Technische fiche

Dit cijnsboek hoorde tot het zogenaamde privé-archief van wijlen Jan Wauters, archivaris van de stad Tienen. Op de kaft schreef Wauters “Cijnsboeck van Sint Germanus kapittel. 1640”. Verder verwijst hij naar het cijnsboek van de H. Geestkapel. Dit boek is nog niet teruggevonden.
De datum 1640 is een verkeerde gok. In het boek staan geen data. Aan de hand van de eigenaars kon ik het wel situeren rond 1698-1700. In nummer 11 bv. staat als aanvulling “nu de weduwe florentius putteau”. Putteau stierf in 1708 (Kempeneers, Thuis in Thienen, 1999, blz. 516). Otto Coenen, vermeld in nr. 14, kocht het huis De Wijngaard in 1695. Het onderhavige cijnsboek is gedeeltelijk identiek met het Cijnsboek van de fabriek van Sint-Germeins, gedateerd 1697 en geklasseerd als nummer 22.359 van het Kerkarchief van Vlaams-Brabant. Het wordt bewaard in het archief te Tienen (Toreke). Dit handschrift heeft 347 nummers. Het cijnsboek dat ik overschreef, telt er 211, verdeeld over 54 bladzijden. In dit iets latere afschrift staan enkele fouten. Onder nummer 56 bv. staat “truijken” in plaats van “tcuijpken”, een toponiem in IJzeren (Kempeneers, Toponymie van Sint-Margriet Houtem, in: Oost-Brabant, 2006/3, blz. 127).
Het cijnsboek waarin wijlen Jan Wauters tientallen persoonlijke aantekeningen bijschreef, is heden in het bezit van dr. H. Jacobs te Tienen. In zijn privé-archief heeft het boek het nummer 309. Op enkele plaatsen is het handschrift slecht leesbaar. In de tekst staat dan een vraagteken. Gemakshalve heb ik bij de omzetting de afkortingen opgelost. Bij de aanduiding van de cijnzen heb ik de Romeinse cijfers en de munteenheid laten staan: j = 1, ij = 2, ix = 9, enz., en verder: cap. = capuyn(en), d. = denier(s). Een klapper achteraan maakt het opzoeken van persoons- en plaatsnamen zeer gemakkelijk.

Tekst

1. Meester Jaspar Smidts, te voorens Wauthij de Tombeur, te voorens Peeter cluckers, te voorens gooris Cluckers van sijnen huijse, ende houe geleghen inde vleeschouwers straete regenoten den Aduocaet Amerijcx, die weduwe guilliam Sluijsmans, ende sheeren straete – iij cap. ix d.

2. Peeter Daenen, te voorens Laureijs mertens, te voorens Machiel naveau van sijnen huijse gelegen aldernaest den Paternoster, Regenoten d’erffgenaemen Peeter hoegaerts, Philip vandermonden in ij seyden ende sheeren straete – j cap. iiij 1/2 d.

3. Die weduwe Peeter de wel[de] bij successie te voorens geeraert de welde, te voorens die weduwe henrick Leersen, van haeren huijse geheeten den bonten os, Regenoten francis Paesmans, Philip vandermonden, ende sheeren straete van voor – ij cap. ix d.

4. Francois Paesmans bij successie te voorens Jan Paesmans, te vooren christiaen Michiels bij coope tegen Jacob wilmaerts, te vooren heer Jan govaerts van sijnen huijse, ende houe geheeten den bonten osch regenoten die weduwe Peeter de welde, guilliam de neve, ende sheeren straete – j cap. iiij 1/2 d.

5. Guilliam de neue bij coope, te voorens Jan vandersmisse, te voorens Jacob willemaerts van sijnen huijse op de harinxmerckt regenoten francis paesmans, guilliam persin, d’erffgenaemen naveau, ende die voorschreven merckt van voor – j cap. iiij 1/2 d.

6. Germeijn blijckaerts bij successie te voorens goossen blijckaerts, te voorens Ingel Peeters van sijnen huijse op die harincxmerckt Regenoten d’erffgenaemen Jan Cans in twee seijden, guilliam Persin, ende die voorschreven merckt van voor – j 1/2 cap. iiij 1/2 d.

7. Die weduwe Jan Cans te vooren bernaert verkints van haeren huijse op die haerincx merckt Regenoten germeijn blijckaerts, carel Lambrechts, die voorschreven merckt van voor – ij cap. ix d.

8. Carel Lambrechts bij coope te voorens henrick Traetsens, te voorens pauwel Stenaerts van sijnen huijse op de harincxmerckt Regenoten die weduwe Jan Cans, Wauter michiels, ende die voorschreven merckt van voor – ij cap. ix d.

9. Wauter michiels bij coope, te voorens Jan Cans, te voorens Jan goddon van sijnen huijse genoempt het vetterhuijs aldernaest het voorschreven huijs Regenoten die weduwe Jan Cans, den notaris Peijssens, ende die voorschreven merckt van voor – ij cap. vj d.

10. Henrick Peijssens soo bij successie, als coope, te voorens Willem Oliuiers, te vooren peeter colin van sijnen huijse op de harincx merckt, regenoten d’erffgenaemen Jan cans van achter, wauter michils, peeter Putteau, ende die voorschreven merckt van voor – j d.

11. [nu de weduwe florentius putteau]
Peeter Putteau bij coope te voorens peeter vanderhaeghen, te voorens peeter Leemans van sijnen huijse geheeten die trauwe naest den voorschreven huijse Regenoten hem seluen, d’erffgenaemen peeter vannderhaeghen, ende die merckt van voor – 1/2 cap. ij d.

12. Den seluen vanden seluen huijse – j d.

13. D’erffgenaemen Peeter vanderhaegen bij successie te voorens peeter Leemans, te voorens peeter hiegaerts, van hunnen huijse op de kesemerckt regenoten peeter Putteau, dionijs Lescaille, ende die voorschreven merckt van voor – j quart cappuyn j denier.

14. Otto Coenen te vooren Carel stijls te vooren Lenaert van steenweghen van sijnen huijse op de keesmerckt geheeten den wijngaert regenoten Peeter Daenen, de voorschreven merckt, ende Peeter Blijckaerts – j quart cap. j den.

15. D’erffgenaemen Jan van cappen bij successie te voorens Jan cappen, te voorens Jan de helt van hunnen huijse op den hoeck van de cleijn berchstraete genoempt die ganse, regenoten Jeroen garcij, Sieur d’auxbrebis, ende sheeren straete in twee seijden – j 1/2 cap. vj d. j tournoise.

16. Jeroen garcij bij successie te voorens Carel Paesmans, ende gooris desneu, te voorens germijn Landeloos, daer te voorens Aert Landeloos, ende daer te voorens Jan corffs vellemaecker, ende henrick swouts gerven tsaemen van sijnen huijse opde keesmerckt regenoten d’erffgenaemen Jan cappen, sieur d’auxbrebis van achter, guilliam henricx, ende die voorschreven merckt – 3 d.

17. Tcappittel van thienen als inden ouden boeck van heuren huijse ende houe gelegen inde groue [= groeve], regenoten die groeffstraete, die heeren van chantruijn, herman van eijnatten, t voorschreven cappittel, ende die begijnen van thienen – iiij cap. xviij d.

18. Jooris Corskens bij coope te vooren Jaspar delfau van sijnen huijse inde groote berghstraete, regenoten sheeren straete in tween, ende d’erffgenaemen Joncker wijnand de witte in ij andere seijden – j cap. iiij 1/2 d.

19. Den heere Advocaet Vaes bij coope te voorens d’erffgenaemen guilliam Du Mont van eenen houe eertijts huijs gelegen inde peperstraete regenoten die weduwe vanden Advocaet van Ranst, den cruijsboghe van achter, ende sheeren straete van voor – ij cap. x d.

20. Die stadt van thienen prout in Antiquo libro vande groven tsaemen elck jaerelijcx – ij gansen iiij d. ij oude Engelsche.

Dit is Sinte Remeijs cheijns met Schepenen.

21. Het gasthuijs van Thienen ende henrick vanden velpe van hunne landen gelegen inde schaeps mortel regenoten die taeffel van Thienen, ende d’erffgenaemen willem fecquers – iiij d.

22. Die grauwsusters van Thienen te voorens het clooster van Mariendael, te voorens Arnout vanden Roije, de grase, te voorens bij coope heer hendrick vanden Roije, de groese te vooren, te vooren Joncker Philips vandernoot geruen, te vooren dierick van kerckhouen, ende daer te vooren heer Rogier vanden Bruijne van sijns huijskens op de gracht, regenoten de selue van achter, heer willem cleijnen, meester gielis van Broeckhem, ende sheeren straete – iij d.

23. T’gasthuijs der siecke menschen van henne landen te Bruijnessem – viij d.

24. D’oudt gasthuijs voorschreven vanden landen te straetem gelegen bij gielis van eijseren aenden seluen gelaeten – ij d.

25. T’clooster van Barbarendael te voorens willem huijgen van henne bemden bij die roosmolen gelegen, regenoten die stadts vesten – ij d. j vlemschen.

26. Die begijnen van thienen van hunnen lande op de castelle regenoten in [niet ingevuld] in ij seijden, Joncker schotte, ende het gasthuijs van Thienen – v schellingen louens j 1/2 d.

27. Den heere Advocaet Vaes uxoris nomine bij successie te voorens Aert Landeloos, te voorens Jacques vande Perre van dreije dachmaelen lants te voorens huijs buijtten de louenaere porte regenoten de straete in ijen, sint germeijns binnen Thienen, ende die begeijnen van Thienen – iij 1/2 d.

28. Hendrick schrijvers nu hans de winne te vooren hendrick smeijers, ende daer te vooren die kercke van Auendoren ende Merten Lanckhouts van eenen houe op de borchgrachte regenoten deselue hendrick, baudewijn nijs, ende die straete – vij d.

