Op de microfilm 1386/7, eigen collectie van het Rijksarchief te Leuven, kunnen we (soms met moeite) de namen lezen van de bevolking van Zuurbemde, Glabbeek en Kapellen. Ze staan onder de Meierij van Halen, f. 37 tot 44. De telling van de Glabbeekse inwoners vond ik leesbaarder en met enkele varianten terug in de schepengriffies van Kapellen, nummer 7175.
Naast de naam van de pater familias vinden we de namen van de echtgenotes en de kinderen (ook de voorkinderen), en eventueel ook de knechten en de meiden. Soms is zulke namenlijst voor een genealogische vorser voldoende om gaten in zijn stamboom op te vullen. Ik neem de namen over zoals ze werden opgetekend. Wel heb ik gemakshalve komma’s en punten bijgeschreven. Afkortingen heb ik opgelost. Tussen 2 ronde haakjes staat het aantal inwoners per huis, tussen 2 vierkante haakjes noteer ik bijkomende informatie. Ook de nummering is van de families is van mij. Omdat de opstellers tussen de voornamen niet overal een komma schreven, is een fout in de optelling altijd mogelijk.

Quartiere van Thienen – Suerbempden

Liste vande familien binnen Suerbempden soo van mans, vrauwen ende kinderen ende dat met hunne naemen ende toenaemen als oock van de knechten ende meijssens naer voorgaende straffinghe van eede die gemijntenaeren hier toe door den dienaer expresselyck geroepen desen sesden Junij 1709.

1. Anna maria geijs werdinne Albrecht nijns, geert nijns, albrecht nijns, elisabeth nijns ende peeter nijns, huere vier kinderen. (6) Graenen geen.

2. Maria van dormael werdinne van Lowies vande brock met hueren soene geert vande brock ende hendrick n[omen] woonende bij huer. (4) Graen geen.

3. Niclaes liesenborgh sijne huijsvrauwe geertruijt vander meulen, sijne dochtere geertruijt lisenborgh. (3) Negen halster coren.

4. Machiel liesenborgh, sijne huijsvrauwe maria timmermans, sijn kindt elisabeth liesenborgh. (3) Seuen halsteren coren.

5. Helena princen werdinne wijlen Wauter quets met huer kindt peeter quets. (2) Geen graen.

6. Jan puelingh met sijne huijsvrauwe Joanna bolkaerts, hun kindt Anna maria puelingh. (3) Graen geen.

7. Peeter cleijnen door sijne huijsvrauwe maria donders met hun kint peeter cleynen. (3) Geen graen.

8. Paul van binckum met sijne huijsvrauwe Anna smesters met sijne drije kinderen paul, geert ende geertruijt van binckum. (5) Graen geen.

9. Geert Sprockeels met sijne huijsvrauwe Catharina vandeput met sijne drije kinderen guilliam, elisabeth ende catharina sprockeels. (5) Negen halster coren, wesende gevlucht tot scherpeneuuel.

10. Jan bollen met sijne huijsvrauwe catharina sprockeels, hunne twee kinderen Anna maria ende marian bollen ende sijn meyssens Anna sprockeels. (5) Negen halster coren, wesende gevlucht tot scherpeneuuel.

11. Jan dusaert door sijne huijsvrauwe maria schepers met een kindt Jan dusaert. (3) Graen geen.

12. Jan beckers met sijne huijsvrauwe elisabeth neijns met hun meyssen elisabeth nijns. (3) Viertigh halster coren.

13. Jan raemaeckers met sijne huijsvrauwe catharina valkies [= Van Kies], vier kinderen machiel, Jan, catharina, ende Anna raemaeckers. (6) Geen graen.

14. Guilliam vande brock met sijne huijsvrauwe margreta veulemans, drije kinderen margreta, catharina ende maria vande brock. (5) Graen geen.

15. Jan veulemans met sijne huijsvrauwe catharina vande boogaert, vier kinderen Jan, hendrick, Anna ende catharina veulemans. (6) Eenentwintigh halsteren coren, gevlucht tot scherpenheuel.

