Technische fiche

Onderstaande lijst of “denombrement” is opgenomen in de schepengriffies nr. 1348 (Rijksarchief Leuven), folio 90 verso tot 97 verso. De namen staan in het origineel ook (met een paar foutjes) alfabetisch gerangschikt.

Meldert

Teksten

Pertinenten cohier mitsgaeders het denombrement der Persoonen, Beesten, Ploegen ende Haerten van den Dorpe van Meldert, quartier van Thienen en gemaeckt in conformiteijt van d’instructie ofte Reglement van wegens de Heeren Staeten van Brabant uijtgesonden bij die Meijer, Schepenen ende Secretaris van het voors. Dorp tot welck heeft verclaert.

Anthoen Aerts te sijn hantwercker, te hebben sijne vrouwe, een koeij, eenen haert, en eenen hoven – 1-12 (aerm).

Jan Ausseloos handtwercker, sijne vrouwe, eenen soon tusschen de 7 en 14 jaeren, een koeij, twee kuddens [kudden = kurre ‘jong varken’], eenen haert – 2-4 (aerm).

Martinus Ausseloos hantwercker, sijne vrouwe, een kindt tusschen de 7 en 14 jaeren, een koeij, een kudde, twee haertsteden, eenen hoven – 1-18 (aerm).

Melchior Ausseloos hantwercker, sijne vrouwe, twee kinders tusschen de 7 en 14 jaeren, twee koijen, een kalf, eenen haert ende eenen hoven – 3-16 (aerm).

Peeter Ausseloos hantwercker, sijne vrouwe, een kindt boven de 14 jaeren, een peerdt, 2 koijen, een Rundt ofte kalf koije, eenen haert, eenen hoven – 6-0 (aerm).

Francis Barbier, sijne huijsvrouwe, 4 kinders boven de 14 en een tusschen de 7 en 14 jaeren, ontrent elf boenders labeur, 3 peirden, een veulen tusschen een en drij jaer, 2 koijen, 2 Runders, 2 kalveren, 2 verckens, 15 kudden, eenen haert, en eenen hoeven – 27-14 1/2.

Servaes Barret handtwercker, sijne vrouwe, twee koijen, een kudde, eenen haert – nihil (aerm).

Peeter Beckers eerst meijer van een cleijn Dorp genaemt Sluijs, sijne vrouwe, vier kinders boven de 14 jaeren, eenen verckens stauwer [= varkenshoeder, -drijver] tusschen 7 en 14 jaeren, een meijssen boven de 14 jaeren, twee ploegen nochtans maer labeur voor een ploegh, ses peerden, een veulen, 5 koijen, 4 Runders, 3 kalven, 4 verckens, 13 kuddens, 2 haerten en eenen hoven – 63-17 1/2.

De weduwe Jan Berbist, drij kinders boven de 7 jaeren, 2 kuddens, eenen haert – 1-8 (aerm).

Hendrick Bergans handtwercker, sijne vrouwe, een koije, een kalf, eenen haert – 2-4 (aerm).

Peeter Bergans handtwercker, sijne vrouwe, jtem sijne moeder weduwe, twee koijen, een kalf, een kudden, eenen haert – 13-7 1/2.

Anthoen Bulens handtwercker, sijne vrouwe, 2 kinders tusschen de 7 en 14 jaeren, 1 koeij, 1 kalf, 1 kudde, 1 haert, 1 hoven – 2-10 (aerm).

Peeter Bulens schepenen van t’voorschreven Dorp, sijne vrouwe, 3 kinders boven de 14 jaer en een tusschen de 7 en 14 jaeren, 3 knechten, eenen scheper samen boven de 14 jaeren, 35 boenders labeur, 5 peerden, 4 veulens, 5 koijen, 1 Runt, 2 kalven, 8 verckens, 16 kuddens, 70 schaepen, 35 lammeren, 3 haerten, eenen hoven – 79-4 1/2.

Jan Cans Jonghman, Schepenen ende H. Geest meester van desen Dorpe, erfgenaem van een 5e deel van sijne moeder gestorven 8 7bris [= september] 1747. Item sijne nichte boven de 14 jaer welcke hij houdt om alles naer te sien, 2 meijssens, 2 knechten boven de 14 jaer, een verckensstauwer ende een cleijn meijssen tusschen de 7 en 14 jaer, 35 boenderen labeur, 7 peirden, 2 veulens, 6 koijen, 5 Runders, 2 kalven, 8 verckens, 16 kudden, 3 haerden en eenen hoven – 68-18.

