Technische fiche

Op 21 september 1735 ondertekenden de inwoners van Bunsbeek een verklaring. Ze attesteerden dat hun pastoor Jacobus De Wael een eerlijk man was, die zijn werk deed en zich fatsoenlijk gedroeg. Deze tekst is bewaard in het kerkarchief nummer 2691 (rijksarchief Leuven). Hij is interessant door de opsomming van de ondertekenaars, die ons vertellen welke families in 1735 in Bunsbeek woonden. In totaal noemde de notaris 23 familienamen. Hiervan wensten 17 personen de verklaring te ondertekenen. De notaris vergat hierbij echter de naam van Hieronimus Denis. Zes inwoners die de notaris thuis ging opzoeken, vreesden moeilijkheden met de meier. Ze tekenden de verklaring niet, maar gaven wel toe dat de pastoor een eerlijk man was.
pastoor

Tekst

Op heden eenentwintighsten septembris seventhien hondert vijff en dertigh, voor mij notaris bij den souverijnen Raede van Brabant, geadmitteert tot Thienen residerende, present die getuijghen naergenoempt, compareerden Joannes Roovers, Hieronimus Denis, Jan Wauters, Jan Immens, Joannes Jeunes, Jacobus Bogaerts, Jan Kempeneers, Reijnier Coenen, Ferdinandus Van der Veken, Jacobus Van Froijenhoven, Peeter ende Thijs Van Goidtsenhoven, Huijbrecht Meijs, Aert Laermans, Jan Bauwin, Gilis Coenen, Geeraert Laermans, alle ingesetene parochianen der heerelijckheijt van Binsbeek, de welcke sonder inductie nochte persuasie van imandt dan enckelijck in faveur van justitie, ter requisitie van den eerweerdighen heere Jacobus De Wael, pastoor der voorschreve heerelijckheijdt, verclaeren ende attesteren voor de oprechte waerheijdt, hoe dat den voorschreven heere De Wael is staende ter goeder naeme, faeme ende reputatie, sonder den selven in eeniger maniere te connen ofte weten reprocheren, als den selven houdende voor een eerelijck man, vigilant wesende in sijne functie pastoreel, als de selve seer wel bedienende, ende sich in alle affairens deughdelijck is comporterende sonder eenigh het minste lith te weten waer mede den voorschreven heere pastoor saude connen ghetoucheert worden, verclaerende sij attestanten dese henne attestatie te bestaen in de oprechte waerheijdt, onder geloffte van de selve voor alle rechters ende hoven onder Eede te sullen bevestigen, toties quoties etcetera.

Aldus gedaen date als boven ter presentie van sieur Franciscus Claes ende van Peeter van den Bosch getuyghen hier toe aensocht sijnde, d’originele minute deser (:bekleedt met behoorelijcken segel:) onderteeckent J. Van Froeijenhoven, Matthijs Van Goidtsenhoven, met het marcq bij forme van een cruijsken van Peeter Van Goidtsenhoven verclaerende niet te connen schrijven, met het marcq bij forme van een cruijsken van Huybrecht Meijs verclaerende niet te connen schrijven, met het marcq bij forme van een cruijsken van Jan Immens verclaerende niet te connen schrijven, met het marcq bij forme van een cruijsken van Geeraet Laermans verclaerende niet te connen schrijven, Reijnier Coenen, Jan Reuvers, met het marcq bij forme van een cruijsken van Aert Laermans verclaerende niet te connen schrijven, Jan Kempeneers, met het marcq bij forme van een cruijsken van Gilis Coenen verclaerende niet te connen schrijven, Joannes Wauters, met het marcq bij forme van een cruijsken van Jan Jeunes niet connende schrijven, met het marcq bij forme van een cruijsken van Jacobus Bogaerts niet connende schrijven, met het marcq bij forme van een cruijsken van Jan Bauwin niet connende schrijven, met het marcq bij forme van een cruijsken van Ferdinand Van der Veken.

Leeger stont als volght: den ondergeschreven relateert sich op hodie date als boven ter presentie van de bovenstaende getuijgen getransporteert te hebben ontrent de persoonen van Hendrick De Becker, Jacobus De Vos, Geeraet Booten, Gijsebrecht Tuteleers, Christiaen Christiaens ende Jan Morren ende aen de selve voorgelesen te hebben de voorens staende acte ende ghevraght ofte den inhoude dijer niet en was bestaende in de oprechte waerheijdt, ende oft sij de selve acte wilden onderteeckenen, hebben de selve geantwordt van de selve niet te willen onderteeckenen, dat sij aen geene moeijlijckheijdt en wilden coemen, als vreesende hennen meijer, maer dat sij den heere pastoor waeren kennende voor een eerelijck ende treffelijck man, staende ter goeden naeme, faeme ende reputatie ende dat sij op hem niet en waeren wetende te seggen.

T’oirconde als boven etcetera ende waeren onderteeckent Franciscus Claes met het marcq bij forme van een cruijsken van Peeter van den Bosch verclaerende niet te connen schrijven. Onder stont me presente ende was onderteeckent H.F. Janssens notaris.

Concordantiam Attestor, F. Janssens notaris 1735.

Overgezet door dr. Paul Kempeneers. Tienen, 12 september 2013. Verschenen op de website op 10 augustus 2014.