16. Jan smets met sijne huijsvrauwe maria michiels, twee kinderen Jaspar ende Aert smets, twee knechten peeter quets ende hendrick donder, twee myssens Anna maria Taes, Joanna naegels, maria mercx die syne koijen huet. (9) Tachentigh halster coren liggen ongewant totte paters minnebroeders binnen Thienen, vier halsteren gerst.

17. Jan van vecouen [lees: Vecoven] door sijne huijsvrauwe elisabeth maes, twee kinderen Catharina ende niclaes van vecouen, een meijssens Anna crappruijns (5) Sesthien halster coren liggende binnen Thienen, vier halster gerst.
[Opm. Crappruijns is een weinig voorkomende variant van Craproen, zie Debrabandere, Woordenboek van familienamen, 2003, p. 223.]

18. Henrick van vecouen door sijne huijsvrauwe maria maes, hennen koijhueder hendrick quets. (3) Acht halsteren coren.

Suerbempden, persoonen 76, terwe geen, halsters coren 199, halsters geerst 8, hauer geen, spelt geen, boeckwij geen, erten boonen nochte vitsen geen.

Dico 76 persoonen, coren 199 halsteren, geerst 8 halster.
Aldus gedaen ende aengebracht desen sesden Junij 1709. Quod attestor Henrick Peijssens secretaris, 1709.

Glabbeeck

Liste ende aendracht gedaen binnen den dorpe van glabbeeck den sesden Junij 1709, van alle ende Jgelycke graenen ende persoonen binnen den seluen dorpe residerende jn conformiteijt van het placcaert van syne majesteijt van den 29 meij 1709.

19. Wouter van autgaerden, ende maria Reuwes gehuijsschen hebben onder solemnelen eedt verclaert, gelyck oock die naervolgende persoonen, nijet te hebben eenich graen ende te hebben een kint met naeme anna [van autgaerden, in SG 7175]. (3)

20. Weduwe andile blommen, anne catrien haer dochter, magdaleen dragon haer meysen. (3) Geen graen.

21. Guillam proveneers ende joanna vicka, jan, genne marie, geraet ende barbara [in SG 7175: Custermans] henne kinderen. Hendrick goidts [goits, in SG 7175] knecht, anna reuwes meysen. (8) Twee en dertich halster coren tot thienen.

22. Jan smolders ende cathlijn vande put, peeter, joanna, catrien, marie ende geertruyt [smolders, in SG 7175] kinderen. (7) Geen graen.

23. Niclaes boonen, marie, ende jacobus [boonen, in SG 7175] kinderen, elisabeth machiels voorkint. (4) Dry vierdel bocquey [= boekweit].

24. Anthoen peeters ende anna vande put, geeraet ende jenne cathrien [peeters, in SG 7175] kinderen, hubrecht van as knecht. (5) Geen graen.

25. Matthijs feijts ende joanna moreyns, jan, anne marie ende anthoen matthijs [feyts, in SG 7175] kinderen, aert machiels knecht, elisabeth boone[n] meijsen. (7)
Sesthien halster coren tot thienen, een molenvat ter[ff].

26. Robijn wouters ende helena honincx, Jan [wouters, in SG 7175] hen kint, peeter honincx kne[cht], marie holsbeeck meysen. (5)

27. Geeraet vande put ende catrien machie[ls] [gehuijsschen, in SG 7175], elisabeth anna, catrien ende peeter [vande put, in SG 7175] h[en] kinderen, elisabeth van parijs meysen. (6) Vijf halster c[oren].

28. Adriaen vande can ende catrien raemaeck[ers], marie ende peeter bauwens voorkind[eren]. (4) Twee halster coren.

29. Jan claes ende catrien bauwens, Jenno ende peeter [claes, in SG 7175] hen kinderen. (4) Geen graen.

30. Geet vande put ende geertruyt valgiers [= Walkiers, in parochieregister], peeter, anna, elisabeth ende jacobus [vande put, in SG 7175] hen kinderen. (6)
[Opm. Valgiers is in de parochieregisters opgenomen als Walkiers.]

31. Jooris stroebant ende elisabeth smekens, elisabeth vande put voorkint, elisabeth smolders meysen. (4) Ses halster coren.