N. Catto comies.

Daniel Chantienne molder van eenen cleijnen molen renderende onder de hondert guldens s’jaers, sijne vrouwe, een kint tusschen de 7 en 14 jaer, eenen knecht, ende oock een meijssen, een ploegh nochtans maer vijf dachmaelen labeur lant, 3 peerden, een veulen, drij koijen, een kalf, drij verckens, vijf kudden, een haert, eenen hoven – 35-13 1/2.

Francis Claes cleijnen tapper ende schepenen van t’voorschreven Dorp, sijne vrouwe, een kint boven de 14 jaer, een cleijn meijssen tusschen de 7 en 14 jaeren, een koije, een Runder, een kalf, een vercken, acht kudden, 3 haerden – 17-8.

Anthoen Collart weduwenaer, twee kinders boven de 14 jaer, een ploegh sed nota maer twee boenders labeur, een peerdt, een koije, een kalf, eenen haert, eenen hoven – 10-4.

Carlo Coen handtwercker, sijne vrouwe, 3 kinders boven de 14 jaeren, 1 koije, 1 kalf, eenen haert, eenen hoven – 12-4.

Den Heer Grave van Duras, Baron van Meldert etc. etc., door sijnen pachter Peeter De Boeck meijer van het voorschreven Dorp, verclaert dat hij possideert binnen die paelen ende limieten van Meldert een Casteel met thien boenders erfve, welcke sijn dependent van den Leenhove van den Prins van Luijck, en oversulckx independent van Brabant, des te meer oijnt voor geen persoonen van t’voorschreven Casteel jet betaelt gehadt te hebben, dus hier Memorie.

Den voorschreven De Boeck voor de meer rest twee ploegen, sesse peerden, 2 veulens, 7 koijen, 4 Runders, 3 kalven, 70 schaepen, 30 lammeren, ses verckens, 14 kudden – 57-16.

Jan Demiat handtwercker, sijne vrouwe, een koeij, eenen haert – 8-2.

Louwies Demiat handtwercker, sijne vrouwe, een koeij, en Runt, eenen haert, eenen hoven – 2-8 (aerm).

Anthoen de Motie handtwercker, sijne vrouwe, 1 koeij, eenen haert, huerlinck – 1-12 (aerm).

Felix de Motie handtwercker, sijne vrouwe, twee kinders tusschen 7 en 14 jaer, een koeij, een Runt, eenen haert – 2-8 (aerm).

Jaecq de Motie handtwercker, sijne vrouwe, eenen haert – niet (aerm).

Henricus Gregorius De Proost schepenen ende coster van het voorschreven Dorp, sijne vrouwe, sijne moeder weduwe, een meijssen boven de 14 jaeren, 2 koijen, een Runt, een kalf, een kuddeken, eenen haert, eenen hoven – 19-13 1/2.

Guillam De Smet handtwercker, sijne vrouwe. Item sijne moeder weduwe, een koije, een kudde, eenen haert – 11-3 1/2.

Jan Baptist Destrée handtwercker, sijne vrouwe, een kint tusschen 7 en 14 jaeren, een koeij, een kalf, eenen haert – 9-14.

Jan Francis Destrée hantwercker, sijn vrouw, een kindt boven de 14 jaer, een koeij, een kudde, eenen haert, eenen hoven – 9-13 1/2.

Nicolaes Destrée handtwercker, sijne vrouwe, 2 kinders tusschen 7 en 14 jaeren, 2 koijen, een kalf, eenen haert, eenen hoven – 3-16 (aerm).

Noé Destrée wevenaer [= weduwnaar], een kint boven de 14 jaeren, een koeij, 2 haerten, eenen hoven – 1-12 (aerm).

Sulpitius De Trij hantwercker en sijn vrouw, 2 kinders tusschen de 7 en 14 jaeren, een koeij, een Runt, eenen haert, eenen hoven – 2-8.

Ambroes Devenies wevenaer, hantwercker, 2 dochters boven de 14 jaeren, 2 koijen, eenen haert, eenen hoven – 8-4.

