Op de microfilm 1386/7, eigen collectie van het Rijksarchief te Leuven (p. 82-91), kunnen we soms met grote moeite de namen lezen van de bevolking van Sint-Pieters en Sint-Mertens Vissenaken in 1709. Naast de vader met zijn vrouw en kinderen, worden soms de knechten en meiden vermeld. Zulke namenlijst is voor een genealogische vorser dikwijls voldoende om gaten in zijn stamboom op te vullen. Ik neem de namen over zoals ze werden opgetekend. Wel heb ik gemakshalve de schikking wat veranderd en enkele afkortingen opgelost. Tussen 2 ronde haakjes staat het totaal aantal personen (p) per huis, tussen 2 vierkante haakjes noteer ik bijkomende informatie. Met de klapper achteraan is een familienaam vlug te zoeken. Onderstaande lijst is ook opgenomen in mijn “Toponymie van Vissenaken”, verschenen in de “Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie”, 2006, pp. 266-272. In dit werk (pp. 101-350) staan nog veel meer familienamen.

Sint-Peters Vissenaken

Aendrachte bij d’Jngesetenen van Sinte Peeters Vissenaecken gedaen in conformiteijt van het placcaert ouer die graenen.

1. Den heere pastoir met mijn heer Vaes sijnen viccarius, eenen knecht met naeme Jan Peron, drij meijsens [= meiden] d’eene genaempt Maria Istas, d’ander Anna Fondeur, ende de andere Catharina Wiericx, sonder de hantwerckers, ende die arme luijden die hij is assisterende, soo dat hy ter weke moet backen ontrent drije halsters coren (6 p).

2. Jaecqes van Gramberen ende … gehuijsschen hebbende vijff kinderen te weten Jacobus, Petrus, Isabella, Ermelindus, ende Joannes van Gramberen (6 p).

3. Jan de Vaddere … hebbende drij kinderen te weten Jan, Peeter ende Anna de Vadder (5 p).

4. Robiet Taes ende Anthonet Polleunus gehuysschen verclaerende te hebben vijff kinderen te weten Jan, Peeter, Christiaen, Robertus ende Maria Taes (7 p).

5. Die weduwe Jan Goffaerts verclaert te hebben een dochter met naeme Eijcken Goffaerts (2 p).

6. Jan Robeets [of Robiets] ende Maria van Gramberen gehuysschen hebbende vier kinderen te weten, Jacobus, Catharina van Goitsenhouen, Jan Robiets ende Peeter Schinckels (6 p).

7. Magriet Peeters huijsvrouwe van Aert Machiels sijnde sieck heb-bende vijff kinderen te weten, Anna, Maria, Aert, Elisabeth ende Catharina Machiels (7 p).

8. Willem Janssens … hebbende drij kinderen te weten Eijcken, Jacobus, Geertrudis Banckaerts (5 p).

9. Merten Rega, ende Elisabeth Laermans gehuijsschen hebbende twee kinderen te weten Anna ende Matthijs Rega (4 p).

10. Jan Keijen ende Joanna Laermans gehuijsschen hebbende vier kinderen te weten, Maria, Anna, Joanna, ende Jan Keijen (6 p).

11. Maria Ausseloos huijsvrouwe van Hendrick Vollen, hebbende drij kinderen, Merten, Joanna Maria ende Lambertus Vollen. Jtem eenen knecht met naeme Francis Ausseloos, een meijsen met naeme Anna Heps. Jtem noch eenen clijnen knecht met naeme Peeter Pittonville (8 p).

12. Jtem Merten van der Vorst dienaer hebbende vier kinderen te weten Hendrick, Aert, Matthijs ende Anna Maria vander Vorst (5 p).

13. Cathlijn Beurgeneers huijsvrouwe van Aert Mintens hebbende twee kinderen te weten Peeter Ingelbeets ende Aert Mintens (4 p).

14. Maria Goffaerts weduwe Carel Toelen hebbende twee kinderen te weten Geerard, ende Robertus Toelen (3 p).

15. Jan Peremans hebbende een kint te weten Maria Catharina Peremans (3 p).

16. Philippina Donders weduwe van Andries Taes hebbende vier kinderen te weten Jan, Geerardt, Sebastiaen, ende Catharina Taes (5 p).