32. Lambrecht bernaerts ende barbara stroebant, gabriel [bernaet, in SG 7175], paul, marie ende barbara [bernaerts, in SG 7175] kinderen. (6) Geen graen.

33. Jan wiricx ende maria bals, Jan, matthijs ende geertruijt [Wirickx, in SG 7175] kinderen. (5) Geen graen.

34. Gabriel van schaubrouck ende magriet bonaerts, martinus, gabriel ende marie [van schaubroeck, in SG 7175] hen kinderen. (5) Seuenthien halster coren tot thienen.

35. Peeter boonen ende margareta muers. Drij vierdel bocquey. (2)

36. Niclaes snijders d’oude ende ermelinde goits, agnes [snijders, in SG 7175] hen dochter. (3) Sesthien halster coren, een vierdel erten.

37. Niclaes snijders junior ende geertruyt van schaubrouck, claes [snijders, in SG 7175] hen kint. (3) Drij halster coren.

38. Wouter gulincx ende catrien collet, arnoldus, Jacobus, catrien ende gilis [gulincx, in SG 7175] kinderen, magdaleen gulincx meysen. (7) Geen graen.

39. Peeter nijns ende geertruyt nagels, Joanna elisabeth, anne marie ende jan andries kinderen. (5) 2 halster gerst jn meel, een halster cleyn boonen, 2 halster coren meel.

40. Weduwe vicka, thomas ende catrien [vicka, in SG 7175] kinder[en]. (3) Geen graen.

41. Lambrecht van herck ende maria van ham, hendrick, anna ende ida [van herck, in SG 7175] hen kinderen. (5) 8 halster coren ende erten gemengelt, 1 halster hauer.

42. Peeter custermans [meyer, in SG 7175] ende anna de walhe[ijns], jenno [custermans, in SG 7175] hen kint, jenne custermans, matthys vicka ende jan cleynen knechten, geeraet pittumvil hantwercker, aert peeters scheper, anna gilis mey[sen], guillam gilis, hendrick willems ende jacobus peeters dienstboden [in SG 7175 staat: domesticquen]. (12)
80 halster coren, item noch 20 soo tsynen huijs[e] als tot thienen, 30 halster gemengelt mout.
[Custermans huurde het pachthof van de Grote Heilige Geest van Leuven, eertijds gelegen in Glabbeek tussen de huidige Steenberg- en Attenrodestraat. Zie P. Kempeneers, Sprokkel 245, 246 en 247, te lezen op internet.]

43. Jan bogaerts ende maycken koymans [in SG 7175 staat: maecken coemans], marie ende martinus [bogaerts, in SG 7175] kinderen, maria to[r]beyns schoenmoeder. (5) Dry halster coren, een molenvat terff.

44. Jacq paenhuijs ende maria theys, Jan, fran[s], peeter, theodor, geertruyt ende barbar[a] [paenhuys, in SG 7175] kinderen, cathrien veulemans meijsen. (9) 20 halster coren tot thienen, vier halster terff ende vier halster bocquey.

45. Hendrick vicka ende anna seuenans, geert, joanna ende jacobus [vicka, in SG 7175] kinderen, geet van den brouck knecht, catrien vuchelen meysen. (7) Vijftich halster coren ende acht halster gerst.

46. Ameryck smets ende marie de bous, Jan de vries voorkint, magriet holsbeeck meysen. (4) 25 halster coren.

47. Jan van den brouck ende cathlijn taes, Jan, hendrick, geertruijt, marie, ida, jacobus ende an [vanden brouck] hen kinderen. (9) Geen graen.

48. Jacobus pardon ende barbara peeters, geeraet, anne, magriet, jan, otto [pardon, in SG 7175] kinderen, joanna [jen, in SG 7175] peeters meysen. 30 halster gemengelt mout, ses halster coren, hendrick nijs knecht. (9) 2 halster hauer, twee halster bocqueij.

