In mijn sprokkel 384 schreef ik dat in schepengriffies heel wat gegevens te vinden zijn voor het aanvullen van een stamboom. In deze zijsprokkel geef ik de volledige tekst van het testament van Anthoen Jonckers, opgemaakt op 14 maart 1782. Zie Schepengriffies 5214, bundel 5.

Jn den naem des heere Jesu Christi Amen.

Op heden vierthienden Meert Duijsent seven hondert twee en tachentigh voor ons Joannes Lambertus Vreven Meyer ende stadthouder, Martinus van Nivel ende Franciscus van de Vin schepenen ende leenmannen ende Franciscus Germanus van Vuchelen schepene ende leenman loco secretarij respective van Neerlinter, compareerden Anthoen Jonckers ende Anna Christina Godons gehuijsschen jngesetenen van Neerlinter, den jersten comparant sieck van lichaem ende de tweede comparante gesont van lichaem, met ons gaende ende staende op der aerden, beyde hun verstandt, memorie ende sinnen over alles wel machtigh ende gebruyckende, soo het ons ondergeschreven Meyer ende stadthouder, schepenen ende leenmannen ende schepene ende leenman loco secretarij volcomentlyck heeft gebleken, de selve gehuijsschen aen ons oock genoeghsaem bekent, welcke voorschreven comparanten overdenckende de broosheydt der menschelycke nature ende datter niet sekerder en is als de Doodt ende niet onsekerder dan de ure der selve ende daerom niet soeckende te scheyden uijt desen werelt sonder alvoorens gedisponeert te hebben van hunne teydelycke goederen aen hun by Godt almachtigh op desen werelt verleent, hebben daerom uijt hunnen vryen wille ende onbedwonghen van jemandt gemaeckt ende geordonneert dit hun Testament in forme ende maniere als volght.

Jn den jersten bevelen ende recommanderen sy Testateuren hunne zielen, soo haest die sullen comen te scheyden uijt hunne sterffelycke lichaemen aen Godt Almachtigh, Maria syne gebenedyde Moeder ende aen het geheel hemels geselschap ende hunne doode lichaemen ter geweijder aerde, de welcke willen begraeven hebben op het kerckhoff alhier jeder met eene solemnele misse ende uijtvaert.

Jtem laeten ende maecken sy Testateuren voor een prelegaet aen hunnen sone Machiel Jonckers de schuere met desselfs grondt staende aen hun huys op de Heyde alhier tot aen de keucke, welckers affseparatie houtewerck ende leemen wandt hy Machiel ende den gene die de selve keucke naer doode van hun Testateuren in deylinghe sal vallen gelyckelyck sullen moeten onderhouden, blyvende noghtans de geheele schouw aen de selve keucke, laetende ende maeckende voorts sy Testateuren aen den voorschreven hunnen sone het stuck goedt van aen den gevel van de voorschreven schuere tot aen den hoff van Jan Verschueren mede oock de hellicht van het cleynblock achter huns Testateuren huys voorschreven nae de zeyde van het goedt van den heere Pitteurs aldaer, ende van boven aff te separeren van aen den hoeck van den hoff van den voorschreven heere Pitteurs tot aen desselfs vyver ende van aen den vyver linia recta tot aen de steghe aenpaelende aen huns Testateuren ander goedt nae den cant vant’ selve block.

Ende hier mede comende sy Testateuren tot de Dispositie van alle hunne andere meubele ende jmmeubele goederen, soo allodiale censale als feudale waer ende tot wat plaetsen die gelegen zyn ende naer hunne beyde afflyvigheydt sullen bevonden worden, geene uytgenomen ofte gereserveert waer van sy libere dispositie zyn hebbende, laeten ende maecken sy Testateuren allen de selve aen Machiel, Lambert, Peeter ende Anne Marie Jonckers, de selve Anne Marie in houwelyck met Hendrick Geijseberghs, hunne gemeyne kinderen om alle de selve goederen naer hunne beyde afflyvigheydt tusschen die voornoemde hunne kinderen gelyckelyck gedeylt ende gepartageert te worden, sonder distinctie van sexe, de selve hunne kinderen daer inne instituerende voor hunne eenighe ende universele erffgenaemen pleno jure institutionis.

Verclaerende de voorschreven Testateuren dit alsoo te wesen hunne intentie ende uyttersten wille, willende ende begeerende dat den selven naer hunne beyde afflyvigheydt sal stadt grypen ende volcomen effect sorteren, t’zy by forme van Testament, codicille, Donatie causa mortis ofte andersints, soo het best can ende magh subsisteren, niettegenstaende eenige costuymen ofte Landtrechten ter contrarie aen de welcke sij Testateuren wel expresselyck zyn derogerende by dese als oock voor soo veel noodigh aen het recht van Devolutie, revocerende tot dien sy Testateuren alle acten, contracten ende makagien [= schikking] van uyttersten wille by hun Testateuren voor date deser gesaementlyck ofte by jeder van hun int particulier gemaeckt.

Reserverende noghtans sy Testateuren hier inne hun veranderen, vermeerderen, verminderen ende wederroepen soo dickwils hun dat goedtduncken ende gelieven sal.

Verclaerende de voorschreven Testateuren de weerde van desen hunnen Testamente te wesen onder de vyff hondert guldens.

Aldus gedaen ende getesteert binnen Neerlinter ten huyse van hun Testateuren ten daghe, maende, jaere ende coram ut supra, ende gevraeght zynde door ons ondergeschreven Meyer ende stadthouder, schepenen ende leenmannen ende schepene ende leenman loco secretarij ofte de Testateuren conden schryven ende hebben beyde de Testateuren geantwoordt neen.

Dit + is het handtmarck van Anthoen Jonckers verclaerende niet te connen schryven.

Dit + is het handtmarck van Anna Christina Godons verclaerende niet te connen schryven.

[Handtekeningen van]

J.L. Vreven meyer ende stadhouder.

M. van Nivel schepen en leenman.

F. van de Vin schepen en leenman.

F.G. van Vuchelen schepen en leenman loco secretaris.

 

P. Kempeneers. Verschenen op de website op 3 juni 2017.