Technische fiche

De rekeningen van de Armentafel van O.L.Tielt zijn bewaard in het Rijksarchief te Leuven. De verzameling telt 9 mappen onder het nummer 3964. Deze mappen zijn niet chronologisch gerangschikt. De oudste rekeningen bevinden zich in map 5: ze omvatten de jaren 1620-1621 en 1627-1628. Mijn omzetting van het boekjaar 1627 biedt de mogelijkheid om veel inwoners en hun opvolgers te traceren, wat interessant is voor de genealogie.

Om het raadplegen te vergemakkelijken, heb ik de items genummerd. Afkortingen los ik gewoon op. Te veel haakjes zoals in “van(de)” of “jaerl(ijcx)” verstoren de lectuur. Namen als Bevaerts laat ik gewoon staan zoals in de tekst zelf, dus Beúaerts, maar niet in de klapper. De namen van de betalers schrijf ik in het vet. In de tekst komen getallen voor, die de lezer zelf kan oplossen met volgende gegevens: 1 halster werd betaald aan 25 stuivers (zoals in de rand werd aangegeven), 1 molevat is gelijk aan 1/2 halster, 1 vierdel = 1/4 halster.

Tielt-WingeLocatieMunten: 1 gulden = 20 stuivers. 1 oord = 1/4 stuiver of 19 mijten. 1 blanke = 3 oorden.

Bij de “regenoiten” lezen we: ter jre = ter eendere; ter ijre = ter tweedere, ter iijre = ter derdere, enz. Andere Romeinse cijfers zoals xv (15), xvj (16), xxviij (28), xxxj (31), zijn voldoende bekend bij het publiek dat historische teksten leest.

Tekst

Reeckeninge ende bewijs die welcke midts desen is doende Peeter Goethuijs van sijnen ontfanck, vuijtgeúen ende administratie die den selúen heeft gehadt binnen den dorpe van onse L. vrouwen Thielt als H. Geestmeester begonst anno 1627 ende voleijnt anno 1628.

Ierst van sijnen ontfanck in corenrenten.

1. Item inden iersten sijn d’erffgenaemen Peeter Clincx [in 1620 staat: Peeter Clincx daude = de oude] jaerlijcx der taeffele schuldich van sesse daghmaelen bempts gelegen te Bouchert regenoiten die straete ter jre ende ijre, Jan vanden Vinne ter iijre, iiijre ende vre – vj halsteren coren facit vij guldens x stuyuers.
[In de rand bijgevoegd: is geaccordeert bij den heer pastoir ende schepenen den rendant den halster coren, soo wel rentcoren als pachtcoren, te laeten betaelen met xxv stuijúers, ouermidts tselúe alsdoen ten jaere des rendants maer en heeft gegonden dan xxvj, oft xxvij stuijuers ende oijck midts den grooten ouerlast.]
2. Item Cornelis Crauwels [in 1620: Merten Cortens nu Cornelis Crauwels] is jaerlijcx schuldich van eenen bempt gelegen op den heúúel regenoiten die straete in drije sijden – j molevat rocx facit xij 1/2 stuyuers.
3. Item Jan Cockaerts jaerlijcx der taeffele schuldich – j halster j vierdel facit xxxj stuyuers j ort.
4. Item Henrick Clincx [in 1620: Jan vande Cloete, nu Henrick Clincx te voerens Claes Meijs] is jaerlijcx der taeffele schuldich van sesse dachmaelen bempts gelegen binnen de vrijheijt regenoiten Alaert Beúaerts ter jre, den drijhoeck ter ijre, Jan van Schoelant ter iijre ende iiijre, onse L. vrouwen blocxken ter vre syden – vj halsteren facit vij guldens x stuyuers.
5. Item Marie de Haen [in 1620: Marie de Haen weduwe wijlen Jan Jansens] is jaerlijcx der taeffele schuldich drij halsteren rocx, daer voor maer ontfangen iij guldens ouermidts haere dienst die sy daegelijcx inde kercke is doende, ergo hier – iij guldens.
6. Item de weduwe Dierick Wouters oúer Peeter Blockeels is jaerlijcx der taeffele schuldich – ij halsteren j vierdel facit ij guldens xvj stuyuers 1 ort.
7. Item de selúe weduwe oúer den voorschreúen Peeter Blockeels jaerlijcx 1 1/2 halster facit xxxvij 1/2 stuyuers.
8. Item heer Jooris Gens oúer d’erffgenaemen Mathijs Henricx jaerlijcx j halster – xxv stuyuers.
9. Item d’erffgenaemen Peeter de Gruijter sijn jaerlijcx der taeffele schuldich – iij halsteren – iij guldens xv stuyuers.
10. Item Matheus van Bilsen is jaerlijcx der taeffele schuldich van syn huijs ende hoff op den heuuel – viij halsteren – x guldens.
11. Item Willem Maes van sijn huijs ende hoff gestaen ende gelegen te bouchaert regenoiten de straete in twee sijden jaerlijcx – viij halsteren – x guldens.
12. Item d’erffgenaemen Adriaen van Cuckenbosch van hun huijs ende hoff regenoiten de straete ter jre ende ijre, Henrick van Tolmer ter iijre, jaerlijcx – ij halsteren – ij guldens x stuyuers.
13. Item Jan vanden Vinne van seeckere sijne goederen gelegen onder Thielt jaerlijcx – j halster – xxv stuyuers.
14. Item den dorpe van Thielt is jaerlijcx der taeffele schuldich xvj halsteren, den halster te betaelen met vijff stuyuers compt pro anno 1627 – iiij guldens.
15. Item de weduwe Cukenbosch ende d’erffgenaemen Steúen Verbeeckt van een halff bunder lants op de delle regen. de herbaene ter jre, de Jesuiten ter ijre jaerlijcx – j 1/2 molevat – xviij stuyuers j blanke.
16. Item Steúen Heúens [lees: Steven Hevens] tot Diest is jaerlijcx der taeffele schuldich van sijnen bosch te beurct – j 1/2 vierdel – ix stuyuers 1/2 blanke.