49. Jooris keijen ende elisabeth scheeren, elisabeth [keijen, in SG 7175] hen dochter. (3)

50. Peeter sohey ende maria muers, enneken [sohey, in SG 7175] hen kint. (3)

51. Weduwe sohey. (1)

52. Weduwe hendrick lindemans, haer kint catrien [lindemans, in SG 7175]. (2)

53. Cornelis mores ende elisabeth jochman[s], francis ende maria [mores, in SG 7175] hen kinderen. (4)

54. Anthoen moreyns ende joanna vicka, hendrick ende anna moreyns hen kinderen. (4)

55. Aert laermans ende geertruyt god[t]schalckx, geertruyt, peeter, geerae[t] ende ida [laermans, in SG 7175] hen kinderen. (6)

56. Peeter smolders ende maria vande put, reynier, geeraet ende joanna [in SG 7175 staat jenneken] [smolders, in SG 7175] hen kinderen. (4)

57. Den heere pastoir, mynheer alard capelaen, niclaes van dormael, peeter maes knechten, anna gerard, marie nassoing meijsens. (6) 35 halster coren, 8 halster terff tot thienen, drij halster hauer.

Naem vant dorp Glabbeeck.
Nomber van persoonen hondert negen en negentich.
terff — twelff halster, een molenvat.
coren — 344 halster.
somer gerst — 10 halster.
hauer — 6 halster.
bocqueij [= boekweit] — 7 halster 3 vierdel.
boonen — 1 halster.
erten — 0 vierdel een.
gemengelt [= gemengd] mout 60 halster.

CAPPELLEN

Liste ende aendracht gedaen binnen den dorpe van cappellen den sesden Junij 1709 van alle, ende Igelycke graenen, ende persoonen binnen den seluen dorpe residerende jn conformiteijt van het placcaert van den 29 meij 1709.

58. Peeter Stroebans, ende marie eueraerts sijne huijsvrauwe hebben, onder eedt, gepresenteert jn handen van den schepene paesmans, gelyck allen andere naer beschreuene, verclaert beneffens hen alnoch te hebben marie, magdaleen, catrien, guillam ende paulus strobans henne kinderen (7), ende geen graen.

59. Die weduwe anthoen nagels, anthoen leuckermans, joanna hoebans dochters kinderen, Jacobus vriesen knecht, anne magriet nagels haer dochter. (5) Ses halster coren, twee halster hauer, drij molenvat bocqueij [= boekweit] om te saijen.

60. Jan de vos, ende anna vloijen, anna de vos kint, marcq ginckels knecht. (4) Drij halster coren.

61. Peeter Veulemans, ende marie Seuenans, helena, catrien, cristiaen, marie, anna, ende Jacobus kinderen. (8) Geen graen.

62. Jan de vos ende marie genou gehuijsschen. (2) Geen graen.

63. Hendrick den haen, ende elisabeth staes, elisabeth van den berghe moedere, marie, peeter, ida, hendrick den haen kinderen. (7) Drij molenvat coren, twee bocqueij om te saijen.

64. Guillam genou, ende elisabeth vande put, guillam, Jan, elisabeth, ende maria kinderen, guillam pittumvils knecht. (7) Twintich halster coren binnen thienen, vier halster mout, twee halster bocqueij om te saijen.

65. Paul stroebans ende anna derden, joanna kint, catrien seuenans meysen. (4) Een halster en halff gerst om te saijen.

66. Anthoen mahau ende elisabeth moreijns, anthoen, matthijs, niclaes ende anna kinderen. (6) Geen graen.

67. Paul Jacobs ende marie ginckels, marie, ende adriaen kinderen. (4) Drij moleuat [= molenvat] coren, een halster bocqueij om te saijen.

68. Tobias van donck ende cathlijn menas, marie kint. (3) 1 molenvat bocqueij om te sayen, drij vierdel coren.

69. Jan jochmans ende marie nijns, Jan hen kint. (3) Drij vierdel bocqueij, een halff vierdel gerst.

70. Gilis platteau ende marie seuenans, elisabeth ende catrien hen kinderen. (4) Geen graen.

71. Den heere pastoir alhier, catrien gulinckx ende anna paesen meijsens, guillam keyen knecht. (4). 40 1/2 halster coren te thienen ende ter plaetse van sijne residentie, dry halster gerst, vier halster hauer.