Peeter de Vroije wevenaer, schepenen van het voorschreven Dorp, drij knechten, een meijssen boven de 14 jaer, een cleijn meijssen met eenen verckens hoeder tusschen de 7 ende 14 jaer, 1 3/4 ploegh hebbende 34 boenders labeur lant, 5 peerden, een veulen, 6 koijen, 6 runders, 2 kalven, 6 verckens, 20 kudden, 2 haerten ende een Brouwerije – 60-18.

Rochus Everaerts jonghman, schepene ende ontfanger van het Staeten comptoir van Meldert, 4 domestiecken boven de 14 jaeren en 2 tusschen 7 en 14 jaer, ontrent 22 boenderen labeur, 6 peerden, 2 veulens, sesse koijen, 4 Runders, 3 kalveren, 10 verckens, 7 kudden, 4 haerten. Item in de brouwerije eenen haert, 1 oven – 64 2 1/2.

Marcq Flamand Dienaer van het dorp, sijne vrouwe, een kint tusschen 7 en 14 jaer, een koeij, eenen haert – 1-12 (aerm).

De weduwe Jan Geets, 2 kinderen boven de 14 jaeren, een meijssen boven de 14 jaeren, een ploegh, 4 peerden, 5 koijen, 3 Runders, een kalf, drij verckens, 5 kudden, 2 haerten en eenen hoven, nota dat sij nogh houdt een huijs tot haer gerief waer inne nogh 2 haerten. Item eenen verckens stauwer tusschen 7 en 14 jaeren – 41-15 1/2.

Thomas Gesquieres.

Jan Baptist Godts hantwercker, sijne vrouwe, 2 kinders boven de 14 jaer, een koeij, eenen haert, eenen hoven – 10-12.

Jan Godts hantwercker, sijne vrouwe, eenen haert, eenen hoven – 7-0.

Joseph Hacourt Raijmaecker, sijne vrouwe, eenen knecht ende een meijssen boven de 14 jaeren, een koeij, een kalf, 2 kudden, 2 haerten en eenen hoven – 21-17.

De weduwe Heroel eenen haert (arm, nihil).

Arnoldus Hoebanckx hantwercker, sijn vrouw, een koeij, een Runt oft kalf koeij, een kudde, 1 haert – 8-19 1/2.

Jan Herion handtwercker, sijne vrouwe, eenen haert (arm, nihil).

Jan Hugo, sijne vrouwe, twee kinders tusschen de 7 en 14 jaeren, ontrent de 5 boenders labeur landt, een peerdt, een veulen, 2 koijen, een vercken, 2 kudden, 1 haert – 15-3.

De weduwe La Pierre, haeren soen hantwercker, een meijssen boven de 14 jaeren, een koeij, een kalf, eenen haert, eenen hoven – 2-4 (arm).

De weduwe Lurquin, eenen haert (arm, nihil).

Hendrick Magiets hantwercker, sijne vrouwe, een kindt boven de 14 jaeren en twee ander tusschen de 7 en 14 jaeren, twee koijen, een kalf, een kudde, eenen haert, eenen hoven – 3-17-6.

Jan Malkans handtwercker, sijne vrouwe, eenen soon tusschen 9 en 10 jaeren, een koeij, drij kudden, eenen haert – 1-12-0 (arm, nihil).

Floreijn Malcorps met sijne vrouwe, een kint boven de 14 en 2 tusschen 7 en 14 jaer, 3 1/2 boenders labeur lant, twee peerden, twee koijen, een Runt, 3 verckens, 1 haert – 16-8-0.

Rochus Mareels, sijne vrouwe, eenen knecht, eenen verckensstauwer tusschen de 7 en 14 jaer, 2 meijssens boven de 14 jaeren, een ploegh, 4 peerden, een veulen, 5 koijen, 5 Runders, 2 kalven, 3 verckens, 11 kudden, 3 haerten, eenen hoven – 39-18 1/2.

Guillam Mercx met sijne vrouwe, een meijssen boven de 14 jaeren, ontrent de 7 boenders labeur lant, 2 peerden, een koeij, een Runt, een kalf, twee kudden, drij haerten, ende hier buijten eene brouwerije – 18-3 1/2.