Anderen ontfanck van geltrenten verschenen anno 1627.

17. Item ierst sijn d’erffgenaemen Catlijne van Bullestraeten der taeffele jaerlijcx schuldich van eenen bempt oft boomgaert gelegen inde Ceulenstraete daer huijs ende hoff plach op te staen ix guldens waer van is affgequeten bij Adriaen van Cuckenbosch ende Steuen Verbeeckt als erffgenaemen vande voorschreuen Catlijne van Bullestraete vj guldens alsoo hier pro anno 1627 – iij guldens.
[In de rand bijgevoegd: dese penningen sijn geemploijeert tot reparatie vande kercke.]
18. Item d’erffgenaemen Thomaes Peeters sijn jaerlijcx der taeffele schuldich van hun huijs ende hoff gestaen ende gelegen bij het Leeúken [in 1620: bij het Lieuweken = het Leeuwken] genoempt den Roijenborch regenoiten de herbaene van Loúen naer Diest ter jre, het velt ter ijre ende iijre – vj guldens.
19. Item de taeffele van Misselbroeck is jaerlijcx der taeffele schuldich xvij 1/2 stuyuers staende bepant op eenen reijfelbempt, ergo hier – xvij 1/2 stuyuers.
20. Item het dorpe van Cortrijck is jaerlijcx der taeffele schuldich – v gulden.
21. Item Geertruijt Vlieghen oúer Gillis van Tolmer is jaerlijcx der taeffele schuldich xxiiij stuyuers staende bepant op de heesmans hoeue, ergo – xxiiij stuyuers.
22. Item Jan Alaerts ende Alaert Beúaerts [lees: Bevaerts] oúer Peeter Schuermans te voirens Eloij Doncx sijn jaerlijcx de taeffele schuldich xxiiij stuyuers staende bepant op de heesmans hoeue, ergo hier – xxiiij stuyuers.
23. Item [nu den secretaris Lemmens] Adriaen Winters oúer Henrick de Haen vt habetur op schepenen Registre Junij iiije 1619 – ij guldens x stuyuers.
24. Item Peeter van Cauwenberch is der taeffele jaerlijcx schuldich eene rente van xxx stuyuers staende bepant op 1/2 bunder soo weyde als bosch regenoiten den voetwech, Adriaen Hoeijmans in twee syden.
25. Item den selúen oúer Jan Breskens is jaerlijcx schuldich, vide prothocolle februarij xen 1620 – xx stuyuers.
26. Item de weduwe Joncker Melchior de Spinosa is jaerlijcx der taeffele schuldich xx stuyuers staende bepant op eenen bempt genaempt den vuijtersten eusel, gelegen te Ramaijen ut habetur Loúanij in media l. 1557 ergo, hier van niet ontfangen ouermidts den gront is in questie, daer omme memorie – .
27. Item Jan Reynders tot Molenbeeck van huijs ende hoff tot Molenbeeck voorschreúen staende bepant met schepenen brieffúen van Molenbeeck jaerlijcx – ij guldens.
28. Item Jan vanden Cloot te voorens Nicolaes Meijs is jaerlijcx der taeffele schuldich van huijs ende hoff aen den berch – xxx stuyuers.
