(7) Volgens acte gepasseert voor den Notaris Jacobus Everaerts te Loven 20 Julius 1850 heeft Maria Theresia Nuthals overleden 23 augusti 1853 gefondeert voor twintig aghtervolgende Jaren te beginnen het Jaer naer haere dood alle Jaren Vyf gezonge missen of Jaergetyden, zoo voor haere ziel als der gene van haere twee mans Joannes Deltoer en Franciscus Hermans en van wylen haere twee kinderen Petrus en Joannes Baptista Deltoer, zynde dit nu ten laste van de twee minderjarige kinderen Melanie en Maria Teresia Nuthals (sJaers 17-30).

Jan Baptiste Deltoer obiit 19 Januari 1839. Franciscus Hermans obiit 31 Junii 1848. Joannes Deltoer obiit 23 meert 1832. Petrus Deltoer obiit 25 meert 1836. Maria Teresia Nuthals obiit 23 augustus (…). (KD 63, p. 13).

(8) Petrus Joannes Brasseur overleden 10 april 1858 heeft bij testament gepasseert voor den notaris Roberti te Loven den 22 Juli 1853 gefondeert in de kerk van opvelp twee Jaergetyden van eerste clas (volgens resolutie van syne Eminentie de Cardinael met eenen nocturne en lauden) een tot laffenis zyner ziel en een tot laffenis der ziel van zyne Vrouw Maria Joseph Maisin overleden den 15 meert 1846, waer voor aen den pastoor moet betaelt worden voor ider Jaergetyd 5 francs, aen den koster 2-50, dus voor de twee Jaergetyden aen den pastoor 10 fr. aen den koster 5, het overig blyft aen de kerk voor indemnityt, was bezet op een stuk land dog is door de familie aen de kerk afgelegt den 14 Januari 1859 met eene capitale som van Vyf hondert francs, welke som de kerk heeft uytgezet er belgische fondsen voor koopende en is vervoegt met eene andere som van samen 18,00 francs (KD 63, p. 14).

(9) Een gefondeert Jaergetydt te zingen in de kerk van opVelp voor Angelica Van der Velpen met Vigilie van eenen nocturne en lauden op 23 october komt aen den pastoor 3 fr. aen den koster 2 fr. zynde tot laste van de kerk die daer voor ontfangen heeft twee hondert franks en het zelve ten rente heeft uytgezet in belgische fondsen volgens goedkeuring van syne Eminentie de Cardinael Aertsbisschop 24 December 1864 (KD 63, p. 16).

(10) Een gefondeert Jaergetyd te zingen in de kerk van Opvelp tot laffenis myner ziele Philippus Van der Velpen pastoor Jaerlyks op mynen sterfdag 26 Januari met Vigilie van eenen nocturne en landen en savonds te vooren poosen te luyden, komt aen den pastoor 4 franks aen den koster organist en voor het luyden 2 fr. 50 cent. zynde tot laste van de kerk die daer voor ontfangen heeft twee hondert vyftig franks en het zelve ten rente heeft uytgezet in belgische fondsen N 2020. Volgens goedkeuring van syne Eminentie den Cardinael den 9 mey 1866.

(11) Twee gefondeerde Jaergetyden te zingen in de kerk Opvelp een voor Guilliam Noë op 28 Mey synen sterfdag een voor Joanna Stillaert op den Verjaerdag van haren sterfdag den 28 april (1873). Vigilie voor hun beyde nocturne en lauden, komt aen den pastoor 3 fr. voor ider aen den koster organist en blaser 2 fr., zynde tot last van de kerk die daer voor ontfangen heeft 300 franks en ten rente heeft uytgezet in Ryks kas onder N 4051. Goedgekeurt door synen Eminentie den Cardinael den 1 8ber 1867 (KD 63, p. 18).

(12) Joannes Baptista Pierre geld sJaers vier franks om een Jaergetyd te zingen tot laffenis der ziele van Henrick Gillis en syne huysvrouw Catharina Hoebanks overleden 6 februari 1857 blykens koop acte eerst gedaen aen Henrick Joseph Hoebanks voor den Notaris Joannes Michel Hollanders 4 meert 1844, bezet op een perceel land groot 20 aren 48 centiaren gelegen onder opvelp in het groot Veld, … daer nae gekogt door den boven genomden J. Baptista Pierre (KD 63, p. 19).

(13) Een gefondeert Jaergetyd te zingen in de kerk van Opvelp met Vigilie van eenen nocturne en lauden tot laffenis der ziele van Jan Joseph Noë overleden den 25 Julius 1868, komt aen den pastoor 3 franks aen den koster en organist 2 franks, zynde ten laste der kerk die daer voor ontfangen heeft 200 franks en het zelve ten rente heeft uytgezet in t Ryks kas onder N 578. Goedekeurt door den aertsbisschop 18 augusti 1868 (KD 63, p. 20).