72. Peeter Eúeraerts ende maria caes, catrien ende marie hen kinderen, maria de vreck grootmoeder. (5) Geen graen.

73. Jan nagels ende marie moreijns, elisabeth nijs meijsen, Jan matthues knecht ende anthoen keyen knecht. (5)

74. Jan pardon ende marie mellaerts, thomas, francis, guillam, jenne ende elisabeth leuckermans, anna ende marie pardon alle kinderen vanden jersten ende tweeden bedde. (9) 42 halster coren tot thienen, ende alhier.

75. Jan Seuenans ende magriet veulemans, helena de vreck de moeder. (3) Geen graen.

76. Adriaen van de gaer ende cathlyn coemans, ida ende cathrien kinderen. (4) Geen graen.

77. Die weduwe de haen. (1) 3 molenvat coren.

78. Jacobus van thienen ende geneveva bruchmans, hendrick, andries, marie, Anne magriet ende anna hen kinderen. (7) Een molenvat bocqueij ende een molenvat cleijn boonen.

79. Jooris van den poel ende sophia prin [in parochieregsiter geschreven Prim], guillam, marie, cathrien, Joanna, ende Jooris kinderen. (7) Een molenvat gerst.

80. Anthoen hoebens ende Elisabeth caes, Jan hoebens ende magdaleen pauwels oock gehuijsschen, anthoen hen kint. (5) Vijf halster coren, drij molenvat bocqueij tot diest.

81. Guillam nagels ende maria van geertruijden, machiel, anthoen, jenno, magriet ende marie hen kinderen. (7) Een molenvat bocquey om te sayen, een halster cleyn boonen.

82. Machiel anthoens ende cathlyn van donck, Jan van donck knecht. (3) Negen halster coren tot thienen, een halster bocqueij om te saijen.

83. Weduwe hendrick van den poel, matthijs, wouter ende marie kinderen, simon cleijnen knecht. (5) Een molenvat bocquey.

84. Die weduwe Jan derden, Jan, peeter ende anna haer kinderen. (4) Geen graen.

85. Hendrick nagels ende ida den haen, jenno kint, paul van den poel knecht. (4) Geen graen.

86. Geert keijen ende anna bacx, marie catrien ende jenne marie kinderen. (4) Geen graen.

87. Die weduwe van nerum, geertruyt haer kint. (2) Geen graen.

88. Jacobus brismus ende catrien ginckels, Jacobus, anthoen ende cathrien kinderen, marie vande put meijsen. (6) Geen graen.

89. Hendrick nijs ende elisabeth nijs syn vrauwe, joos ende peeter hen kinderen. (4) Geen graen.

90. Jan stroebans, ende elisabeth ketels, anne lisebeth, marie, Jan, Jenno guillam, lisebeth ende paul kinderen. (8) Geen graen.

91. Peeter caes ende catlyn van wouterlingen. (2) Geen graen.

Naem vant dorp Cappellen.
Nomber van persoonen — 163.
coren — 130 een vierdel.
gerst — 7 halster, 1 molenvat.
hauer — 6 halster.
bocquey [= boekweit] — 12 halster, 1 molenvat.
cleyn boonen — 3 halster.

KLAPPER OP DE PERSOONSNAMEN

(I,II) = vader en zoon met dezelfde voornaam.