29. Item Steúen Verbeeckt cum suis als erffgenaemen van Catlijne van Bullestraeten sijn jaerlijcx der taeffele schuldich van eenen bempt gelegen aen de steck straete – ij guldens x stuyuers.
30. Item Cornelis Crauwels is jaerlijcx de taeffele schuldich – xxv stuyuers.
31. Item Henrick Clincx sone Peeters is jaerlijcx de taeffele schuldich xxiiij stuyuers staende bepant op den Lepkens hoff, ergo hier – xxiiij stuyuers.
32. Item d’erffgenaemen Peeter Smets ende Jan Baens sijn jaerlijcx de taeffele schuldich eene rente van ij guldens vj stuyuers staende bepant op eenen bempt aen den haegendriesch volgens den bescheede daer van sijnde, ergo hier – ij guldens vj stuyuers.
33. Item Anthoen Lijns [in 1620: Lens] is jaerlijcx de taeffele schuldich van huijs ende hoff gestaen ende gelegen te Driesschen regenoiten de straete ter jre, d’erffgenaemen van Craesbeecke ter ijre, iijre ende iiijre sijden – vij stuyuers.
34. Item d’erffgenaemen Adriaen van Cuckenbosch oúer Jaspar de Haen sijn jaerlijcx de taeffele schuldich – xx stuyuers.
35. Item Zacharias Happen oúer Thomaes Corttens is jaerlijcx de taeffele schuldich xxx stuyuers staende bepant met schepenen brieffúen van Thielt de date [niet ingevuld] ergo – xxx stuyuers.
36. Item Martijne de Reuse is jaerlijcx de taeffele schuldich van een halff bunder broecx int goijlis vercregen vanden secretaris Lemmens die daer van den originelen constitutie brieff heeft oúergeleúert aen den heer pastoir – xxv stuyuers.
37. Item d’erffgenaemen Mathijs Cannelincx jaerlijcx van huijs ende hoff aen de Reste – xxv stuyuers.
38. Item Jan van Cauwenberch is jaerlijcx der taeffele schuldich van eenen bempt aende helstraete – xxv stuyuers.
39. Item Willem Maes van sijn huijs ende hoff jaerlijcx – xxv stuyuers.
40. Item Adriaen Lemmens is jaerlijcx de taeffele schuldich van een bempdeken aen de boterstraete regenoiten de voorschreúen straete ter jre, Mathijs Blanckaerts ter ijre ende iijre – xx stuyuers.
41. Item Gillis van Tholmaer cum suis is jaerlijcx schuldich vande goederen Wouter van Schoelant alias Mathijs Wuijtkens – ij guldens.
42. Item Nicolaes Alaerts van huijs ende hoff gelegen ende gestaen aen den grooten berch geheeten het schaillien huijs jaerlijcx – iij guldens.
43. Item Joncker Daneels tot Mechelen te voorens meester Michiel van Gevelle is jaerlijcx de taeffele schuldich van huijs ende hoff – xxj stuyuers.

Anderen ontfanck comende van lant ende bempt huere verschenen 1628.