17. Maria Gilis hebbende twee kinderen te weten Matthijs ende Jan Francis Peeters (4 p).

18. Wauter Peeterijns ende Magriet van Schaubroeck gehuijsschen hebbende een kint te weten Anna Catharina Peetereijns (3 p).

19. Maria Robeets weduwe van Francis Peeters (1 p).

20. Jan Peeterijns ende Catharina Mercx gehuysschen hebbende een kint te weten Wauter Peetereijns (3 p).

21. Jan Machiels ende Anna Goffaerts gehuysschen hebbende vijff kinderen te weten Aert, Jan, Peeter, Catharina ende Jooris Machiels (7 p).

22. Aert Laermans ende Anna Mercx gehuysschen hebbende vijff kinderen te weten Elisabeth, Peeter, Anna, Joanna ende Jan Laermans. Item een aude vrouwe haere moeder (8 p).

23. Jan Mercx ende Elisabeth Machiels gehuysschen hebbende drij kinderen te weten Jan, Machiel ende Elisabeth Mercx (5 p).

24. Joanna Bacx weduwe Peeter Rockaerts hebbende drij kinderen te weten Peeter, Anna, ende Guilliam Roeckaerts, ende noch een arme weese met naeme Peeter Servais (5 p).

25. Helena Wiericx weduwe Dirick Falet hebbende vier kinderen te weten Elisabeth ende Sebastiaen Kauwenbergh, Lambrecht ende Theodorus Falet. Item noch een arme weese met naeme Jacobus Zevenans (6 p).

26. Alexander Laermans … gehuysschen hebbende twee kinderen te weten Jan ende Cornelis Laermans, een meijsen Joanna Pittonville, ende eenen cleijnen Jonge met naeme Hendrick van Helmont (6 p).

27. Matthijs Pasteels ende Joanna Laermans gehuysschen hebbende ses kinderen te weten Maria, Elisabeth, Mattijs Pasteels, Jacobus, Geertrudis ende Jan Pasteels (8 p).

28. Jan Vandegaer ende Francijn Smets gehuysschen met henne dry kinderen te weten Jan, Maria ende Peeter Pittumville (5 p).

29. Die weduwe Machiels met eene dochtere Anna Machiels (2 p).

Somma sommarum van de persoonen soo onder de seuen jaeren als boven de vierthien jaeren jonck ende audt opgenomen comen te beloopen ter quantiteijt van hondert vijff en viertigh persoonen – 145.
Aldus aengedraeghen coram Sr. de hoogh meijer Jan Robeets ende Alexander Laermans geede [lees: geëed], actum 8en Junij 1709 (L. Goffaerts).

30. De post Jan Bacx met syne huysvrouwe hebbende vier kinderen te weten Guilliam, Peeter, Gregorius ende Hendrick Bacx, twee knechten met naeme Jan Durincx ende Aert Laermans, twee meijsens met naeme Maria van Heijlissem ende Catharina vander Waeren (10 p).
[Totaal] 155.

Sint-Mertens Vissenaken

Aendrachte gedaen binnen den dorpe van Sinte Mertens Vissenaecken marye [= meierij] van Cumptich onder Thienen.

31. Anthoen de Moij, sijne huijsvrouwe; kinderen Joanna, Elisabeth de Moij; meysen Catharina Lammens (5 p).

32. Jan Willems, sijne huijsvrouwe; kinderen Catarina Coenegras, Gui-lam Willems, Hendrick Willems, Jan Willems; knecht Orbon [?] Smolders (8 p).

33. Jan van de Put, sijne huijsvrouwe; kinderen Andreas, Elisabeth, Maria Magdalena (6 p).

34. Guillam Goeúaerts, sijne huijsvrouwe (2 p).

35. Bastiaen Machiels, sijne huijsvrouwe; kinderen Catharina, Peeter, Aert, Jan, Bastiaen Machiels (7 p).

36. Jan van Esch, huijsvrouwe; knecht Peeter vander Beecken, meijsen Catharina Riga (4 p).

37. Weduwe Jan du Moy; kinderen Hendrick, Maria, Joanna, Francis, Elisabeth Dumoij (6 p).

38. Niclaes Lenaerts, sijne huijsvrouwe; kint: Peeter Lenaerts (3 p).

39. Matthys Schinckels, sijne huijsvrouwe; meijsen Francois Paulus (3 p).

40.Niclaes Corthaut, sijne huijsvrouwe ende vaeder Jan Taes; kinderen Hendrick, Geetruijt, Jan Corthaut (6 p).