Alard, kapelaan 57
Anthoens, Machiel 82
Bals, Maria 33
Bauwens, Catrien 29
Bauwens, Marie 28
Bauwens, Peeter 28
Beckers, Jan 12
Bernaerts, Barbara 32
Bernaerts, Gabriel 32
Bernaerts, Lambrecht 32
Bernaerts, Marie 32
Bernaerts, Paul 32
Bogaerts, Jan 43
Bogaerts, Marie 43
Bogaerts, Martinus 43
Bolkaerts, Joanna 6
Bollen, Andile 20
Bollen, Anna Maria 10
Bollen, Jan 10
Bollen, Marian 10
Bonaerts, Magriet 34
Boonen, Elisabeth 25
Boonen, Jacobus 23
Boonen, Marie 23
Boonen, Niclaes 23
Boonen, Peeter 35
Bruchmans, Geneveva 78
Caes, Elisabeth 80
Caes, Maria 72
Claes, Jan 29
Claes, Jenno 29
Claes, Peeter 29
Cleijnen, Peeter 7
Cleijnen, Simon 83
Cleynen, Jan 42
Cleynen, Peeter 7
Coemans, Cathlyn 76
Coemans, Mayken 43
Collet, Catrien 38
Crappruijns, Anna 17
Custermans, Barbara 21
Custermans, Geraet 21
Custermans, Jan 21
Custermans, Jenne 42
Custermans, Jenne Marie 21
Custermans, Jenno 42
Custermans, Peeter 42
De Bous, Marie 46
De Haen, weduwe 77
Den Haen, Hendrick (I,II) 63
Den Haen, Ida 63
Den Haen, Ida 85
Den Haen, Marie 63
Den Haen, Peeter 63
Derden, Anna 65
Derden, Anna 84
Derden, Jan (I,II) 84
Derden, Peeter 84
De Vos, Anna 60
De Vos, Jan 60
De Vos, Jan 62
De Vreck, Helena 75
De Vreck, Maria 72
De Vries, Jan 46
De Walheijns, Anna 42
Donder, Hendrick 16
Donders, Maria 7
Dragon, Magdaleen 20
Dusaert, Jan (I,II) 11
Everaerts, Catrien 72
Everaerts, Marie 58
Everaerts, Marie 72
Everaerts, Peeter 72
Feijts, Anne Marie 25
Feijts, Anthoen 25
Feijts, Jan 25
Feijts, Matthijs 25
Geijs, Anna Maria 1
Genou, Elisabeth 64
Genou, Guillam (I,II) 64
Genou, Jan 64
Genou, Maria 64
Genou, Marie 62
Gerard, Anna 57
Gilis, Anna 42
Gilis, Guillam 42
Ginckels, Marcq 60
Ginckels, Marie 67
Godtschalckx, Geertruyt 55
Goidts, Hendrick 21
Goits, Ermelinde 36
Gulinckx, Catrien 71
Gulincx, Arnoldus 38
Gulincx, Catrien 38
Gulincx, Gilis 38
Gulincx, Jacobus 38
Gulincx, Magdaleen 38
Gulincx, Wouter 38
Hoebans, Joanna 59
Hoebens, Anthoen (I,II) 80
Hoebens, Jan 80
Holsbeeck, Magriet 46
Holsbeeck, Marie 26
Honincx, Helena 26
Honincx, Peeter 26
Jacobs, Adriaen 67
Jacobs, Marie 67
Jacobs, Paul 67
Jochmans, Elisabeth 53
Jochmans, Jan (I,II) 69
Keijen, Elisabeth 49
Keijen, Jooris 49
Keyen, Anthoen 73
Keyen, Guillam 71
Koymans/Coemans, Maycken 43
Laermans, Aert 55
Laermans, Geeraet 55
Laermans, Geertruyt 55
Laermans, Ida 55
Laermans, Peeter 55
Leuckermans, Anthoen 59
Leuckermans, Elisabeth 74
Leuckermans, Francis 74
Leuckermans, Guillam 74
Leuckermans, Jenne 74
Leuckermans, Thomas 74
Liesenborgh, Elisabeth 4
Liesenborgh, Machiel 4
Liesenborgh, Niclaes 3
Lindemans, Catrien 52
Lindemans, Hendrick 52
Lisenborgh, Geertruijt 3
Machiels, Aert 25
Machiels, Catrien 27
Machiels, Elisabeth 23
Maes, Elisabeth 17
Maes, Maria 18
Maes, Peeter 57
Mahau, Anna 66
Mahau, Anthoen (I,II) 66