44. Inden iersten heeft Peeter Goethuijs in hueringe het hoffveldeken jaerlijcx voor – iij guldens v stuyuers.
45. Item Henrick Vrancx heeft in hueringe den sleenhoff regenoiten de straete ter jre ende ijre, de motte ter iijre, d’erffgenaemen Bernaert Oliúiers ter iiijre jaerlijcx voor – xij guldens.
46. Item den selúen heeft in hueringe sesse vierendeelen lants gelegen op de Caetermans hoeúe regenoiten Joncker Spangenberger ter jre, Maximiliaen Motmans ter ijre, de groote Caetermans hoeúe ter iijre syden jaerlijcx voor – ij halsteren rocx facit ij guldens x stuyuers.
47. Item Jan Peeters junior heeft in hueringe een dachmael lants gelegen op de Tomme regenoiten Cornelis Crauwels ter jre, Quirijn Bruers ter ijre, Henrick Schoesetters ter iijre jaerlijcx voor – xv stuyuers.
48. Item den selúen heeft in hueringe drije vierendeelen lants gelegen by den hoordewech regenoiten den voorschreúen wech ter jre, Mathijs Blanckaerts ter ijre, de weduwe Corttens ter iijre compt pro anno 1628 – xvj stuyuers.
49. Item d’erffgenaemen Peeter Clincx hebben in hueringe eenen bempt gelegen inde hulse regenoiten de voorschreúen erffgenaemen ter jre, Mathijs Blanckaerts ter ijre, Aert Vuijtfancx ter iijre, Jan Alaerts ter iiijre syden jaerlijcx voor – xxxij stuyuers.
50. Item Alaert Beúaerts [Bevaerts] heeft in hueringe een sille bempts gelegen inde lissebempden halff toebehoorende de kercke jaerlijcx voor xxx stuyuers, compt alsoo voor de taefele – xv stuyuers.
51. Item Thomaes van Craesbeecke heeft in hueringe twee dachmaelen broecx gelegen inden Langendonck regenoiten Pauwel Bouwens ter jre, de heergrachte ter ijre, jaerlijcx voor – xxj stuyuers.
52. Item Nicolaes Meijs heeft in hueringe een dachmael broecx daer dat de eijcken plachten op te staen genaempt kekers dachmael regenoiten de twee bunderen ter jre, den voorschreúen Meijs ter ijre, Sijmoon Meijs ter iijre jaerlijcx voor – xvj stuyuers.
53. Item den selúen heeft in hueringe drije sillen broecx gelegen inden Langendonck daer de eijcken plachten op te staen regenoiten de voorschreúen eijcken ter jre, den voormelden Meijs ter ijre, Maximiliaen Motmans ter ijre, de kercke ter iiijre, voor – xxviij stuyuers.
54. Item Henrick Vrancx heeft in hueringe een plecke broecx gelegen int Ralis groot een halff dachmael jaerlijcx voor – xvj stuyuers.
55. Item den selúen heeft in hueringe thien vierendeelen lants gelegen op den viertschooff regenoiten de Loúensche herbaene ter jre, Jan Peeters T’opTielt ter ijre, Martijne de Reuse ter iijre, het Cuckenboschvelt ter iiijre sijden jaerlijcx voor – iiij halsteren rocx facit v guldens.
56. Item Nicolaes Meijs heeft in hueringe een dachmael broecx bij de nieuwe gracht gelegen regenoiten de kercke ter jre, den voorschreúen Meijs ter ijre, doctoir du Baij ter iijre jaerlijcx voor – xv stuyuers.
57. Item Henrick Vrancx heeft in hueringe een halffúe sille broecx gelegen inde dweermotte regenoiten de zielmisse ter jre, Peeter van Schoelant ter ijre, de weduwe Marie de Greúe ter iijre syden jaerlijcx voor – xxx stuyuers.
58. Item den selúen heeft in hueringe een halffúe sille broecx int Reffens broeck deijlende met de zielmisse regenoiten Jan Doncx ter jre ende ijre, Henrick Clincx ter iijre jaerlijcx voor – xx stuyuers.
59. Item den selúen heeft in hueringe vijff vierendeelen lants gelegen op strijlant regenoiten de straete ter jre, Jan Peeters T’opthielt ter ijre, d’erffgenaemen Jan Motmans ter iijre, Maximiliaen Motmans ter iiijre sijden, jaerlijcx voor – j 1/2 halster rocx facit – xxxvij 1/2 stuyuers.
60. Item Jooris Goethuijs heeft in hueringe een dachmael lants gelegen op Craetsvelt jaerlijcx voor – j 1/2 halster rocx – xxxvij 1/2 stuyuers.
61. Item Henrick Vrancx heeft in hueringe de H. Geest bempden gelegen bij de pastorije jaerlijcx voor – xvj guldens.
62. Item den selúen heeft in hueringe de H. Geest hoeúe gestaen ende gelegen te Ramaeijen jaerlijcx voor – xlv guldens.
63. Item Adriaen Baens heeft in hueringe een sille lants gelegen op de delle regenoiten Maximiliaen Motmans, ende onse L. vrouwe waer van de kercke van Sint Mertens de hellicht toecompt jaerlijcx voor x stuyuers, compt hier voor de taeffele – v stuyuers.
64. Item Anthoen Lijns [in 1620 Antoen Lens] heeft in hueringe van den H. Geest een dachmael lants gelegen op Tolmeren velt regenoiten de Haelensche baen ter jre, d’erffgenaemen Peeter van Craesbeecke ter ijre ende ter iijre, jaerlijcx voor – j halster rocx – xxv stuyuers.
65. Item heeft den rendant alnoch ontfangen van Joncker Daneels tot Mechelen oúer d’effractie tusschen den voorschreúen heer ende den heer pastoor gemaeckt vande verloopen jaeren ende dat boúen tgene den rendant voor sijn jaere was comende – ij guldens vj stuyuers.