29. Hendrick blijckaerts als inden ouden boeck te vooren willem van broeckem, noch te voorens gielis van gauwenbergh, timmerman van sijnen huijse, ende houe t’auendoren regenoten s’heerenstraete in twee seijden, den sack, Jacob willemaerts in ijen, ende mijnheer van diest – iij hellingen.

30. Heer ende meester Jacobus de Hertoge.

31. [grauwsusters] Eemont goossens te vooren heer willem cleijnen, ende daer te vooren henrick van heelen als inden ouden boeck van sijnen huijse opden gracht regenoten meester dierick vanden kerckhouen, Sieleke somers, ende die straete – j d.

Dit is den chijns bij jouffrouwen Cluijtincx saliger
gekocht tegens Jannen van heetvelt inden jaere
xiiijc liij [= 1453], ende der kercke gelaeten.

32. Geeraert de gee bij successie te vooren guilliam de gee, te vooren Jan de gee bij coope, te vooren nicolaes Marschalx te vooren goort groenincx van een halff bunder, ende halff dachmael lants genoempt het block gelegen onder bunsbeeck tot eyseren, regenoten die kercke van bunsbeeck, Joncker Daniels ende die straete in dreije seijden – ij cap. ij den.

33. Mijnheer vanderstrepen als inden ouden boeck te voorens gooris wouters van sijnen huijse ende houe t’eijseren regenoten deselue wouter, die taeffel van thienen, peeter traetsens, ende die boeckhoutstraete – j cap. iiij d.

34. Mijnheer Joannes ferdinandus Daniels bij successie te voorens Joncker Jan baptista Daniels van een plecke lants t’eijseren groot thien daghmaelen inden ouden chijnsboeck vier items regenoten het cruijs t’eijseren te voorens die kercke, d’erffgenaemen geeraert degee ter ije, den h. geest van Louen ter iije, Lambrecht Baerts ter iiijre, ende die gruenstraet, oft boeckhoutstraet ter vijffdere seijden – vij cap. xxj1 d.
(1) Hierboven staat: 25.

35. T’clooster van Sint Agneet, oft cabbeeck van een halff boender lants gelegen aenden goidtsenhouenschen wech regenoten die geruen van Binckum – j d.

36. Jan van boussele te voorens Marie nijs dochter boudewijns (als inden ouden boeck) van een daghmael lants achter Danebroeck regenoten Jan blijleuen – j d.

37. De selue te vooren marie nijs dochtere baudewijns, prout in antiquo libro, van j 1/2 dachmael lants hellicht winning regenoten die taeffelen – iij d.

38.

39. D’Erffgenaemen Jan peyssens bij successie te voorens Reijnier Coenen van eenen huijse, ende hoff te grimde inde molenstraete regenoten sheerenstraete in twee seijden, die weduwe van nijvel, ende die voorschreven erffgenaemen – ij cap. ix d.

40. Mijnheer vanderstrepen te voorens gooris wauters als inden ouden boeck van sijnen houe t’eijseren, regenoten denseluen, abt van Tongerloo in ij seijden, ende Joncker Aert Amours – j cap.

41. Anthonius smets als inden ouden boeck van eender plecke lants wat min dan een dachmael gelegen t’eijseren te voorens servaes huts, regenoten peeter traetsens, goort Amerijcx geruen – iij 1/2 d.

41 secundo = 42. Die Bogaerden van Thienen te vooren Jan van heelen, ende seger Claes van een halff boender lants geleghen tot wulmersum regenoten – j d.

42 = 43. Den heere Canoninck van Ranst, te vorens Jacques van Ranst, te voorens Peeter Traetsens, weijlen Meester Peeters Sone van een dachmael lants t’eijseren aent pedeken daer men naer hauthem gaet regenoten die boeckhautstraet, d’erffgenaemen geldolph van winde, Anthonius grauweels ende den seluen peeter Traetsens – j cap. ij d.

43 = 44. T’clooster van sinte Barbarendael als inden ouden boeck van een dachmael lants gelegen – j 1/2 d.

44. Joncker Daniels.

45. Lowies van goitsenhouen – ij capp. ij d.

46. Joannes van winden te voorens prout in antiquo libro van iiij 1/2 dachmaelen lants achter de sieckelieden, regenoten die seijpe, henrick Traetsens, die wittevrouwen ende vrouwen perck – iij d.

47. T’clooster van vrouwenperck, Jouffrouwe Marie, ende Jouffrouwe Aleth van hooftbroeck van een dachmael lants achter die sieckelieden, regenoten die taeffel van Thienen, ende henrick stijls in ij seijden prout in Antiquo – ij d.

48. Die taeffel van Thienen, te voorens heer Jan vander haeghen van een halff boender lants gelegen ontrent die Tommen – j d.

49. D’Erffgenaemen Robijn Amerijcx van een halff boender lants achter die sieckelieden, regenoten die wittevrouwen van Thienen, ende het gasthuijs van Thienen prout in antiquo – ij d.

50. Niclaes steuens te voorens meester Jan van winde, ende daer te vooren willem vanden Putte van een halff boender lants bij den goedtsenhouenschen wech, regenoten die seijpe, die persoonschap van grimde lant prout in antiquo – ij d.

51. Meester Dionijs Cans van j 1/2 dachmael lants regenoten den wech leijdende van de haendorne poorte naer bost, bij den taeffelen lant van Thienen, der kercke landt van Thienen, prout in antiquo – iij d.

52. Den Persoon van grimde, oft den abt van heijlessem van onderhalff dachmael lants regenoten t heijligh cruijs lant van Thienen prout in antiquo – j 1/2 d.

53 = 52. Die wittevrouwen van Thienen, te voorens Jouffrouwe kisten t’derdendeel van een boender lants gelegen achter die sieckelieden, regenoten die taeffel van Thienen, d’erffgenaemen fabrij, ende heer steuen van wanghe – j 1/2 d.

54 = 53. Heer wauter van Brandenborgh riddere van dreije dachmaelen lants achter die sieckelieden regenoten die taeffel van Thienen prout in antiquo – j 1/2 d.

Joncker daniels nummer 54-55.

55 = 56. Peeter steuens te voorens Jan van Cauthem, ende Andries herotten, tsaemen van twee dachmaelen opt truijken [= opt cuijpken!], regenoten t clooster van Cabbeeck, die taeffel van Thienen, t’collegie van Savoijen prout in antiquo – iij d.

56 = 57. Den heere Canoninck van Ranst, te voorens henrick Maes, te vooren Luijck Thonis van eenen houe te grimde, regenoten tcappittel van Thienen, ende sheeren straete in ij seijden – iij cap. x d.

57 = 58. D’Erffgenaemen Jacques van Ranst, Jeronimus de Borchgraeue uxoris nomine, willem van winde van een dachmael lants xv cort roeden, opden wulmersumschen wech, regenoten die straete, die geruen van Binckum, ende die vloetgracht, prout in antiquo – j 1/2 d.

58 = 59. Die taeffel van Thienen inden [ouden boeck] van de landen op den wulmersumschen wech – iiij d.

59 = 60. De selue van een dachmael lants buijtten die haendoren poorte regenoten de selue taeffele, die gerven van Binckum – j d.

60 = 61. Den persoon van grimde van een dachmael lants, ende xvij roijen lants Regenoten sinte peeters lant pro ut in antiquo – j 1/2 d.

61 = 62. [taeffel van Thienen] Baudewijn Ladduijns, Anthonius Rogiers, de kercke van sinte germeijns van Thienen tsaemen van een halff boender lants aenden ouden goedtsenhouenschen wech, regenoten het voedtpadt gaende naer haeckendouer aenden wech gaende naer Rantshouen weert naer de geldenaecken poorte prout in antiquo – ij d.

63. [weduwe wilmaers] Christiaen traetsens – ij d.

64. Peeter Aleijs de Jonge van een halff boender lants, regenoten die begeijnen van Thienen prout in antiquo – ij d.

65. Tclooster van groenendael van een dachmael lants liggende … regenoten die taeffel van thienen pro ut in antiquo – ij d.

66. Hendrick vanden Borne te vooren willem cappaerts van een halff boender landts gelegen aende Tommen van Thienen, regenoten die selue henrick prout in antiquo – iij d.

67. Die selue van een halff boender landts achter die tommen van Thienen, regenoten de selue henrick pro ut in antiquo – j d.

68. Deselue henrick van een halff dachmael lants achter die tommen voorschreven ende dese dreije parceelen sijn nu een stuck regenoten die begijnen van Thienen, t’cappittel van Thienen, t’clooster van heijlessem, Nicolaes Maerschalcx, ende die gerven Joannes Cans in allen dreije parceelen pro ut in antiquo – j d.

69. T’gasthuijs van Thienen, Appollonis aijsmans, te voorens gielis Cappaerts van een halff dachmael lants gelegen bij de vesten buijtten die haendorne poorte regenoten die cappelle van thienen in ij seijden, d’erffgenaemen van Binckum, ende d’Erffgenaemen Cornelis van benede – 1/2 d.

70. D’Erffgenaemen Jaecques Standaerts tot Aerschot, geldolph van Ranst, te vooren willem Petreijns van een halff boender lants, oft daer ontrent bouen die siecke lieden, regenoten t’cappittel ende Wittevrouwen van thienen, ende d’erffgenaemen van Binckum pro ut in antiquo – ij d.

71. Deselue te vooren Lisebeth van beijvaerden van een halff boender lants, regenoten tvoorschreven landt, ende die hellicht heeft gecocht geldolph van Ranst regenoten die erffgenaemen Pietreijns pro ut in antiquo – ij d.