Mahau, Matthijs 66
Mahau, Niclaes 66
Matthues, Jan 73
Mellaerts, Marie 74
Menas, Cathlijn 68
Mercx, Maria 16
Michiels, Maria 16
Moreijns, Elisabeth 66
Moreijns, Marie 73
Mores, Cornelis 53
Moreyns, Anna 54
Moreyns, Anthoen 54
Moreyns, Hendrick 54
Moreyns, Joanna 25
Muers, Margareta 35
Muers, Maria 50
Naegels, Joanna 16
Nagels, Anne Magriet 59
Nagels, Anthoen 59
Nagels, Anthoen 81
Nagels, Geertruyt 39
Nagels, Guillam 81
Nagels, Hendrick 85
Nagels, Jan 73
Nagels, Jenno 81
Nagels, Jenno 85
Nagels, Machiel 81
Nagels, Magriet 81
Nagels, Marie 81
Nassoing, Marie 57
Neijns, Elisabeth 12
Nijns, Albrecht (I,II) 1
Nijns, Anne Marie 39
Nijns, Elisabeth 1
Nijns, Elisabeth 12
Nijns, Geert 1
Nijns, Jan 39
Nijns, Joanna Elisabeth 39
Nijns, Marie 69
Nijns, Peeter 1
Nijns, Peeter 39
Nijs, Elisabeth 73
[Nomen], Hendrick 2
Paenhuijs, Barbara 44
Paenhuijs, Frans 44
Paenhuijs, Geertruyt 44
Paenhuijs, Jacq 44
Paenhuijs, Jan 44
Paenhuijs, Peeter 44
Paenhuijs, Theodor 44
Paesen, Anna 71
Pardon, Anna 74
Pardon, Anne 48
Pardon, Geeraet 48
Pardon, Jacobus 48
Pardon, Jan 48
Pardon, Jan 74
Pardon, Magriet 48
Pardon, Marie 74
Pardon, Otto 48
Pastoor (van Glabbeek) 57
Pastoor (van Kapellen) 71
Pauwels, Magdaleen 80
Peeters, Aert 42
Peeters, Anthoen 24
Peeters, Barbara 48
Peeters, Cathrien 24
Peeters, Geeraet 24
Peeters, Jacobus 42
Peeters, Joanna 48
Peijssens, Henrick (secretaris) 18
Pittumvil, Geeraet 42
Pittumvils, Guillam 64
Platteau, Catrien 70
Platteau, Elisabeth 70
Platteau, Gilis 70
Prin (= Prim), Sophia 79
Princen, Helena 5
Proveneers, Guillam 21
Puelingh, Anna Maria 6
Puelingh, Jan 6
Quets, Hendrick 18
Quets, Peeter 5
Quets, Peeter 16
Quets, Wauter 5
Raemaeckers, Anna 13
Raemaeckers, Catharina 13
Raemaeckers, Catrien 28
Raemaeckers, Jan (I,II) 13
Raemaeckers, Machiel 13
Reuwes, Anna 21
Reuwes, Maria 19
Scheeren, Elisabeth 49
Schepers, Maria 11
Sevenans, Anna 45
Sevenans, Catrien 65
Sevenans, Jan 75
Sevenans, Marie 61
Sevenans, Marie 70
Smekens, Elisabeth 31
Smesters, Anna 8
Smets, Aert 16
Smets, Ameryck 46
Smets, Jan 16
Smets, Jaspar 16
Smolders, Catrien 22
Smolders, Elisabeth 31
Smolders, Geeraet 56
Smolders, Geertruyt 22
Smolders, Jan 22
Smolders, Joanna 22
Smolders, Joanna 56
Smolders, Marie 22
Smolders, Peeter 22
Smolders, Peeter 56
Smolders, Reynier 56
Snijders, Agnes 36
Snijders, Claes 37
Snijders, Niclaes (de oude) 36
Snijders, Niclaes (junior) 37
Sohey, Enneken 50
Sohey, Peeter 50
Sohey, weduwe 51
Sprockeels, Anna 10
Sprockeels, Catharina 9
Sprockeels, Catharina 10
Sprockeels, Elisabeth 9
Sprockeels, Geert 9
Sprockeels, Guilliam 9
Staes, Elisabeth 63
Strobans, Catrien 58
Strobans, Guillam 58
Strobans, Magdaleen 58
Strobans, Marie 58
Strobans, Paulus 58
Stroebans, Joanna 65
Stroebans, Paul 65
Stroebans, Peeter 58
Stroebant, Barbara 32