Somma den geheelen ontfanck beloopt tot ijc vj guldens xix stuyuers ix mijten. [206 guldens 19 stuivers 9 mijten]

Klapper op de persoonsnamen

De nummers verwijzen naar de alinea’s.

Alaerts, Jan 22, 49
Alaerts, Nicolaes 42
Baens, Adriaen 63
Baens, Jan 32
Bevaerts, Alaert 4, 22, 50
Blanckaerts, Mathijs 40, 48-49
Blockeels, Peeter 6-7
Bouwens, Pauwel 51
Breskens, Jan 25
Bruers, Quirijn 47
Cannelincx, Mathijs 37
Clincx, Henrick 4, 31, 58
Clincx, Peeter 1, 31, 49
Cockaerts, Jan 3
Cortens, Merten 2
Corttens (weduwe) 48
Corttens, Thomaes 35
Crauwels, Cornelis 2, 30, 47
Cukenbosch 15
Daneels (Mechelen) 43, 65
De Greve, Marie 57
De Gruijter, Peeter 9
De Haen, Henrick 23
De Haen, Jaspar 34
De Haen, Marie 5
De Reuse, Martijne 36, 55
De Spinosa, Melchior 26
Doncx, Eloij 22
Doncx, Jan 58
Du Baij 56
Gens, Jooris 8
Goethuijs, Jooris 60
Goethuijs, Peeter 44
Happen, Zacharias 35
Henricx, Mathijs 8
Hevens, Steven 16
Hoeijmans, Adriaen 24
Jansens, Jan 5
Lemmens (secretaris) 23, 36
Lemmens, Adriaen 40
Lijns/Lens, Anthoen 33, 64
Maes, Willem 11, 39
Meijs, Nicolaes/Claes 4, 28, 52-53, 56
Meijs, Sijmoon 52
Motmans, Jan 59
Motmans, Maximiliaen 46, 53, 59, 63
Oliviers, Bernaert 45
Peeters, Jan 47, 55, 59
Peeters, Thomaes 18
Reynders, Jan 27
Schoesetters, Henrick 47-48
Schuermans, Peeter 22
Smets, Peeter 32
Spangenberger 46
Van Bilsen, Matheus 10
Van Bullestraeten, Catlijne 17, 29
Van Cauwenberch, Jan 38
Van Cauwenberch, Peeter 24
Van Craesbeecke 33
Van Craesbeecke, Peeter 64
Van Craesbeecke, Thomaes 51
Van Cuckenbosch, Adriaen 12, 17, 34
Van Gevelle, Michiel 43
Van Schoelant, Jan 4
Van Schoelant, Peeter 57
Van Schoelant, Wouter 41
Van Tolmer/Tholmaer, Gillis 21, 41
Van Tolmer, Henrick 12
Vanden Cloot/Cloete, Jan 4, 28
Vanden Vinne, Jan 1, 13
Verbeeckt, Steven 15, 17, 29
Vlieghen, Geertruijt 21
Vrancx, Henrick 45, 54-55, 57-59, 61-62
Vuijtfancx, Aert 49
Winters, Adriaen 23
Wouters, Dierick 6-7
Wuijtkens, Mathijs 41

Tienen, 17 augustus 2015. Ook verschenen in Oost-Brabant 2015 nr. 3. Verschenen op de website op 28 maart 2016.