41. Geeraert Hendrickx, sijne huijsvrouwe; kinderen Andries, Maria, Elisabeth, Jan, Peeter, Gilis, syne moeder Maria Lowies (9 p).

42. Gilis Matthues, sijne huijsvrouwe, ende henne vaeder Matthys Wiricx; knecht Jan Bogaerts, meijsen Margarita Revies, Christina Meijs (8 p).

43. Augustyn Verbeelen, sijne huijsvrouwe ende den voorschreven syne suster Catrina Verbeelen, ende syne moeder Anna vander Beecken; kinderen Geeraert ende Jan Verbeelen (7 p).

44. Peeter Machiels den Jonghen, sijne huijsvrouwe; kinderen Aert, Elisabeth, Catharina Machiels; knecht Peeter Coemans, meijsen Elisabeth Toes, Elisabeth Smets (8 p).

45. Bastiaen Laermans, sijne huijsvrouwe; kinderen Matthijs, Catharina, Elisabeth, Jan Laermans; meijsen Elisabeth Taes (7 p).

46. De weduwe Bastiaen Simons; kinderen Elisabeth, Anna, Catharina Simons (4 p).

47. Guillam van Esch, sijne huijsvrouwe, moeder Elisabeth van Wed-dinghen; kint Francis van Esch (4 p).

48. Peeter Machiels d’Ouden, sijne huijsvrouwe; kinderen Arnoldus, Peeter, Catharina Machiels; knecht Peeter Revies (6 p).

49. Librecht van Wellen, sijne huijsvrouwe, suster, den [= van den voorschreven] van Wellen, moeder Digna Tys (4 p).

50. Gaspar Wiricx, sijne huijsvrouwe; kinderen Maria, Jan, Gaspar, Elisabeth, Mathijs; knecht Jan van Gramberen (8 p).

51. Hendrick Snijers, sijne huijsvrouwe; kinderen Maria, Adilia Snyers (4 p).

52. Matthys van Goidtsennouen, syne moeder Adilia Machiels, broeder Aert van Goidtsennouen (3 p).

53. Lamb. Peeters, sijne huijsvrouwe, synen broeder Jan Peeters; kinderen Jan Peeteers [sic], Elisabeth, Maria, Peeter Peeters; knecht Hendrick Bogaerts, Peeter Peeters [sic], meijsen Maecken Deron (10 p).

54. Hendrick Kustermans, sijne huijsvrouwe, syne moeder Catharina Smets, swaegers Peeter, Lamb. Meuges; kint Peeter Lambrechts; knecht Peeter van Weelde, meijsen Catharina van Herrick (10 p).

55. Jan Philip de Bruijn, sijne huijsvrouwe; kint Jan de Bruijn (3 p).

56. Weduwe Crol met haeren sone Jan (2 p).

57. Aert Machiels, sijne huijsvrouwe; knechten Servaes Beijten, Geeraert Revies, meijsen Anna Beijten (5 p).

58. Margarita vander Beecken met haeren sone Girardus vander Beecken (2 p).

59. Gillam Fondeur, syne moeder Maria de Vries; kint Gillam Francois (3 p).

60. Laurys Lowies, sijne huijsvrouwe; kint Jan Andries (3 p).

[Totaal] 195 – Aldus aengedraegen dathe ut supra, G.J. Vrancx secretaris.

Klapper

I,II = vader en zoon.