Stroebant, Jooris 31
Taes, Anna Maria 16
Taes, Cathlijn 47
Theys, Maria 44
Timmermans, Maria 4
Torbeyns, Maria 43
Valgiers (= Walkiers), Geertruyt 30
Van Autgaerden, Anna 19
Van Autgaerden, Wouter 19
Van Binckum, Geert 8
Van Binckum, Geertruijt 8
Van Binckum, Paul (I,II) 8
Vande Boogaert, Catharina 15
Vande Brock, Catharina 14
Vande Brock, Geert 2
Vande Brock, Guilliam 14
Vande Brock, Lowies 2
Vande Brock, Margreta 14
Vande Brock, Maria 14
Vande Can, Adriaen 28
Van de Gaer, Adriaen 76
Van de Gaer, Cathrien 76
Van de Gaer, Ida 76
Van den Berghe, Elisabeth 63
Van den Brouck, An 47
Van den Brouck, Geertruijt 47
Van den Brouck, Geet 45
Van den Brouck, Hendrick 47
Van den Brouck, Ida 47
Van den Brouck, Jacobus 47
Van den Brouck, Jan (I,II) 47
Van den Brouck, Marie 47
Van den Poel, Cathrien 79
Van den Poel, Guillam 79
Van den Poel, Hendrick 83
Van den Poel, Joanna 79
Van den Poel, Jooris (I,II) 79
Van den Poel, Marie 79
Van den Poel, Marie 83
Van den Poel, Matthijs 83
Van den Poel, Paul 85
Van den Poel, Wouter 83
Vande Put, Anna 24
Vande Put, Anna Elisabeth 27
Vande Put, Anna 30
Vandeput, Catharina 9
Vande Put, Cathlijn 22
Vande Put, Catrien 27
Vande Put, Elisabeth 30
Vande Put, Elisabeth 31
Vande Put, Elisabeth 64
Vande Put, Geeraet 27
Vande Put, Geet 30
Vande Put, Jacobus 30
Vande Put, Maria 56
Vande Put, Peeter 27
Vande Put, Peeter 30
Vander Meulen, Geertruijt 3
Van Donck, Cathlyn 82
Van Donck, Jan 82
Van Donck, Marie 68
Van Donck, Tobias 68
Van Dormael, Maria 2
Van Dormael, Niclaes 57
Van Geertruijden, Maria 81
Van Ham, Maria 41
Van Herck, Anna 41
Van Herck, Hendrick 41
Van Herck, Ida 41
Van Herck, Lambrecht 41
Valkies (= Van Kies), Catharina 13
Van Parijs, Elisabeth 27
Van Schaubrouck, Gabriel (I,II) 34
Van Schaubrouck, Geertruyt 37
Van Schaubrouck, Marie 34
Van Schaubrouck, Martinus 34
Van Thienen, Andries 78
Van Thienen Anna 78
Van Thienen, Anne Magriet 78
Van Thienen, Hendrick 78
Van Thienen, Jacobus 78
Van Thienen, Marie 78
Van Vecoven, Catharina 17
Van Vecoven, Henrick 18
Van Vecoven, Jan 17
Van Vecoven, Niclaes 17
Veulemans, Anna 15
Veulemans, Anna 61
Veulemans, Catharina 15
Veulemans, Cathrien 44
Veulemans, Catrien 61
Veulemans, Cristiaen 61
Veulemans, Helena 61
Veulemans, Hendrick 15
Veulemans, Jacobus 61
Veulemans, Jan (I,II) 15
Veulemans, Margreta 14
Veulemans, Magriet 75
Veulemans, Marie 61
Veulemans, Peeter 61
Vicka, Catrien 40
Vicka, Geert 45
Vicka, Hendrick 45
Vicka, Jacobus 45
Vicka, Joanna 21
Vicka, Joanna 45
Vicka, Joanna 54
Vicka, Matthys 42
Vicka, Thomas 40
Vloijen, Anna 60
Vriesen, Jacobus 59
Vuchelen, Catrien 45
Walkiers, Geertruyt 30
Willems, Hendrick 42
Wiricx, Geertruijt 33
Wiricx, Jan (I,II) 33
Wiricx, Matthijs 33
Wouters, Jan 26
Wouters, Robijn 26

Overgezet door Dr. P. Kempeneers, 16 augustus 2007