Inleiding

De gegevens komen uit het Officie Fiscaal nr. 362 in Anderlecht, bundel 117 en de gelijkaardige versie 118, in het rijksarchief van Leuven te raadplegen op de microfilm nummer 1386/24. Zie ook Officie Fiscaal 352 op microfilm 1386/20.

In 1692 had het dorp veel te lijden van legerkampen. Een apart hoofdstuk vormen de namen van de brouwers. Door de rantsoenering van de graanvoorraden voelden de inwoners van Meldert, net als de Hoegaardiers, zich te kort gedaan. Ze schreven een brief naar de Raad van Brabant en kregen voldoening.

In Meldert waren er 21 brouwers, waaronder de pastoor en de onderpastoor. In 1693 woonden in het dorp 54 gezinnen met in totaal 250 inwoners, van wie er door de teller 9 werden vergeten.

Deze lijst verscheen ook in “Tienen en omgeving in 1693” (Leuven, Family Research, 2012).

Telling

Liste vande menschen ende peerden vanden dorpe van Meldert getrocken vuijt het cohier vanden voorschreven dorpe begonst opden 26 november 1692.
1.          Monsieur Ciplet sijne huijsvrauw een kint twee knechten twee meijssens vijff peerden ses veulens noch drij cleijn kinderen. [10 pers]
2.          Rochus van Goitsenoven sijne huijsvrauw eenen sone twee dochters een meijssen twee knechten vijff peerden ende twee veulens vraeght wekelijck vijff halsters coren ende acht halsters haver. [8 pers]
3.          Anthoon van Daelhem met syne huijsvrauw vraeght een halster op thien daegen. [2 pers]
4.          Niclaes Cans syne huijsvrauw eenen knecht een meijssen twee kinderen ende drij peerden vraeght alle weken drij halsters coren ende vijff halsters haver soo voor hem als syne wercklieden. [6 pers]
5.          Henrick del Vaux met syne huysvrauw. [2 pers]
6.          Jooris Mareels de oude met sijne huijsvrauw eenen sone ende een dochter twee peerden. [4 pers]
7.          Reynier la Croix met sijne huijsvrauw ende ses kinderen twee halsters op thien daegen. [8 pers]
8.          Martin Gauthij met sijne huijsvrauw ende drij kinderen. [5 pers]
9.          Die weduwe De Trij alleen. [1 pers]
10.       Aert Brans met syne huijsvrauw. [2 pers]
11.       Jeroen Perillieu met syne huijsvrauw ende drij kinderen ende een peert. [5 pers]
12.       Herman Herioul met syne huijsvrauw ende vijff kinderen vraeght alle weken een halster. [7 pers]
13.       Jan de Mat met syne huijsvrauw ende vijff kinderen. [7 pers]
14.       Herman Everaerts syne huijsvrauw een kint een meijssen twee peerden. [4 pers]
15.       Servais del Pire met syne huijsvrauw ende twee cleijn kinderen. [4 pers]
16.       Francis van Daelhem, syne huijsvrauw eenen sone, een dochter, eenen knecht, een meijssen, vier peerden, vraeght voor syne familie ende wercklieden drij halsters en halff coren ende seven halsters haver voor sijne peerden. [6 pers]
17.       Jacq Hesta syne huijsvrauw ende vier kinderen. [6 pers]
18.       Jooris Mareels den Jongen syn huijsvrauw twee kinderen. [4 pers]
19.       Cornelis Donne met sijne huijsvrauw met vier kinderen arm leeft van almoessen. [6 pers]
20.       Jaecq Mareels met sijne huijsvrauw ende kinderen idem. [4 pers]
21.       Francis Smeijers met syne huijsvrauw twee kinderen vraeght alle vierthien dagen drij halsters. [4 pers]
22.       De weduwe Niclaes Bergans met vier cleijn kinderen. [5 pers]
23.       De weduwe Jadets, haeren sone, eenen knecht twee dochters een meijssen, drij peerden vraeght alle weken drij halsters coren ende vijff halsters haver. [6 pers]
24.       Willem Mareels met syne huijsvrauw. [2 pers]
25.       Henrick van Nauwen met sijne huijsvrauw synen sone, twee knechten een meijssen, vier peerden, den scheper. [7 pers, van wie 1 vergeten.]
26.       Jacq Sauvage met synen broeder ende suster ende een meijssen een peert. [4 pers]
27.       Thomas Vieffve hantwercker met syne huijsvrauw. [2 pers]
28.       Jan Bouvie met sijne huijsvrauw ende drij kinderen. [5 pers]
29.       Giel de Wever met syne huijsvrauw ende drij cleijn kinderen. [5 pers]
30.       Peeter Cluppers met sijne huijsvrauw. [2 personen, door de teller vergeten]
31.       Meester Henrick Tritsmans met syne huijsvrauw met eenen knecht een meijssen ende twee kinderen vier peerden. [6 pers]
32.       Den molder Henrick del Vaux met syne suster twee kinderen ende twee peerden ende eenen jongen. [5 pers, van wie 1 vergeten.]
33.       De weduwe Ausloe met een kint. [2 pers]
34.       Noel van Steenwegen met sijne huijsvrauw ende seven kinderen. [9 pers]
35.       Niclaes vanden Bosch met twee kinderen. [3 pers]
36.       Noel Smets met syne huijsvrauw ende een dochter. [3 pers]
37.       Jaecq Coen met syne huijsvrauw ende drij kinderen vraeght alle 14 daegen drij molevat coren. [5 pers]
38.       Den heer pastoor, ende den heer Rectoor met sijn suster een meijssen ende eenen knecht ende drij peerden. [5 pers, van wie 1 vergeten]
39.       Charle Neullekens met syne huijsvrauw vraeght alle weken een halster. [2 pers]
40.       Jan Soetaerts met syne huijsvrauw vraeght alle weken een halster. [6 pers]
41.       Jan Persoens met sijne huijsvrauw eenen knecht ende twee cleijn kinderen. [5 personen, van wie 1 vergeten]
42.       Laureijs Naijen met syne huijsvrauw ende drij cleijn kinderen. [5 personen]
43.       Jan Michau met syne huijsvrauw. [2 pers]
44.       Pasque Smets met syne huijsvrauw ende eenen sone. [3 pers]
45.       Jan Collart met syne huijsvrauw eenen knecht een meijssen een kint vier peerden vraeght alle weken drij halsters coren oft meel ende ses halsters haver. [5 pers]
46.       Pier d’Estre met syne huijsvrauw ende drij cleijn kinderen. [5 pers]
47.       Die weduwe Hilaris Barbe eenen jongen eenen knecht een meijssen een kint twee peerden een veulen. [5 pers, van wie 1 vergeten]
48.       Peeter Beckers met syne huijsvrauw vijff kinderen drij peerden, eenen knecht, een meijssen. [9 pers, van wie 2 vergeten]
49.       Jan Swellen met sijn huijsvrauw ende drij kinderen. [5 pers]
50.       Jacq Verlain met syne huijsvrauw ende een kint. [3 pers]
51.       Jan van Steenwege met syne huijsvrauw ende twee kinderen. [4 pers]
52.       Francis Melin. [1 pers]
53.       Jan Ne(u)teleers met syne huijsvrauw ende een dochter met haeren man, drij cleijn kinderen ende drij peerden. [7 pers]
54.       Joncker L’Escano met syne suster. [2 pers]
Aldus gepasseert ende geschreven den 25en feb. 1693. (Getekend) H. Stiens Meijer van Meldert.