72. Die begeijnen van Thienen van een boender lants prout in antiquo – ij d.

73. Meester Jaspar van Winde, Marie Cans, die geruen Joos Cans, te voorens die Minderbroeders van Thienen van een halff boender lants gelegen op eijgen mortel achter die siecke lieden, regenoten die taeffel van Thienen, die wittevrouwen van Thienen, henrick stijls geruen – ij d.

74. [Weduwe Jan Immens] Anthonius Coels, die selue geruen van dreije dachmaelen lants op die Jodestraete regenoten de selue straete, de wittevrouwen van thienen, die taeffel van thienen, tcappittel van thienen pro ut in antiquo – iij d.

75. [Meester Jaecques mues] Agnes vandensteen, Adriaen van Ranst meester Jans sone, van een halff boender lants gelegen onder goidtsenhouen bijden wech tot Bost bouen die willighen, ende bouen den ouden wech, regenoten Jan wolffs, willem van winde, t pedeken van wulmersum naer Bost, d’erffgenaemen peeter lordtshouen prout in antiquo – ij d.

76. [derffgenaemen Joris vander monden] Henrick Alaerts, Marie goossens, te vooren Jan Laureijs van een halff boender lants gelegen op den wech vande haendorne poorte naer bost leijdende, regenoten Jan Blijckers, tclooster van Barbarendael ende den voorschreven wech prout in antiquo – j d.

77. [Jan coenen] Mertten van Eeckeloo, henrick van eeckeloo als laet, willem van Eeckeloo van een halff boender lants gelegen opt pedeken van Bost naer grimde weert leijdende regenoten Jan Blijckers, ende Jan Laureijs prout in Antiquo – j d.

78. [Weduwe servaes Willemaers] Otto nackaerts gerven van een halff dachmael lants aent pedeken van bost naer grimde weert leijdende regenoten die weduwe vanden Borcht, ende Jacques timmerman tot wulmersum prout in Antiquo – 1/2 d.

79. Joncker herman Theobald van Lieck de grittere bij successie te voorens Joncker Eijnetten van een boender bempts jnde weijbemden geheeten het Lanckboender, Regenoten die begeijnen van thienen, d’erffgenaemen Joncker van hautem, onse Lieue Vrouwe ten poel, die taeffel, ende wittevrouwen van Thienen – vij d.

80. Jan Sweuers te voorens francis Coenen, heer geert van Sint Truijden, te vooren Andries van Sint Truijden ende daer te vooren henrick van Parijs van een halff boender lants achter die siecklieden, regenoten die witte vrouwen van thienen, t’clooster van Barbarendael, d’erffgenaemen van Binckum ende t pedeken – ij d.

81. [Barbarendael] Meester Merten van Betse geruen, te vooren goort van Betse van een halff dachmael lants achter die sieckelieden, regenoten d’erffgenaemen francis Coenen pro ut in antiquo – j d.

82. T’clooster vande wittevrouwen, te vooren geertruijt Palleij van goidtsenhouen, ende Jouffrouwe geertruijt Neckers van een halff dachmael lants bij de sieckelieden aende vloetgracht, ende bij de straete van Thienen naer haeckendouer gaende – ij 1/2 d.

83. D’Arme scholieren van Thienen te vooren Jan Blijckers van een dachmael lants inde Zeijpe te grimpde liggende, regenoten die taeffele van thienen pro ut in antiquo – j broodt.

84. Joncker herman van Eijnatten van een halff boender lants … bij het lant van Jan van rillaer tot haendoren, pro ut in antiquo – ij d.

85. Die taeffele van thienen van 1 1/2 Caerle van hugaerden wegen, ende haerder suster – j d.

86. Deselue taeffele van onderhalff dachmael lants, regenoten theijligh cruijs van thienen in ij seijden – 1/2 d.

87. D’Arme scholieren van Thienen van een dachmael lants bij de sieckelieden, regenoten Sinte Laureijs gasthuijs pro ut in antiquo – j d.

88. Die heeren van walsbergen van eenen bempde gelegen inde weijbemden bij t schoonbroeck, regenoten die witte vrouwen ende die holbiesen pro ut in antiquo – iij d.

89. Dionijs Cans te voorens die geruen Joannes ende daer te vooren wauter sHertoghe van de landen dat aert Merttens comende bij de siecklieden op de vloetgracht regenoten Merten van eeckeloo, die taeffel van thienen, t clooster Barbarendael pro ut in antiquo – ij d.

90. Die kercke van Sinte germeijns alhier van een dachmael lants, te vooren steuen Sacx, heer Laureijs Peijs ende Jacob van Randtshouen cuijper pro ut in antiquo – 1/2 d.

91. [kercke ten poel] Jan Roolieuwen laet onse Lieue vrouwe ten poel van een Bemdeken jnde weijbemden gelegen, regenoten die gerven van Binckum pro ut in antiquo – 1/2 d.

92. Nicolaes steuens bij coope te voorens Jan steueniers van onderhalff dachmael lants buijtten die velleborne poorte, regenoten francis Janssens, Lambert Loijaerts, die heeren van Sinte Lambrechts, ende sheerenstraete – j d.

Jn Bost met Laethen.

93. Geert Lauwereyns bij purgement tegens Proueneers, Jan van Lammens te vooren Thomas Steijnen, ende daer te vooren Lambrecht van Riche van een halff boender halff gelegen tot Bost regenoten geert Lammens, deselue Lammens, deselue Lammens, ende sheerenstraete onder, ende bouen – ij cap.

94. [Canoninck martini] D’erffgenaemen Lenaerts van steenwegen thomas Steijnen, te vooren Liebrecht Coenen, ende Marie gouaerts van dreije dachmaelen lants gelegen tot Bost achter die kercke, regenoten die selue ende sheerenstraete – ij d.

95. Die wittevrouwen van Thienen bij evictie te vooren Adriaen Proveneers, te vooren Adriaen van Ranst van twee en halff dachmael lants gelegen op den kerckhoff berch, regenoten die Bogaerden in ijen, ende den bruel – iij brooden.

96. Genoveva goddon te voorens Jan goddon, te voorens heer Jan van wange, ende daer te voorens goort Maes, van een dachmael hoffs gelegen tot Bost neue de Jodestraete, regenoten den seluen heer Jan van Wanghe, ende die straete in ij seijden, pro ut in Antiquo – j cap.

97. Jan Schotte bij coope te vooren govaert wanten tot Sint Truijden, Aert bunckens te vooren thomas Steijnen, daer te vooren Jooris goossens, ende noch te vooren Jlias Jlias van sijnen boomgaert daer een wooninghe placht op te staen geheeten den natten bempt, regenoten sheeren straete in ij seijden, ende d’erffgenaemen Jlias – ij capp. vj d.

98. [die weduwe croes] Berberbel [sic] te voorens weduwe Jan Cans tot Bost, Pauwel vuijtterhellicht, te voorens heer Dierick cappaerts van een halff dachmael lants gelegen op den bergh te bost, regenoten t’gasthuijs van Thienen, ende vranck Marcelis pro ut in Antiquo – 1/2 d.

99. Joannes van winden tot Sint Truijden te vooren henrick vlemincx van onder halff dachmael lants neven t poelken gelegen bij t landt des gasthuijs van Thienen, geert Lameijns, ende Jan de hertoghe, ende de selue henrick vlemincx pro ut in Antiquo – 1/2 d.

100. Florentius Putteau te voorens geert cobbelgiers van eenen bemde inde Jodestraete regenoten d’erffgenaemen Landeloos, d’erffgenaemen Jan collaerts, ende de voorschreven straete – j 1/2 d j quart d.

101. Den seluen vanden seluen bemde als nu een pandt – j 1/2 d j quart d.

102. Tbegijnhoff van Thienen te voorens Aert bunckens te voorens thomas steijnen, daer te vooren Jlias Jlias, ende daer te vooren henrick swilden van ontrent een dachmael bempts regenoten henrick Vlemincx, die straete, ende den seluen Jlias in ij seijden – iij brooden.

103. Die taeffel van thienen van een dachmael landts dat heeft te haendoren geleghen aen de straete, regenoten die gerven van binckum, willem Coens geruen – 1/2 d.

104. De selue taeffele van een dachmael lants bij tvoorschreven landt gelegen – 1/2 d.

105. Die begijnen van Thienen te vooren henrick Stijls, te vooren Jan Marcelis van dreije dachmaelen lants op die groengracht, regenoten den wech van goidtsenhouen naer Thienen, otto Coenen, het voorschreven begijnhoff, ende gooris cluckers – iij brooden.

106. Jan haesen bij coope te voorens francis tritsmans, te voorens Lambrecht Simons van j 1/2 dachmael lants achter die kercke te bost, regenoten die voorschreven kercke, de straete naer haeckendouer, ende d’erffgenaemen Ballis – iij d.

107. Jtem een halff boender lants op den boschberch vuijt een plecke van ses daghmaelen, regenoten die taeffel van Thienen, het voorschreven begijnhoff, ende het gasthuijs van Thienen – 1/2 d.

108.
109. Geert Lameijns daer te vooren Jan Lameijns, Anthonius Stockmans, pauwel Somers, te vooren d’oudt gasthuijs van Thienen van sijnder wooninghe gelegen tot bost aenden driesch, regenoten sheeren straete in ijen, d’erffgenaemen henrick vlemincx, ende Lambrecht van tricht in ijen pro ut in antiquo – ij cap. iij 1/2 d.

110. Geert Lameijns te vooren henrick vlemincx van sijnen huijse nu bempt gelegen tot bost regenoten Jlias Jlias, de selue henrick vlemincx, Lambrecht van Tricht, ende de Jodestraete pro ut in antiquo – 1/2 d.

