sniders, Jan 114
Spapen, Dieric 86, 87
Spapen, Jan 59
Spapen, joffrou 119
Staalboender 107, 108, 118
Steenbeek 10
Stessens, Katerine/Lynken 85, 86, 87, 88, 95
Straatken n. Glabbeek 23
Strecmans, Henric 14, 24, 33
Strecmans, Jan 2
Strecmans, Magrieten 5, 99
Strecmans, Wouter 13, 52
Swinnen, Henric 77
Swinnen, Jan 31, 32, 33, 37, 56, 72, 88, 100, 103, 124
Swinnen, Jan (de jonge) 84
Taelman, Jan 20, 117
Tafel van Glabbeek 82
Tafel van Kapellen 13, 20, 21, 122
Tafel van Tienen 15, 47, 55, 56, 65, 82, 89, 90, 91, 92, 93, 111, 117
Tafelbos van Tienen 64
Taris, Jan 107
Tijs, Lysbet 15
Tongerlo, abt van 28, 32, 33, 34, 51, 52, 53, 84
Troon (heren van den) 10, 38, 75
Tsantery [= Chantrijn], heren van 109
Tymmermans, Geert 30, 75
Utenliemingen/Uterlimingen, Jacob 7, 8, 62
Van Beringen, Joris 35
Van Beringen, Wouter 61, 62, 66, 80
Van Boeslintere, Dieric 39, 71
Van Borchoven, Henric 101
Van Braemt, Henrick 27
Van Braemt, Jan 27
Van Dalem, Henric 70
Van Dalim, Willem 92
Vanden Borne, Henric 79
Vanden Borne, Ideken 80
Vanden Bossche, kinderen 84, 85
Vanden Hoffele 3
Vanden Houte, Art 12
Vanden Steenwege, Joes/Jan 16, 60, 65, 83, 103, 105, 110, 120, 124
Vanden Wouwere, Kerstinen 95
Vander Biest, Jan 59, 107, 121
Vander Spicken, Art 109
Van Dormale, Moen 36
Van Halle, Willem 104
Van Kinckim, Henrick 7, 79
Van Langrode, Jan 91
Van Lommene, Lodewijc 112
Van Mechelen/Mechelmans, Fieren 22, 27
Van Monsia, heer Wouter 24, 28, 32, 34, 42, 54, 75, 87, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 105, 115, 123
Van Nerim, Myssen 50
Van Nivele, Jan 44, 48
Van Pe(e)lt, Goert 36, 37, 71
Van Sintruden, Daneel 17, 27, 38, 86, 95, 115
Van Wamele, Jan 59
Van Wange, Jacob 22
Velpe 74
Vinterbeek, zie W-
Vlierbeek, heren van 34, 95
Vloedbeek 19
Vranx, Henric 116
Vranx, Jacop 1, 49, 50, 99
Vranx, Jan 9, 29, 31, 51, 123
Vroenhof 38
Vrouwenperk (abdis) 6, 21, 63, 112
Walsberge, heren van 81
Weer, Geert 11, 23, 73
Weer, Henric 58, 117
Weer(s), Goert 70, 104
Wijngaard 3, 39, 41, 43, 55
Wilgenborn 96, 97, 98
Winterbeek 37
Wolfsvonder 31
Wolfsvonderstraat 88
Wolkenberg 23, 70
Ymbrechs, Lambrecht 1, 74

Dr. Paul Kempeneers, Tienen, 25 juli 2007.