Legerkampen

Le soubsignez greffier de la terre et baronnie de Meldert quartier de Tirlemont atteste et certifie par cette, que les armees du Roij de la Grande Bretagne et des princes confederees, ont campez la derniere campagne delan [lees: de l’an, van het jaar] 1692 au village dudit Meldert et au senvirons, par lesquels ledit village at estez entierement fouragez, foulez et ruinez, et ensuitte on supplie les commis du bureau de la ville de Lovain, de laissez suivre autant de grains et farines que les inhabitants dudit Meldert ont besoing pour la subsistance de leur famille et bestiaux, quoij faisant etcetera. Actum Meldert ce 2e du mois de mars 1693. (Getekend) F. Delfant secretaris, D. de Ciplet eschevins 1693.

Brouwers van Meldert

Net als in Hoegaarden stuurden de wethouderen der baenderije van Meldert een brief aan de koning met de medegaende liste ende declaratie met naemen ende toenaemen van de brouwers binnen de selve baenderije vaste residentie hebbende etc. De reden was dat de voorschreven brouwers, ende innegesetenen nu twee a drije achter malcanderen teenemael sijn gefourageert, ende geruineert geweest sijnde door het camperen van de legers in hunne prochie. Het antwoord kwam op 5 september 1693. Het Hof gaf toestemming, op voorwaarde dat de inwoners onder eed zouden verklaren, dat de toegestane hoeveelheden graan slechts dienden om te brouwen. Hun behoeften waren: 28 halsteren tarwe en 32 halsteren gerst.

Hierop volgden de namen van de brouwers (alfabetisch): weduwe Hilaris Barbe, Peeter Beckers, Nicolas Cans, Jan Collart, Charle De Ciplet casteleijn van Meldert, Herman Everaerts, Jan Goffarts, Rochus Goitsenoven, den greffier van Meldert, Joris Mareels, den meijer van Meldert, den molder van Meldert, Charle Neullekens, Jan Neuteleers, Jeroen Perilleu, Jacques Sauvages, Hendrick Tritsman, Francis Van Daelem, Hendrick Van Nauwen, en den heere pastoir ende onderpastoir voor hunne provisie alle ses maenden een brauwsel.

Den ondergeschreven greffier der voorschreven baenderije van Meldert verclaert onder eedt int aencomen sijnder officie, dat de voor genommineerde brauwers ende ingesetenen der selver baenderije de voorgespecificeerde quantiteijt van graenen noodich hebben alle ses weken, tot het maeken vande brauwsels hier boven vermelt, in teecken der waerheijt hebbe ick dese onderteeckent desen 2 augusti 1693. (Getekend) F. Delfant secretaris.

Ook verschenen als historische tekst in Meldert. Verschenen op de website op 10 december 2015.