111. Seger Chanteleijns te vooren Jan wolffs den Jonghen, ende daer te vooren geert van winde, alias Lameijns van een dachmael lants inden hoeck vande bruelen driesch, regenoten willem walckaerts in ijen, tclooster van Cabbeeck, ende sheeren straete prout in antiquo – j d.

112. Tgasthuijs van Thienen te vooren geert van wange van een dachmael landts gelegen opt moleken regenoten – iij d.

113. Geleijn van wange te vooren wauter van wange van twee en halff dachmael landts onder den wijngaert regenoten die heerstraete, wauter van wanghe, Jan van Saelen, ende Jlias Jlias pro ut in Antiquo – iiij d.

114. Cathlijn van wanghe te vooren deselue wauter van wanghe van sijnen wijngaert te Bost, regenoten die geruen Lameijns, sebastiaen van wanghe, deselue wauter van wanghe, pro ut in antiquo – ij d.

115. Meester Lenaert Seems geruen, te voorens hieronimus Lameijns van een stuck landts gelegen tot Bost, regenoten die geruen wauter van wanghe, Jan van haelen, die heerstraete, ende Lambrecht van Tricht pro ut in Antiquo – iiij d.

[116 ontbreekt]

117 ende 118. Michiel van Linther te voorens Lowies vandenschilde bij successie van een huijs met eenen hoff, ende block gelegen tot Bost groot dreije dachmaelen gelijck t selue geleghen is, Regenoten die kercke aldaer, ende sheeren straete in ijen: nota dat dit parceel inden ouden boeck staet in ij Parceelen – vij cap. ij d.

119. Die bogaerden van thienen pro ut in antiquo van een boender landts te bost op den kerckhoff berch, regenoten de selue bogaerden, willem van Broeckhem, geert van winde, ende henrick vlemincx – j d.

120. Geert Lamens, meester Jan van Lamens, te vooren Jaecques stijls, daer te vooren willem van broeckhem, ende daer te vooren geldolph van winde van een boender landts achter die kercke te bost regenoten die Bogaerden van Thienen, die geruen Joannes Cans, ende die kercke van Bost pro ut in antiquo – j d.

121. Pauwel vanden Berghe pro ut in antiquo te vooren seger shertoghen alias vanden Cruyce [?], daer te vooren dionijs vanden Berghe van onderhalff dachmael lants, regenoten d’oudt gasthuijs van Thienen, heer Jan de hertoge, ende geert van wanghe – ij d.

122. Die weduwe Jan Immens te vooren gooris cluckers van een boender lants buijtten die geldenaeckensche poort regenoten Joncker Schotte, den Advocaet van Ranst, die Bogaerden, ende tgasthuijs van Thienen – iiij d.

123 [veranderd in 121]. Jan vander heerstraeten als inden ouden boeck te vooren heer Dierick cappaerts ende daer te voorens Dionijs Cans van een boender lants, oft daer ontrent jnden dullaert gelegen, regenoten tgasthuijs van Thienen in iij seijden – i cap.

124 [veranderd in 122]. Tgasthuijs van Thienen van een boender landts aenden wech te goidtsenhouen weert, regenoten tclooster van Barbarendael, ende die taeffel van Thienen – iiij copellen.

125 [veranderd in 123]. Heer Mertten Lamens Priester van een dachmael landts inden Bruel geleghen regenoten die kercke van bost pro ut in antiquo – j copel.

126 [veranderd in 124]. Sieur Joes Bartholomeus hollanders, ende Paulus franciscus van Cauthem uxorum nominibus te vooren henrick bals van een boender lants gelegen aen de kercke te bost regenoten het rectoirschap van bost, huijbrecht Bijlkens, guilliam Carabin, ende sheeren straete – j d.

127 [veranderd in 125]. De taeffel van thienen van een boender lants voort d’orp te bost gelegen – ij d.

128 [veranderd in 126]. Meester Jan van winde prout in antiquo te vooren willem vanden Put kinderen van j 1/2 boender lants aenden wech te bost naer grimde regenoten die taeffele, ende tgasthuijs van Thienen – 1/2 d.

129 [veranderd in 127]. Tclooster van Barberendael pro ut in antiquo, te vooren heer Joes van wange van een halff boender lants ende xv roijen gelegen aen t padt, regenoten die geruen, groenegracht, die Lieve vrouwebroeders van Thienen, ende die geruen Coens, ende Jan vander Linden – 1/2 d.

128’ [sic]. Steuen vanderveren van sijnen lande bouen Mijnsvrouwe van goidtsenhouen driesch, regenoten die taeffel van Thienen, die geruen henrick Vlemincx, t pedeken leijdende naer autgaerden pro ut in Antiquo – j broodt.

129. Willem wolffs te vooren geert van wange van een dachmael landts op t moldeken regenoten wauter van wange gerven, die taeffel van Thienen, Andries Lants, die geruen Peeter Corffs pro ut in Antiquo – ij d.

130. Wauter goossens pro ut in antiquo van een dachmael lants nu bempt opt berchiet [= Bergeik] regenoten Robijn van Bost, Jan claes ende Jan keijen – ij d.

Dit is den cheijnsboeck van jouffrouwe Ode
weijlen huijsbrouwe wauters van Binckem,
ende wordt bedinght met schepenen.

131. Anthoen vander eijcken, meester Jan goossens, ende Lenaert Cornelis te voorens henrick honts van eenen houe eertijts huijs, ende hoff geheeten den Puthoff gelegen tot Avendoren, regenoten sheeren straete in ijen, ende meester Jan goossens in ijen – ij cap. v d.
Hier aff betaelt vander Eijcken twee deelen, ende het resterende derdendeel meester Jan goossens, ende Lenaert Cornelis.

132. Aert Peeters bij evictie, te voorens Aert Clamoteaux, Laureijs Clamotteaux, te vooren Jan vermans, Aert vanderstouen, van sijn goedt te Auendoren, te weten huijs, ende hoff, waer van die wederhellicht is t’naervolghende huijs, ende hoff, regenoten als hier naervolghende, te weten den prince van Orangie, Jan Tambuijser wijngaert, die weduwe Leersse bij naest rontomme hendrick goossens pro ut in antiquo – j cap. iiij d.

133. Den advocaet Petrus festraets te vooren die weduwe Leersen van eenen hoff regenoten die vrouwe van holede, sheerenstraete, ende Peeter Peeters – j cap. iij d.
Nota dat inden ouden boeck desen post ende den voorgaenden post sijn bevonden geweest een parceel, ende dat onder den post vanden Advocaet festraets aldaer bevonden worden ij cap. vj d.

134. Nicolaes steuens, ende de weduwe Anthoen vandereijcken te voorens Aert Peeters van een blocxken landts eertijts huijs ende hoff gelegen tot Auendoren Regenoten Anthoen vander Eijcken, Peeter cluckers, ende sheerenstraete – iiij cap. xij d.

135. Aert Peeters nu germeijn Peeters te vooren thomas Leeuws pro ut in antiquo bij coop tegens gielis Treseijs, Christiaen Traetsens, herman van elessem, te vooren willem Meijlants, ende daer te vooren die geruen Mertens van Mulck van sijnen huijse, ende houe gelegen tot Avendoren regenoten die straete in ijen, t’cappittel van Thienen ende Marttens Meijlants – j cap. iij 1/2 d.

136. Hans Jooris Wolffs bij coope te voorens peeter peeters te vooren Aert Peeters van sijnen huijse, ende houe gelegen tot Auendoren, regenoten, regenoten [sic] die kercke aldaer, die straete in ijen, ende Meester Jan goossens – ij cap. vj d.

137. Aert Peeters pro ut in Antiquo te voorens Peeter Marschalcx te vooren den seluen hendricx, te vooren geert Diericx van eenen houe gelegen achter die kercke t’Avendoren regenoten den seluen henrick ende Aert vanden Roije d’oude – iij d.

138. Den seluen, te vooren Nicolaes van sevendonck, te voorens frans meijers daer te vooren Aleth van kiesecom ende noch te vooren meester Jan van kiesecom medecijn van eenen houe t’auendoren Regenoten de geruen Joncker Anthonis van hauthem, Dionijs vanden Berghe, Willem van Brockem, de voorschreven van Hauthem, deselue francois smeijers, ende sheerenstraete – j cap. ij 1/2 [d.].

139. Hans Jooris wolffs te voorens peeter peeters te vooren Aert Peeters, te vooren wouters [?] van huijs, ende houe t’Auendoren Regenoten de selue, meester Jan goossens, ende sheeren straete – ij cap. xij d.

140. Die heeren van diest als inden ouden boeck van eenen boomgaert gelegen t’auendoren regenoten Jan tambuijser, Joncker willem van gudingen, Jan vermans, ende sheerenstraete – iiij cap. x d.

141. Die selue heeren van diest van sijnder bemden buijtten die mulck poorte regenoten die stadtsvesten, die mene, henrick blijckerts, ende henrick van Caerlewijck prout in antiquo – vj d.

142. De selue heer van een stuck landts opt grijpvelt gelegen – iiij d.

143. D’Erffgenaemen servaes willemaers te voorens servaes willemaers van eenen houe gelegen tot Auendoren, regenoten stadtsvesten, Meester Matthijs gouaerts, deselue erffgenaemen, Lambrecht baerts, ende het straetken ten heuvel weerdt gaende – j cap. ij 1/2 d.

144. Den Advocaet Petrus festraets van een stucxken lants gelegen aen het molengat regenoten die vesten, Joncker schotte in tween, ende sheerenstraete – iiij cap. ij fl. boon.

145. Heer, ende meester henrick vanden Berghe bij successie te vooren henrick vanden Berghe, christiaen traetsens, te vooren Catherine vanden steene van haeren lande bij het molengat, geheeten d’exter regenoten d’erffgenaemen henrick [niet ingevuld], die kercke ven Avendoren, die taeffel van Thienen – ij cap. xij d.