Jan Naijen handtwercker, sijne vrouwe, 2 kinders boven de 14 jaeren, 2 koijen, een kalf, eenen haert en eenen hoven – 3-16 (arm).

Jan Nijs handtwercker met sijne vrouwe (arm, nihil).

De weduwe Jan Nijs, 2 kinders boven de 14 jaeren, 2 koijen, 4 kudden, eenen haert, eenen hoven – 6-0 (arm).

Anthoen Olemans handtwercker, sijne vrouwe, een kindt tusschen de 7 en 14 jaeren, een koije, een runt, eenen haert – 2-8 (arm).

Jan Olemans hantwercker, sijne vrouwe, twee kinders tusschen de 7 en 14 jaer, 2 koijen, een kalf, een kudde, eenen haert – 3- 17 1/2 (arm).

Herman Portugael wevenaer, 2 knechten, eenen handtwercker, een meijssen boven de 14 jaeren, nogh een tusschen 7 en 14 jaeren, jtem eenen verckensstauwer tusschen 7 en 14 jaeren – 22-10.
2 ploeghen nochtans maer ontrent de 34 boenderen labeur lant, 6 peerden, 4 veulens, 7 koijen, 9 runders, 4 kalven, 9 verckens, 25 kudden, 2 haerten, eenen hoven – 49-17 1/2 (totaal: 72- 7 1/2).

De weduwe Hendrick Pouffé, eenen soen handtwercker en een dochter boven de 14 jaeren, een koije, een runt, een kalf, eenen haert, 1 hoven – 11-0.

Daniel Rega handtwercker, sijne vrouwe, een kindt boven de 14 jaeren, een koeij, een vercken, eenen haert en eenen hoven – 9-14.

Geeraert Rega, sijne vrouwe, een kindt boven de 14 en 2 tusschen de 7 en 14 jaeren, ontrent ses bunders labeur lant, 2 peerden, 2 koijen, een runt, een kalf, 3 verckens, 2 haerten, eenen hoven – 18-0.

Peeter Saelmaeckers, sijne vrouwe, drij kinders boven de 14 jaeren, een kindt tusschen 7 en 14 jaeren, 2 koijen, een vercken, een kudde, 2 haerten en een cleijn smisse, eenen hoven – 13-11-6.

Anthoen Schoene, sijne vrouwe, een koije, een runt, een kudde, eenen haert (arm, nihil).

Guillam Soetaers handtwercker, sijne vrouwe, een koeij, eenen haert – 2-9 1/2.

De weduwe Jaecq Soetaers, eenen hoven ende eenen haert (arm, nihil).

Jan Sielens handtwercker, sijne vrouwe, een dochter boven de 14 jaer, een kudde, eenen haert en eenen hoven (arm, nihil).

Jan Smeijers, sijne vrouwe, 2 kinders tusschen 7 en 14 jaeren, 3 koijen, 2 Runders, een kalf, 2 verckens, ses kudden, 2 haerten in sijn huijs, jtem een haert in sijne cleijne Brouwerije – 17-11.

De weduwe Jan Smeijers, eenen soen boven de 14 jaeren, eenen knecht, een meijssen boven de 14 jaer. Item nogh een cleijn meijssen tusschen 7 en 14 jaer, 11 boenders labeur lant, drij peerden, drij koijen, 2 runders, 8 verckens, een haert, eenen hoven in haere cleijne brouwerije – 29-16-0.

Herman Steenweghen handtwercker, sijne vrouwe, een kudde, 1 haert – 6-11 1/2.

Jan Steenweghen handtwercker, sijne vrouw, een dochter boven de 14 jaeren, 2 koijen, een runt, een kalf, drij kudden, eenen haert – 4-16 1/2.

Joris Tritsmans met sijne vrouwe, twee kinders boven de 14 jaeren, een meijssen tusschen de 7 en 14 jaeren, 14 boenderen labeur lant, 4 peerden, 2 koijen, 2 runders, 2 kalven, 2 verckens, 4 kudden, 1 haert, eenen hoven – 28-18-0.

Martin Van Aerschot handtwercker, sijne vrouwe, een kindt tusschen 7 en 14 jaeren, een koije, ende eenen haert – 1-12 (arm).

Hendrick Van Dalhem, sijne vrouwe, een koije, een rundt, een kudde, eenen haert, eenen hoven – 9-9 1/2.

