Het nummer 23.327 van het kerkarchief van Vlaams-Brabant is een mooi gerestaureerd handschrift waarin de inkomsten en uitgaven van de kerk van Kapellen staan genoteerd. Soms komen speciale posten voor, die een licht werpen op het leven in Kapellen in de 17de eeuw. Uitzonderlijk zijn bij voorbeeld de uitgaven voor het klokkengieten in 1632, waarvoor de spijs gehaald werd in Maastricht.

Gewone uitgaven waren in 1631 tien stuivers voor appelen en noten. Ze dienden voor de schoolkinderen, als men singt gloria laus. Dit gebeurde op Palmzondag. In 1628 luidde de tekst van deze uitgave: aen noten appelen ende manen voer schoelkinderen op palmsondach (f. 87). Speciaal was de betaling van 6 stuivers aan Jan Vanden bosch om een uil te schieten in de kerk (f. 87 verso).

De Schutters van Kapellen hadden een jaarlijks aandeel in het processiegebeuren. In 1628 werden 30 stuivers uitgegeven aan pulverom op kermisdag in de processie te schieten. Vermoedelijk was 1629 een uitzonderlijk jaar. Toen werd namelijk een draak ten tonele gebracht! Degene die hem stak, kreeg 3 gulden en 12 stuivers. De man die de draak had gedragen, kreeg 26 stuivers. De figurant die de draak doodstak, zat op een paard. Ook dit paard moest betaald worden: het kreeg een molenvat haver. Verder was er een vaantje nodig om op de lans vast te maken, of zoals de kerkmeester schreef: voer een vaen om aen de lans te doen waer mede men een draec gesteken heeft. De rekening werd op 7 maart 1630 voor de notabelen van Kapellen voorgelegd en goed bevonden. Achteraf moest de vice-archipresbyter Reinier Smits de rekening nog goedkeuren. Deze was er niet gelukkig mee en noteerde dat hij had bevonden onnuttige sommen, uitgegeven ter oorzake van de processie.

Een verrassing was mijn vaststelling dat in Kapellen een meiboom werd geplant! Dit ging natuurlijk gepaard met het nuttigen van enkele kannen bier. De kerkmeester schreef hierover in zijn rekeningenboek: als de joncmans hebben op meydach geplant enen meyboem opden kerchoff. Het bier dat toen gedronken werd, kostte 2 gulden en 11 stuivers. Proost!

Dr. P. Kempeneers.

Verschenen in de Publipers op donderdag 1 mei 2008.