Ausseloos, Francis 11
Ausseloos, Maria 11
Bacx, Gregorius 30
Bacx, Guilliam 30
Bacx, Hendrick 30
Bacx, Jan 30
Bacx, Joanna 24
Bacx, Peeter 30
Banckaerts, Eijcken 8
Banckaerts, Geertrudis 8
Banckaerts, Jacobus 8
Beijten, Anna 57
Beijten, Servaes 57
Beurgeneers, Cathlijn 13
Bogaerts, Hendrick 53
Bogaerts, Jan 42
Coemans, Peeter 44
Coenegras, Catarina 32
Corthaut, Geetruijt 40
Corthaut, Hendrick 40
Corthaut, Jan 40
Corthaut, Niclaes 40
Crol (weduwe) 56
De Bruijn, Jan 55
De Bruijn, Jan Philip 55
De Hoogh (meier) 29
De Moij, Anthoen 31
De Moij, Elisabeth 31
De Moij, Joanna 31
Deron, Maecken 53
De Vaddere, Anna 3
De Vaddere, Jan (I,II) 3
De Vaddere, Peeter 3
De Vries, Maria 59
Donders, Philippina 16
Dumoij, Elisabeth 37
Dumoij, Francis 37
Dumoij, Hendrick 37
Demoij, Joanna 37
Dumoij, Maria 37
Du Moy, Jan (weduwe) 37
Durincx, Jan 30
Falet, Dirick 25
Falet, Lambrecht 25
Falet, Theodorus 25
Fondeur, Anna 1
Fondeur, Gillam 59
Gilis, Maria 17
Goevaerts, Guillam 34
Goffaerts, Anna 21
Goffaerts, Eijcken 5
Goffaerts, Jan (weduwe) 5
Goffaerts, Maria 14
Hendrickx, Andries 41
Hendrickx, Elisabeth 41
Hendrickx, Geeraert 41
Hendrickx, Gilis 41
Hendrickx, Jan 41
Hendrickx, Maria 41
Hendrickx, Peeter 41
Heps, Anna 11
Ingelbeets, Peeter 13
Istas, Maria 1
Janssens, Willem 8
Kauwenbergh, Elisabeth 25
Kauwenbergh, Sebastiaen 25
Keijen, Anna 10
Keijen, Jan (I,II) 10
Keijen, Joanna 10
Keijen, Maria 10
Kustermans, Hendrick 54
Laermans, Aert 22
Laermans, Aert 30
Laermans, Alexander 26, 29
Laermans, Anna 22
Laermans, Bastiaen 45
Laermans, Catharina 45
Laermans, Cornelis 26
Laermans, Elisabeth 9
Laermans, Elisabeth 22
Laermans, Elisabeth 45
Laermans, Jan 22
Laermans, Jan 26
Laermans, Jan 45
Laermans, Joanna 10
Laermans, Joanna 22
Laermans, Joanna 27
Laermans, Matthijs 45
Laermans, Peeter 22
Lambrechts, Peeter 54
Lammens, Catharina 31
Lenaerts, Niclaes 38
Lenaerts, Peeter 38
Lowies, Jan Andries 60
Lowies, Laurys 60
Lowies, Maria 41
Machiels, Adilia 52
Machiels, Aert (I,II) 7
Machiels, Aert 21
Machiels, Aert 35
Machiels, Aert 44
Machiels, Aert 57
Machiels, Anna 7
Machiels, Anna 29
Machiels, Arnoldus 48
Machiels, Bastiaen (I,II) 35
Machiels, Catharina 7
Machiels, Catharina 21
Machiels, Catharina 35
Machiels, Catharina 44
Machiels, Catharina 48
Machiels, Elisabeth 7
Machiels, Elisabeth 23
Machiels, Elisabeth 44
Machiels, Jan (I,II) 21
Machiels, Jan 35
Machiels, Jooris 21
Machiels, Maria 7
Machiels, Peeter 21
Machiels, Peeter 35
Machiels, Peeter de jonge 44
Machiels, Peeter de oude (I,II) 48
Matthues, Gilis 42
Meijs, Christina 42
Mercx, Anna 22
Mercx, Catharina 20
Mercx, Elisabeth 23
Mercx, Jan (I,II) 23
Mercx, Machiel 23
Meuges, Lambrecht 54
Mintens, Aert (I,II) 13
Pasteels, Elisabeth 27
Pasteels, Geertrudis 27
Pasteels, Jacobus 27
Pasteels, Jan 27
Pasteels, Maria 27
Pasteels, Matthijs (I,II) 27