146. Coenraert de vaddere uxoris nomine als in den ouden boeck, Jan Piret bij evictie te vooren Jan van haelen van eenen houe gelegen te stock, regenoten die straete, Jan verneijen boomgaert, die selue Jan van haelen – ij cap.

147. Hendrick schricx pro ut in antiquo te vooren Cornelis Lambeets, Reijnier Roossen, Meester goossen van elsenput, te vooren Ingelbert Puttaerts, ende d’erffgenaemen Agnes dorlaerts [?] van hunnen huijse, ende houe gelegen op den meendijck, regenoten die Mene, Andries de hese, Reynier Casters van achter, ende sheeren straete – iiij d.

148. Anthoen vanden Berghe prout in antiquo, Jan vander herstraeten, als tselue gepurgeert hebbende, te voorens germeijn dehaen, ende sijne huijsvrouwe, daer te vooren Joos vanderbeken van een huijs, ende houe gelegen inde berchstraete regenoten d’erffgenaemen Balthasar van winde, Jan blijckerts in ijen, ende sheerenstraete van voor – iiij d.

149. Matthijs de Muntere pro ut in Antiquo te vooren Roelant van winde, ende daer te vooren geldolph van winde van een halff boender lants gelegen bij daenebroeck regenoten die taeffel van Thienen, t’gasthuijs van thienen, Joos Cans – j d. j quart d.

150. D’Erffgenaemen Joos Cans prout in antiquo te vooren wauter shertoghen van een halff boender lants gelegen bij daenebroeck regenoten Roelant van winde, die taeffel van Thienen in ijen, d’oudt gasthuijs – j d. j quart d.

151. Die taeffel van Thienen van een stuck lants op den deijnumschen wech gelegen, dat weijlen was Jan vanden kerckhouen prout in antiquo – ij 1/2 d.

152. Die pittantie van Linthere van een stuck lants gelegen buijtten die velleborne poorte der stadt Thienen regenoten die gerven gielis van broeckhem, die taeffel van Thienen, Barbarendael ende henrick vanden Roije prout in antiquo – vj d.

153. Huijbrecht dehertoghe geruen te vooren henrick van Caerlewijck, ende daer te vooren Cathlijn Collaij van een huijs ende houe te gerghem [= Gorgem], alias den clottenbergh genoempt, regenoten den Abt van Tongerloo, die straete, ende die voors. Caerleweijck in die resterende seijden prout in Antiquo – j 1/2 d.

154. Deselue caerweijck [= caerleweijck] van een huijs, ende hoff dat henrick stoops was – j d.

155. Deselue van sijnen huijse, ende houe, dat Jan van holede was – 1/2 d.

156. Deselue van sijnen huijse, ende houe gelegen te gerghom [= Gorgem] voorschreven weijlen henrick sloops [= stoops, cf. 154], welcke voorschreven parceelen nu een sijn prout in antiquo – j d.

157. T’Clooster van Barbarendael van eenen bemde aende roosmolen te vooren willem huijgens Regenoten prout in Antiquo – iiij d.

158. Die begeijnen van een stuck lants van weijlen Liebrecht van Molle Regenoten den Abt van vlierbeeck, den wech naer oorbeeck – iiij d.

[159 en 160 ontbreken].

161. derffgenaemen van Roije – iiij d.

162. Die weduwe Joncker wijnand de witte te voorens Dionijs goffaerts uxoris nomine, te voorens dionijs Vuijtterhellicht te voorens elisabeth vanden Berghe van eenen bemde te Bruijnessem regenoten henrick vanden Roije, servaes Casters, d’erffgenaemen vrancx, ende sheerenstraet – ij cap. vj d.

163. Die Pastoreije van Sinte Mertens Vissenaecken, te vooren Digna van Tulden te voorens Rombaut van Reijmenant van sijnen lande groot vj dachmaelen te voorens huijs, ende hoff gelegen te duijnem [= Dienem] onder vissenaecken, Regenoten sijn selue, die duijnstraete [= Dienemstraat], het straetken leijdende naer Metsel, die Taeffel, ende het cappittel van Thienen – ij cap. vij d.

164. Joncker Jan Collin te voorens wauter van Nerim te voorens Ida Matthijs prout in antiquo daer te voorens Jan Meurs, Marie vanden Putte, ende te vooren Peeter vanden Putte, weijlen Willem de haen van j 1/2 dachmael hoffs nu lant, regenoten de straete in ijen aenden poele, ende die taeffel van Thienen – v d.

165. Het collegie van savoijen te voorens Jan vanden kerckhouen, te vooren Peeter vanden Putte Peeters sone van eenen houe, ende poert te deijnem [= Dienem], regenoten d’erffgenae-men ende tvoorschreven collegie in ijen – v d.

166. D’Erffgenaemen servaes willemaers van een block te voorens huijs, ende hoff gelegen t’Auendoren Regenoten die straete in alle seijden – ij cap. vj d.

167. Den seluen prout in Antiquo te vooren henrick honts van dat goort cans was ende is nu al een erffue, oft parceel – 1/2 d.

168. Vidua Thomas Leeuws te vooren Mertten Casteers gerven, te vooren Machiel Casteers, ende daer te vooren heer Mertten sarrijen van een stuck lants buijtten de cabbeeck poorte, ende is block Regenoten die straete naer bunsbeeck, Joes vanden Putte, ende d’erffgenaemen Naueau – iij d.

169. Joncker Pauwel van Rijckel d’oude, te vooren henrick swinnen uxoris nomine, Isebrand van Rulle, ende henrick smets, te vooren Jan van winde, ende Jan Vits tsaemen van een boender bempts te vooren lant gelegen te grijppen [= Grijpen] Regenoten t’clooster van Cabbeeck, het clooster van Barbarendael prout in Antiquo – viij d.

170. Die fabrijcke van Sinte Germeijns binnen Thienen van een dachmael lants bij daenebroeck gelegen pro ut in Antiquo – j d.

171. Jan Bleijleven te vooren wauter Couseijs van een halff boender lants van een halff boender lants [sic] Regenoten tgasthuijs van Thienen, daenebroeck prout in Antiquo – ij d.

172. Vranck van Laenen van een stuck lants, dat weijlen was willem van bosschellen prout in Antiquo, regenoten Jweijen van hauthem, Iaerden soets geruen ende henrick bouen geruen – iij d.

173. Het clooster van daenebroeck, te vooren Jan Tombeur van eenen houe ende huijse gelegen in sinte Barbarenstraete, regenoten het selue clooster in ijen, ende de straete – iij 1/2 cap. ij 1/2 d.

174. Joncker godduels van hauthem prout in antiquo van sijnen huijse ende houe in sinte Barbarenstraete weijlen was Peeter van Brusselen, Regenoten Niclaes de Berde, sheerenstraete – vij 1/2 cap. iij 1/2 boon.

175.
176.
177.

178. De selue Joncker van Meester geert van Caerlewijck – j d.

179. Denseluen Joncker te voren prout in antiquo te voren Jan van Muijsere wegen – vij d.

180. De selue Joncker van een huijs, ende hoff weijlen Jans vaes prout in antiquo regenoten die broeckstraete, die gerven weijlen Joos Cans – iiij cap. j quart cap. xiiij 1/2 d.

Deselue Joncker te vooren elisabeth Pieraerts prout in antiquo, die kercke van auendoren, ende Merten Redincx tsaemen vanden houe aende Brugge t’Auendoren gelegen, regenoten d’oude vesten, die voorschreven Joncker – xij cap. iij 1/2 boon v d.

181. Deselue Joncker van sijnen huijse, ende houe inde helstraete gelegen van vooren tot achter prout in antiquo, welcke voorschreven parceelen nu al eenen grondt is – viij cap. xv d.

182. De selue Joncker te vooren Merten Redincx ende Jan vanden kerckhouen inde helstraete prout in antiquo Regenoten die selue in ijen, frans smeijers, Jooris weyns, henrick diericx, ende de donckerstraete – viij 1/2 cap. xxv d.

[183 en 184 ontbreken].

185. Heer ende Meester hendrick vanden Berghe bij successie te voorens hendrick vanden Berghe, te voorens dionijs vanden Berghe van dese parceelen betaelt d’eene hellicht vande voorschreven, ende sijn regenoten de selue straete, d’erffgenaemen van hauthem in ijen, ende stadts vesten prout in antiquo – viij cap. xxv d.

186. Leonaert Cornelis bij successie te voorens Goort staels te vooren Barbara vanden Broeck prout in antiquo te voorens frans vanden Broeck daer te vooren Lambrecht van winde van eenen bempde gelegen opden Meendijck, regenoten die taeffel van Thienen, Jan blijckers, den voorschreven frans, den Meendijck tegens den sack ouer, Joncker schotte, germeijn Peeters, ende d’erffgenaemen willemaerts – v d.

187. Goort staels bij coope als voor pro ut in antiquo tegens deselue te vooren Lambrecht van winde van eenen bemde opden meendijck, regenoten Jan blijckers, den voorschreven frans, thomas van diest, ende Cornelis vanden Roije – iiij d.

188. D’erffgenaemen servaes willemaerts te vooren Jacob willemaerts van eenen houe gelegen t’Auendoren Regenoten stadts vesten, die straete, van het meulengat naer den paepenpoel [= pagiepoel], peeter festraets, ende de selue erffgenaemen – ij cap. vj d.

189. Jacob willemaers pro ut in Antiquo te voorens goort othmans, te vooren Jan vanden Broeck van eenen houe te Auendoren, weijlen Jan dierickx, regenoten sheerenstraete, Jan Neijen, de selue goort Otmans – iij d.