Jan Van Dalhem handtwercker, sijn vrouw, 2 kinders tusschen 7 en 14 jaer, een koije, een rundt, twee haerden – 2-8 (arm).

Bernard Vander Meulen, sijne vrouwe, 4 knechten en eenen scheper, 2 meijssens alle boven de 14 jaeren, drij ploeghen, thien peerden, 2 veulens, 7 koijen, 7 Runders, 4 kalven, 16 groote verckens, 35 kuddens, 138 schapen, 38 lammeren, 3 haerten daer in begrepen den haert van de stokerije. Item alnogh twee haerten in een ander huijs die hij houdt tot sijn gerief – 117-13 1/2.

Jan Vander Meulen handtwercker, sijne vrouwe, een koije, een kalf, 2 kuddens, eenen haert – 8-17.

Jan Van Goidtsenhoven wevenaer, vijf kinderen boven de 14 jaeren, jtem Joris Beckers sijnen swaeger, ses domestiquen boven de 14 jaer, 2 cleijne dienstboden boven de 7 jaer, 3 ploegen, 14 peerden, drij veulens, 12 koijen, 11 Runders, 6 kalven, 13 verckens, 37 kuddens, 130 schaepen, 50 lammeren, drij haerten en eenen hoven – 150-10 1/2.

Jan Vermeulen handtwercker, sijne vrouw, een kindt tusschen 7 en 14 jaeren, een koeij, een runt, eenen haert – 9-18.

Renier Van Mol handtwercker met sijne vrouw, eenen haert (arm, niet).

De weduwe Van Mol (arm, niet).

Peeter Wellens handtwercker, sijn vrouw, een koije, een runt, een kudden, eenen haert en eenen haert in een cleijn brouwerije – 9-9 1/2.

Den Heere Joannes Baptista Clement Rector van het beneficie van Sinte Ermelindis, welck beneficie hij verclaert gefondeert te sijn door de hertogen van Brabant vrij van alle lasten, een meijssen, 2 koijen, 3 haerten en eenen hoven – 15-4.

Den Heere Pastor, een meijssen, drij haerten, eenen hoven wiens competentie is getaxeert op 300 guldens wisselgeldt – 31-0.

Geeraert Lardenois, een schouw, eenen hoven, maer hij brenght aen sijnen persoon als begrepen ende verclaert sijnde onder de dienstboden van Bernart Vander Meulen – 1-0.

Aldus gedaen ende verclaert op den 25 October 1747 binnen Meldert, t’oirconde ende is onderteeckent Peeter De Boeck meijer, Peeter De Vroij, Francis Claes, Jan Cans, H.G. De Proost, schepenen, ende P. Godef. Persoons secretaris 1747 onder stont Concordantiam cum suo originali attestor, was onderteeckent T.J. Gilbert.

Totael 1386 – 1 1/2.

De behoeftigen van Meldert

Hier naer volgen de armen ende behoeftighe menschen van de Gemeijnte van Meldert.

Hendrick Bergans Anthoen Beulens
Jan Sielens De weduwe Jaecq Soetaers
De weduwe Berbies Jean Gerion
De weduwe Jan Nijs Jan Ollemans
Jan Nijs Anthoen Schoenen
Servaes Barret Sulpitius De Trij
Jaecq de Moitie Louis Demia
De weduwe Bergans De weduwe Herioel
Melchior Ausseloos Anthoen Ollemans
Peeter Ausseloos Jan Naijen
Jan Ausseloos Felix de Moitie
Jan Malkans Anthoen Aerts
De weduwe De Smet Noë Destrée
Martin Ausseloos Jan Steenweghen
Reijnier Van Mol De weduwe Lurquin
De weduwe Van Mol Nicolas Destrée
Anthoen de Moitie Marcq Flamand
Jan Van Dalhem De weduwe La Pierre
Martin Van Aerschot

In teecken der waerheijt hebben wij onderteeckent ende is onderteeckent H.G. Stasse Pastoir van Meldert, Peeter De Boeck meijer, Jan Cans armmeester, onder stont Concordat cum suo originali quod attestor ende was onderteeckent T.J. Gilbert.

Overgezet door dr. P. Kempeneers. Verschenen op de website op 12 augustus 2015. Ook verschenen in Meldert.