Pastoor (Sint-Pieters-Vissenaken) 1
Paulus, Francois 39
Peetereijns, Anna Catharina 18
Peetereijns, Wauter 20
Peeterijns, Jan 20
Peeterijns, Wauter 18
Peeters, Elisabeth 53
Peeters, Francis 19
Peeters, Jan 53
Peeters, Jan 53
Peeters, Jan Francis 17
Peeters, Lambrecht 53
Peeters, Magriet 7
Peeters, Maria 53
Peeters, Matthijs 17
Peeters, Peeter 53
Peremans, Jan 15
Peremans, Maria Catharina 15
Peron, Jan 1
Pittonville, Joanna 26
Pittonville, Peeter 11
Pittumville, Jan 28
Pittumville, Maria 28
Pittumville, Peeter 28
Polleunus, Anthonet 4
Rega, Anna 9
Rega, Matthijs 9
Rega, Merten 9
Revies, Geeraert 57
Revies, Margarita 42
Revies, Peeter 48
Riga, Catharina 36
Robeets/Robiets, Jan 6
Robeets, Maria 19
Robiets/Robeets, Jan 6, 29
Rockaerts, Peeter 24
Roeckaerts, Anna 24
Roeckaerts, Guilliam 24
Roeckaerts, Peeter 24
Schinckels, Matthys 39
Schinckels, Peeter 6
Servais, Peeter 24
Simons, Anna 46
Simons, Bastiaen (weduwe) 46
Simons, Catharina 46
Simons, Elisabeth 46
Smets, Catharina 54
Smets, Elisabeth 44
Smets, Francijn 28
Smolders, Orbon? 32
Snijers, Hendrick 51
Snyers, Adilia 51
Snyers, Maria 51
Taes, Andries 16
Taes, Catharina 16
Taes, Christiaen 4
Taes, Elisabeth 45
Taes, Geerardt 16
Taes, Jan 4
Taes, Jan 16
Taes, Jan 40
Taes, Maria 4
Taes, Peeter 4
Taes, Robertus 4
Taes, Robiet 4
Taes, Sebastiaen 16
Toelen, Carel 14
Toelen, Geerard 14
Toelen, Robertus 14
Toes, Elisabeth 44
Tys, Digna 49
Vaes (vicarius) 1
Vandegaer, Jan 28
Van de Put, Andreas 33
Van de Put, Elisabeth 33
Van de Put, Jan 33
Van de Put, Maria Magdalena 33
Vander Beecken, Anna 43
Vander Beecken, Girardus 58
Vander Beecken, Margarita 58
Van der Beecken, Peeter 36
Van der Vorst, Aert 12
Van der Vorst, Anna Maria 12
Van der Vorst, Hendrick 12
Van der Vorst, Matthijs 12
Van der Vorst, Merten 12
Vander Waeren, Catharina 30
Van Esch, Francis 47
Van Esch, Guillam 47
Van Esch, Jan 36
Van Goidtsennoven, Aert 52
Van Goidtsennoven, Matthys 52
Van Goitsenhoven, Catharina 6
Van Gramberen, Ermelindus 2
Van Gramberen, Isabella 2
Van Gramberen, Jacobus 2
Van Gramberen, Jaecqes 2
Van Gramberen, Jan 50
Van Gramberen, Joannes 2
Van Gramberen, Maria 6
Van Gramberen, Petrus 2
Van Heijlissem, Maria 30
Van Helmont, Hendrick 26
Van Herrick, Catharina 54
Van Schaubroeck, Magriet 18
Van Weddinghen, Elisabeth 47
Van Weelde, Peeter 54
Van Wellen, Librecht 49
Verbeelen, Augustyn 43
Verbeelen, Catrina 43
Verbeelen, Geeraert 43
Verbeelen, Jan 43
Vollen, Hendrick 11
Vollen, Joanna Maria 11
Vollen, Lambertus 11
Vollen, Merten 11
Vrancx, G.J. (secretaris) 60
Wiericx, Catharina 1
Wiericx, Helena 25
Willems, Guillam 32
Willems, Hendrick 32
Willems, Jan (I,II) 32
Wiricx, Elisabeth 50
Wiricx, Gaspar (I,II) 50
Wiricx, Jan 50
Wiricx, Maria 50
Wiricx, Mathijs 50
Wiricx, Matthys 42
Zevenans, Jacobus 25

Dr. P. Kempeneers. Overgezet op 6 oktober 2005, bewerkt op 2 september 2007.