190. Joncker herman van Eijnatten van sijnen heerschappe op den driesch weijlen henrick vanden Berghe – ij cap. vj d.

191. Joachim vaes te vooren Jan Blijckers pro ut in antiquo, te vooren staes smets van een bemdeken gelegen op den meendeijck regenoten die taeffel van Thienen, frans van eenbroeck, den Meendeijck, ende den voorschreven frans van eenbroeck tegen den sack over – viij d.

192. Den seluen vaes prout in antiquo van eenen bempt op den meendijck regenoten frans van eenbroeck in ij seyden ende die selue Jan, nu al eenen pandt – viij d.

193. Die gerven Joos Cans te vooren Jan Pauwels ende noch te vooren wauters hertoghen van een stuck lants gelegen bij daenebroeck weijlen die van villers, Regenoten die taeffele van Thienen, ende tclooster van Barbarendaele, ende deselue geruen – iiij d.

194. T’clooster van daenebroeck prout in Antiquo Isebrand vanden Rulle, te vooren deselue geruen, ende daer te vooren philips vande Riuieren van eenen huijse, ende houe gestaen, ende gelegen bij den Mertenborne, Regenoten de Borne, sheeren straete, joncker goduels van hauthem, ende Jacob vander woesteijnen.
Nota dat d’erffgenaemen haeleweijck hier vuijt moeten draegen ij cappuynen, ende daenebroeck vj deniers – ij cap. vj d.

193’ [sic]. De selue gerven te vooren wauter shertogen van een stuck lants bij daenebroeck, Regenoten de selue geruen prout in Antiquo – 1/2 d.

194’. Hans Jooris Wolffs te voorens Peeter Peeters, te vooren Aert Peeters van een block te voorens huijs, ende hoff gelegen aende putte tot Auendoren Regenoten die straete in ijen, ende het clooster van Daenebroeck – iiij cap.

195. D’Erffgenaemen Jaecques Hiaerts te voorens guilliam goossens van synen huijse gelegen inde Lovenaerestraete, Regenoten, de herberge genoempt het groot hert, Nicolaes walschaerts ende die straete – ij cap. xij [d].

196. Jouffrouwe Anna vanden velpe te voorens Jan vuijts, ende daer te vooren peeter Peeter [sic] Mantels van sijn heerschappeije t’Avendoren gelegen – vj [d]. – prout in antiquo.

197. Die stadt Thienen van heure nieuwe vesten pro ut in Antiquo – vj cap. xxij d.

198. Het collegie van savoijen te vooren Merten Laps, Aert Berwauts van sijnen houe te deijnem gelegen, regenoten die Taeffel van Thienen, tselue collegie ende het straetken te deijnem weert – ij cap. ij d.

199. Die weduwe Jan vanden Berghe te vooren Nicolaes vandionant van sesse dachmaelen lants tusschen die cabbeeck, ende Lovenaere poorte, Regenoten die vesten, die begeijnen van Thienen, die erffgenaemen festraets, ende die vloetgracht – j cap. x d.

200. Jaecques willemaerts pro ut in antiquo guido dorjou, Joncker willem van gudengouen van sijnen bempde gelegen opden Meendijck Regenoten die heeren van diest, sheeren straete in ijen, ende den Meendeijck – iiij d.

201. Die poorte vande begijnen van Thienen van een stuck lants gelegen bij thechelken dat henrick van Saelen was – ij 1/2 d.

202. T’clooster van cabbeeck te vooren Aert Mantels van een halff boender landts op den schaeps mortel, regenoten die begijnen van Thienen, Peeter der kinderen, Anna Amerijcx prout in antiquo – ij d.

203. Tselue clooster, ende Tielko kasmaekers prout in antiquo van hunnen houe inde nieuwe straete van vooren ende tot achter te vooren Jan van Muijser – j d.

204. Jan van Sint Truijden prout in antiquo te vooren Otto van Malborgh van eenen bempde inde weijbemden gelegen regenoten die begeijnen van Thienen, Tclooster van Linther bemden – iiij d.

205. Peeter de kindere d’oude te vooren vranck Marcelis van een halff boender landts op den schaepsmortel gelegen regenoten tclooster van cabbeeck prout in antiquo – ij d.

206. Tclooster van daenebroeck van een dachmael lants te grijpen gelegen – j d.

207. Gielis van Rillaer prout in Antiquo te vooren henrick Berwaerts, ende daer te vooren Meester henrick Berwaerts van een stuck lants op den oirbeeckschenwech regenoten die kercke van sinte germeijns, wauter van Pamele, die begeijnen, ende die taeffele van Thienen – iij d.

208. Joncker godduels van hauthem van eenen huijse geheeten het huijs vanden Thorne toebehoort hebbende weijlen Jouffrouwe vanden blocke, Regenoten deselue, sheeren straete prout in antiquo – j cap. iij quart cap. iiij 1/2 d.

209. Mijn heer Remij uxoris nomine te voorens hugo de Munter van dreije dachmaelen en halff bempts gelegen onder die cuijpe van Thienen, regenoten die taeffel van Thienen, tclooster van Cabbeeck, ende den wech daer door loopende comende vande cabbeeckspoorte, ende loopende tot aen Daenebroeck op den wech van Louen – iij d.

210. Den heere van Meldert te vooren Liebrecht van Meldert prout in antiquo van sijn landt voor sijn poorte te meldert gelegen – xxv d.

211. Hans Jooris Wolffs te vooren Aert Peeters van een block buijtten het Molengat, Regenoten die stadtsvesten, den Pensionaris vanden Berghe, ende d’erffgenaemen Jan de wijth – j cap. iij d.

Klapper

Klapper op de persoons- en plaatsnamen. Deze laatste zijn gemoderniseerd.

Aarschot 70
Aijsmans, Appolonis 69
Alaerts, Henrick 76
Aleijs, Peeter (de jonge) 64
Amerijcx (advocaat) 1
Amerijcx, Anna 202
Amerijcx, Goort 41
Amerijcx, Robijn 49
Amours, Aert (jonker) 40
Arme scholieren van Tienen 83, 87
Avendoren 29, 131, 132, 134, 135, 136, 138, 139, 140, 143, 166, 188, 189, 194’, 196
Baerts, Lambrecht 34, 143
Ballis 106
Bals, Henrick 126
Barberendaal (klooster) 25, 44, 76, 80, 81, 89, 98, 124, 129, 152, 157, 169, 193
Begijnen van Tienen 17, 26, 27, 64, 68, 72, 79, 105, 158, 199, 201, 202, 204, 207
Begijnhof van Tienen 102, 107
Berchiet (= Bergeik) 130
Berg (Bost) 98
Bergeik 130
Bergstraat 148
Berwaerts, Henrick 207
Berwauts, Aert 198
Bijlkens, Huijbrecht 126
Blijckaerts, Germeijn 6, 7
Blijckaerts, Goossen 6
Blijck(a)erts, Hen(d)rick 29, 141
Blijckaerts, Peeter 14
Blijckers, Jan 76, 77, 83, 148, 186, 187, 191
Blijleven/Bleij-, Jan 36, 171
Blok 32
Boekhoutstraat 33, 34, 43
Bogaarden van Tienen 42, 95, 119, 120, 122
Bonten Os 3, 4
Borggracht 28
Bosberg 107
Bost 51, 75, 93, 94, 96, 98, 109, 110, 114, 115, 117, 119, 127
Boven, Henrick 172
Broekstraat 180
Brug van Avendoren 180
Bruinissem 23, 162
Brulen dries 111
Bruul 95, 125
Bunckens, Aert 97, 102
Bunsbeek 32, 168
Cabbeek, zie Kabbeek
Cans, Dionijs 51, 89, 123
Cans, Goort 167
Cans, Jan 6, 7, 8, 9, 10, 68, 98
Cans, Joannes 120
Cans, Joos 73, 149, 150, 180, 193
Cans, Marie 73
Cappaerts, Dierick 98, 123
Cappaerts, Gielis 69
Cappaerts, Willem 66
Cappen, Jan 15, 16
Carabin, Guilliam 126
Casteers, Machiel 168
Casteers, Mertten 168
Casters, Reynier 147
Casters, Servaes 162
Chanteleijns, Seger 111
Chantrijn 17
Claes, Jan 130
Claes, Seger 42
Clamoteaux, Aert 132
Clamoteaux, Laureijs 132
Cleijnen, Willem 22, 31
Clottenberg 153
Cluckers, Gooris 1, 105, 122
Cluckers, Peeter 1, 134
Cluijtincx (jouffrouw) 31
Cobbelgiers, Geert 100
Coels, Anthonius 74
Coenen, Francis 80, 81
Coenen, Jan 77
Coenen, Liebrecht 94
Coenen, Otto 14, 105
Coenen, Reijnier 39
Coens 129
Coens, Willem 103
Colin, Peeter 10
Collaerts, Jan 100
Collaij, Cathlijn 153
Collegie van Savooien 55, 165, 198
Collin, Jan (jonker) 164
Corffs, Jan 16
Corffs, Peeter 129
Cornelis, Le(o)naert 131, 186
Corskens, Jooris 18
Couseijs, Wauter 171
Croes 98
Daenen, Peeter 2, 14
Danebroek (klooster) 36, 149, 150, 170, 171, 173, 193, 193’, 194, 194’, 206, 209
Daniels, Jan Baptista (jonker) 32, 34, 44, 54
Daniels, Joannes Ferdinandus 34
D’auxbrebis 15, 16
De Berde, Niclaes 174
De Borchgraeve, Jeronimus 57
De Gee, Geeraert 32, 34
De Gee, Guilliam 32
De Gee, Jan 32
Dehaen, Germeijn 148
De Haen, Willem 164
De Helt, Jan 15
Dehertoghe, Huijbrecht 153
De Hertoge, Jacobus 30
De Hertoghe, Jan 99, 121
De Hese, Andries 147
Deinem (= Dienem) 165, 198
Deinumseweg (= Dienemse-) 151
De Kindere, Peeter (de oude) 205
Delfau, Jaspar 18
De Munter, Hugo 209
De Muntere, Matthijs 149
De Neve, Guilliam 4, 5
De Kinderen, Peeter 202
Desneu, Gooris 16
De Tombeur, Wauthij 1
De Vaddere, Coenraert 146
De Welde, Geeraert 3
De Welde, Peeter 3, 4
De Wijth, Jan 211
De Winne, Hans 28
De Witte, Wijnand (jonker) 18, 162
Dienem (Vissenaken) 163, 165, 198
Dienemseweg (Vissenaken) 151
Dierickx, Jan 189
Diericx, Geert 137
Diericx, Henrick 182
Diest (heren van) 140, 141, 142, 200
Donkerstraat 182
Dorjou, Guido 200
Dorlaerts?, Agnes 147
Dries 190
Dries (Bost) 109
Duinem (= Dienem) 163
Duinstraat (= Dienemstraat) 163
Dullaard 123
Du Mont, Guilliam 19
Eigenmortel 73
Eijnetten (jonker) 79
Ekster 145
Fabrij 53
Fecquers, Willem 21
Festraets 199
Festraets, Petrus (advocaat) 133, 144, 188
Gans 15
Garcij, Jeroen 15, 16
Gasthuis van Tienen 21, 23, 26, 49, 69, 98, 99, 107, 112, 122, 123, 124, 149, 171
Geldenaken(se)poort 61, 122
Gerghem (= Gorgem) 153, 156
Goddon, Genoveva 96
Goddon, Jan 9, 96
Goetsenhoven 75, 82
Goetsenhovenseweg 35, 50, 61
Goffaerts, Dionijs 162
Goossens, Eemont 31
Goossens, Guilliam 195
Goossens, Hendrick 132
Goossens, Jan 131, 136, 139
Goossens, Jooris 97
Goossens, Marie 76
Goossens, Wauter 130
Gorgem (Vissenaken) 153, 156
Govaerts, Jan 4
Govaerts, Marie 94
Govaerts, Matthijs 143
Gracht 22, 31
Grauweels, Anthonius 43
Grauwzusters van Tienen 22, 31
Grijpen 169, 206
Grijp(en)veld 142
Grimde 39, 56, 83
Groefstraat 17
Groenendaal (klooster) 65
Groengracht 105, 129
Groenincx, Goort 32
Groenstraat 34
Groeve 17, 20
Groot Hert 195
Grote Bergstraat 18
Haandoren 84, 103
Haandorenpoort (= Aandoren-) 51, 59, 69, 76
Haeleweijck 194, 193’
Haesen, Jan 106
Hakendover 61
Haringmarkt 5, 6, 7, 8, 10
Hechelken 201
Heerstraat 113, 115
Heilige Geest van Leuven 34
Heilig Kruis 52, 86
Heilissem, abt van 52, 68
Helstraat 181, 182
Henricx, Guilliam 16
Herotten, Andries 55
Hertoghen, zie Sher- 193
Heuvel (Avendoren) 143
Hiaerts, Jaecques 195
Hiegaerts, Peeter 13
Hoegaerts, Peeter 2
Hoeleden 133
Holbiezen 88
Holede (vrouwe) 133
Hollanders, Joes Bartholomeus 126
Honts, Henrick 131, 167
Huijgen(s), Willem 25, 157
Huis van den Thorne 208
Huts, Servaes 41
IJzeren 32, 33, 34, 40, 41, 43
Ilias, Ilias 97, 102, 110, 113
Immens, Jan 74, 122
Janssens, Francis 92
Jodestraat 74, 96, 100, 110
Kaasmarkt 13, 14, 16
Kabbeek (klooster) 35, 55, 111, 169, 202, 203, 205, 209
Kabbeekpoort 168, 199, 209
Kapittel van Tienen 17, 56, 68, 70, 74, 135, 163
Kasmaekers, Tielko 203
Kastel 26
Keijen, Jan 130
Kerk van Avendoren 28, 136, 137, 145, 180
Kerk van Bost 106, 120, 125, 126
Kerk van Bunsbeek 32
Kerk van Sint-Germeins 207
Kerkhofberg 95, 119
Kisten (jouffrouw) 53
Kleine Bergstraat 15
Kruis (IJzeren) 34
Kruisboog 19
Kuip van Tienen 209
Kuipken 55
Ladduijns, Baudewijn 61
Lambeets, Cornelis 147
Lambrechts, Carel 7, 8
Lameijns (Van Winde) 111, 114
Lameijns, Geert 99, 109, 110
Lameijns, Hieronimus 115
Lameijns, Jan 109
Lamens, Mertten (priester) 125
Lam(m)ens, Geert 93, 120
Lanckhouts, Merten 28
Landeloos 100
Landeloos, Aert 16, 27
Landeloos, Germijn 16
Langbunder 79
Lants, Andries 129
Laps, Merten 198
Laureijs, Jan 76, 77
Lauwereyns, Geert 93
Leemans, Peeter 11, 13
Leersen/Leersse 132, 133
Leersen, Henrick 3
Leeuws, Thomas 135, 168
Lescaille, Dionijs 13
Lievevrouwbroeders van Tienen 129
Linter (klooster) 204
Loijaerts, Lambert 92
Lordtshoven, Peeter 75
Lovenarenpoort 27, 199
Lovenarenstraat 195
Ma(e)rschalx, Nicolaes 32, 68
Maes, Goort 96
Maes, Henrick 56
Mantels, Aert 202
Mantels, Peeter 196
Marcelis, Jan 105
Marcelis, Vranck 98, 205
Mariendaal (klooster) 22
Marschalcx, Peeter 137
Martini (kanunnik) 94
Matthijs, Ida 164
Meendijk 147, 186, 187, 191, 192, 200
Meijers/Sm-, Frans 138
Meijlants, Martten 135
Meijlants, Willem 135
Meldert 210
Mene (= waterloop) 141, 147
Mertens, Laureijs 2
Mertensborn 194
Merttens, Aert 89
Meulengat (= Molen-) 188
Metsel (Vissenaken) 163
Meurs, Jan 164
Michiels, Christiaen 4
Michiels, Wauter 8, 9, 10
Minderbroeders 73
Moldeken 129
Moleken 112
Molengat 144, 145, 188, 211
Molenstraat 39
Mues, Jaecques 75
Mulkpoort 141
Nackaerts, Otto 78
Natten Beemd 97
Naveau 168
Naveau, Machiel 2, 5
Neckers, Geertruijt 82
Neijen, Jan 189
Nieuwe Straat 203
Nieuwe Vesten 197
Nijs, Baudewijn 28, 36
Nijs, Marie 36, 37
Ode (jouffrouw) 130
Oliviers, Willem 10
Onze Lieve Vrouw ten poel (kerk) 79, 91
Oorbeek 158
Oorbeekseweg 207
Oranje (prins) 132
Ot(h)mans, Goort 189
Oud Gasthuis van Tienen 24, 109, 121, 150
Oude Vesten 180
Oude Weg 75
Outgaarden 128’
Paesmans, Carel 16
Paesmans, Franc(o)is 3, 4, 5
Paesmans, Jan 4
Pagiepoel 188
Palleij, Geertruijt 82
Papenpoel (= Pagie-) 188
Pastorie van Sint-Martens-Vissenaken 163
Paternoster 2
Pauwels, Jan 193
Pedeken 75, 77, 128
Peeters, Aert 132, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 194’, 211
Peeters, Germeijn 135, 186
Peeters, Ingel 6
Peeters, Peeter 133, 136, 139, 194’
Peijs, Laureijs 90
Peijssens, Henrick (notaris) 9, 10
Peperstraat 19
Persin, Guilliam 5, 6
Persoon(schap) van Grimde 50, 52, 60
Petreijns, Willem 70
Peyssens, Jan 39
Pieraerts, Elisabeth 180
Pietreijns 71
Piret, Jan 146
Pittantie van Linter 152
Poel 164
Poelken 99
Prins van Oranje 132
Proveneers 93
Proveneers, Adriaen 95
Put (Avendoren) 194’
Puthof 131
Puttaerts, Ingelbert 147
Putteau, Florentius 11, 100, 101
Putteau, Peeter 10, 11, 13
Rantshoven (= Rams-) 61
Rectoorschap van Bost 126
Redincx, Merten 180, 182
Remij, mijnheer 209
Rogiers, Anthonius 61
Roolieuwen, Jan 91
Roosmolen 25, 157
Roossen, Reijnier 147
Sacx, Steven 90
Sarrijen, Mertten 168
Savooien (collegie) 55, 165, 198
Schaapsmortel 21, 202, 205
Schoonbroek 88
Schotte (jonker) 26, 122, 144, 186
Schotte, Jan 97
Schricx, Hendrick 147
Schrijvers, Hendrick 28
Seems, Lenaert 115
Sherenstraat 39 en passim
Shertogen, Seger 121
Shertoge(n), Wauter 89, 150, 193, 193’
Simons, Lambrecht 106
Sint-Agneten (klooster) 35
Sint-Barbarastraat 173, 174
Sint-Germeins (kerk) 27, 61, 90, 170
Sint-Lambrechts 92
Sint-Laureisgasthuis 87
Sint-Martens-Vissenaken 163
Sint-Peeters land 60
Sint-Truiden 97, 99
Sluijsmans, Guilliam 1
Smeijers, Francois/Frans 138, 182
Smeijers, Hendrick 28
Smets, Anthonius 41
Smets, Henrick 169
Smets, Staes 191
Smidts, Jaspar 1
Soets, Jaerden 172
Somers, Pauwel 109
Somers, Sieleke 31
Stad van Tienen 20, 197
Stadsvesten 25, 141, 143, 185, 188, 211
Staels, Goort 186, 187
Standaerts, Jaecques 70, 71
Steijnen, Thomas 93, 94, 97, 102
Stenaerts, Pauwel 8
Steveniers, Jan 92
Stevens, Nic(o)laes 50, 92, 134
Stevens, Peeter 55
Stijls, Carel 14
Stijls, Henrick 47, 73, 105
Stijls, Jaecques 120
Stockmans, Anthonius 109
Stok 146
Stoops, Henrick 154, 156
Stratem (Kumtich) 24
Swevers, Jan 80
Swilden, Henrick 102
Swinnen, Henrick 169
Swouts, Henrick 16
Tafel van Tienen 21, 33, 47, 48, 53, 54, 55, 58, 59, 61, 65, 73, 74, 79, 83, 85, 86, 89, 103, 104, 107, 124, 127, 128, 129, 145, 149, 150, 151, 152, 163, 164, 186, 191, 193, 198, 207, 209
Tambuijser, Jan 132, 140
Thonis, Luijck 56
Thorne (huis) 208
Timmerman, Jacques 78
Tombeur, Jan 173
Tommen van Tienen 48, 66, 67, 68
Tongerlo, abt van 40, 153
Traetsens, Christiaen 63, 135, 145
Traetsens, Henrick 8, 46
Traetsens, Peeter 33, 41, 43
Treseijs, Gielis 135
Tritsmans, Francis 106
Trouw 11
Uijtterhellicht, Dionijs 162
Uijtterhellicht, Pauwel 98
Vaes (advocaat) 19, 27
Vaes, Jan 180
Vaes, Joachim 191, 192
Van Beijvaerden (= Bijvoorden), Lisebeth 71
Van Benede, Cornelis 69
Van Betse, Goort 81
Van Betse, Merten 81
Van Binckem, Wauter 130
Van Binckum 35, 57, 59, 69, 70, 80, 91, 103
Van Bosschellen, Willem 172
Van Bost, Robijn 130
Van Boussele, Jan 36, 37
Van Brandenborgh, Wauter (ridder) 54
Van Bro(e)ckem, Willem 29, 119, 120, 138
Van Broeckhem, Gielis 22, 152
Van Brusselen, Peeter 174
Van Caerlewijck, Geert (jonker) 178, 179, 180, 181, 182
Van Caerlewijck, Henrick 141, 153, 154, 155, 156
Van Cappen, Jan 15
Van Cauthem, Jan 55
Van Cauthem, Paulus Franciscus 126
Vanden Berghe (pensionaris) 211
Vanden Berghe, Anthoen 148
Vanden Berghe, Dionijs 121, 138, 185
Vanden Berghe, Elisabeth 162
Vanden Berghe, Henrick 145, 185, 190
Vanden Berghe, Jan 199
Vanden Berghe, Pauwel 121
Vanden Blocke 208
Vanden Borcht 78
Vanden Borne, Hendrick 66, 67, 68
Vanden Broeck, Barbara 186
Vanden Broeck, Frans 186
Vanden Broeck, Jan 189
Vanden Bruijne, Rogier 22
Vanden Cruyce? 121
Vanden Kerckhoven, Jan 151, 165, 182
Vanden Putte, Joes 168
Vanden Putte, Marie 164
Vanden Putte, Peeter 164, 165
Vanden Put(te), Willem 50, 128
Vanden Roije, Aert (de oude) 137
Vanden Roije, Arnout 22
Vanden Roije, Cornelis 187
Vanden Roije, Hendrick 22, 137, 152, 162
Van(den) Rulle, Isebrand 169, 194
Vandenschilde, Lowies 117
Vandensteen, Agnes 75
Vanden Steene, Catherine 145
Vanden Velpe, Anna 196
Vanden Velpe, Henrick 21
Vande Perre, Jacques 27
Vanderbeken, Joos 148
Vander Eijcken, Anthoen 131, 134
Vander haeghen, Jan 48
Vanderhaeghen, Peeter 11, 13
Vander He(e)rstraeten 123, 148
Vande Rivieren, Philips 194
Vander Linden, Jan 129
Vander Monden, Joris 76
Vandermonden, Philip 2, 3
Vandernoot, Philips (jonker) 22
Vandersmisse, Jan 5
Vanderstoven, Aert 132
Vanderstrepen 33, 40
Vanderveren, Steven 128’
Vander Woesteijnen, Jacob 194
Van Diest 29
Van Diest, Thomas 187
Vandionant, Nicolaes 199
Van Eeckeloo, Henrick 77
Van Eeckeloo, Mertten 77, 89
Van Eeckeloo, Willem 77
Van Eenbroeck, Frans 191, 192
Van Eijnatten, Herman (jonker) 17, 84, 190
Van Eijseren, Gielis 24
Van Elessem, Herman 135
Van Elsenput, Goossen 147
Van Gauwenbergh, Gielis 29
Van Goitsenhoven, Lowies 45
Van Gudengoven, Willem (jonker) 200
Van Gudingen, Willem (jonker) 140
Van Haelen, Jan 115, 146
Van Hautem (jonker) 79
Van Hauthem, Anthonis (jonker) 138
Van Hauthem, Godduels (jonker) 174, 194, 208
Van Hauthem, Iweijen 172
Van Heelen, Henrick 31
Van Heelen, Jan 42
Van Heetvelt, Jannen 31
Van Holede, Jan 155
Van Hooftbroeck, Aleth 47
Van Hooftbroeck, Marie 47
Van Hugaerden, Caerle 85
Van Kerckhoven, Dierick 22, 31
Van Kiesecom, Aleth 138
Van Kiesecom, Jan 138
Van Laenen, Vranck 172
Van Lammens, Jan 93
Van Lieck, Herman Theobald (jonker) 79
Van Linther, Michiel 117
Van Malborgh, Otto 204
Van Meldert, Liebrecht 210
Van Muijsere, Jan 179, 203
Van Mulck, Merten 135
Van Molle, Liebrecht 158
Van Nerim, Wauter 164
Van Nijvel 39
Van Pamele, Wauter 207
Van Parijs, Henrick 80
Van Randtshoven, Jacob 90
Van Ranst (advocaat) 19, 122
Van Ranst (kanunnik) 43, 56
Van Ranst, Adriaen 75, 95
Van Ranst, Geldolph 70, 71
Van Ranst, Jacques 43, 57
Van Ranst, Jan 75
Van Reijmenant, Rombaut 163
Van Riche, Lambrecht 93
Van Rijckel, Pauwel (jonker, de oude) 169
Van Rillaer, Gielis 207
Van Rillaer, Jan 84
Van Roije 161
Van Rulle, zie Vanden
Van Saelen, Henrick 201
Van Saelen, Jan 113
Van Sevendonck, Nicolaes 138
Van Sint Truijden, Andries 80
Van Sint Truijden, Geert 80
Van Sint Truijden, Jan 204
Van Steenweg(h)en, Lenaert 14, 94
Van Tricht, Lambrecht 109, 110, 115
Van Tulden, Digna 163
Van Wange, Geleijn 113
Van Wange, Joes 129
Van Wanghe, Cathlijn 114
Van Wang(h)e, Geert 112, 121, 129
Van Wang(h)e, Jan 96
Van Wanghe, Sebastiaen 114
Van Wanghe, Steven 53
Van Wang(h)e, Wauter 113, 114, 115, 129
Van Winde, Balthasar 148
Van Winde, Geert (alias Lameijns) 111, 119
Van Winde, Geldolph 43, 120, 149
Van Winde, Jan 50, 128, 169
Van Winde, Jaspar 73
Van Winde, Lambrecht 186, 187
Van Winde, Roelant 149, 150
Van Winde, Willem 57, 75
Van Winden, Joannes 46, 99
Veldbornpoort 92, 152
Verkints, Bernaert 7
Vermans, Jan 132, 140
Verneijen, Jan 146
Vesten 144, 199
Vetterhuis 9
Villers 193
Vissenaken 163
Vits, Jan 169
Vleeshouwersstraat 1
Vlemincx, Henrick 99, 102, 109, 110, 119, 128’
Vlierbeek, abt van 158
Vloedgracht 57, 82, 89, 199
Vrancx 162
Vrouwenperk (klooster) 46, 47
Vuijts, Jan 196
Walckaerts, Willem 111
Walsberge, heren van 88
Walschaerts, Nicolaes 195
Wanten, Govaert 97
Wauters, Gooris 40
Weibeemden 79, 88, 91, 204
Weyns, Jooris 182
Wijngaard 14, 113, 114, 132
Wilgen 75
Willemaerts 186
Wil(le)maerts, Jacob 4, 5, 29, 188, 189
Willemaerts, Jaecques 200
Willemaer(t)s, Servaes 78, 143, 166, 167, 188
Wilmaers (weduwe) 63
Wittevrouwen 46, 49, 53, 70, 73, 74, 79, 80, 82, 88, 95
Wolffs, Hans Jooris 136, 139, 194’, 211
Wolffs, Jan 75
Wolffs, Jan (de jonge) 111
Wolffs, Willem 129
Wouters, Gooris 33
Wulmersum 42, 78
Wulmersumseweg 57, 58
Zak 29, 186, 191
Ziekelieden 46, 47, 49, 53, 54, 70, 73, 80, 81, 82, 87, 89
Zijp 46, 50, 83

Iucundi acti labores. Gedane werken zijn aangenaam.
Mensen zonder tijd hebben nooit gewerkt.

Bibliografie

P. Kempeneers, Tiense Plaatsnamen, 2 delen, Tienen, 1987.
P. Kempeneers, Thuis in Thienen, 3 delen, Tienen, 1999 (met veel huisnamen).

Dr. fil. Paul Kempeneers. Tienen, zaterdag 27 maart 2004. Bewerkt op 4 augustus 2007.