Het document 1091 in het privé-archief van dokter H. Jacobs gaat over een huwelijkscontract voor een jong echtpaar in Binkom. Zoals gewoonlijk begint de ambtelijke tekst van 1751 (Oostenrijkse tijd) met de vermelding van Maria Theresia: de Souvereynen Raedt van haere majesteyt Maria Theresia bij de gratie Godts Rooms Keyserinne, Coninginne van Hongarien, van Bohemen, enz. Met verdere opsomming van al haar titels. Voor deze Raad verscheen Meester Henricus Martinus Charliers, procureur, die een contract notariael, gepasseerd voor de notaris F. De Middel in Tienen op 3 augustus 1751, aan de Raad voorlegde. De toestemming werd aan de procureur gegeven door Guilliam Jonaert. Dan volgt de volledige inhoud van het contract.

Huwelijk op 11 aug. 1751 in Binkom. Guilielmus Jonaers en Barbara Vannauw.

Guilliam Jonaert Jonghman en zoon van Henrick Jonaert was van intentie aen te gaen den houwelycken staet met Barbara Van Nauwen jonge dochter en wettig kindt van sieur Albertus Van Nauwen en joffrouwe Theresia Peeters. Zo komt het dat Henrick Jonaert(s), geassisteerd door zijn zoon Guilliam Jonaert(s), toekomende bruidegom, aanwezig was samen met sieur Albertus Van Nauwen.

Doop van Hendericus Jonaerts op 24 sept. 1751 in Binkom.

Henrick Jonaerts schonk aan zijn zoon immediatelyck vóór het aangaan van het huwelijk tweehonderd guldens lopende geld eens, het paard dat hij tegenwoordig was hebbende, twee koeien, een render gaande op zijn drie jaren en één gaande op zijn vier jaren. Hierbij kwam nog een kalf, een keire (kar) met haar toebehoorten, een ploeg en egge, een stuk lijnwaad tussen de vijftig en zestig ellen en zijn cleederen ende lynwaert syn lichaem aengaende, een koperen ketel en ijzeren pot en voorts gelyck syne genegentheydt sal gedraegen.

Dan volgt de schenking van de tweede comparant, sieur Albertus Van Nauwen, met aggreatie van zijn meester de Heer Graaf van Fallay, Heer van Binkom. Te weten: zijn conditie (of huur) van het pachthof, landerijen, beemden, bossen et cetera, gelijk hij van de voorschreven Heer meester heeft bekomen. De bedoeling was om hiermee de selve toecomende gehuysschen te doen hun proffyt. Tot behoeve van de vader bleven echter de vruchten van de landen die door hem waren bezaaid. Toch zou hij tot profijt van het huwelijk laten: seventigh hoopen die hij bij de aanvang van zijn conditie heeft gevonden. Bij het eventuele verlaten van het pachthof, na expiratie van de huur, zullen de nieuwe gehuysschen deze laten aan het pachthof. De vader maakt ook gebruik van de vijver, maar betaalt de publieke lasten. Dit gebeurt ook met de vis aanwezig in de gracht van het pachthof, maar enkel gedurende dit jaar.

De nieuwe huurders of toecomende gehuysschen moeten wel de lasten betalen voor de volgende jaren voor de meerrest van het pachthof en de geannexeerde goederen. Dit moet gebeuren om te vermijden, dat Albertus Van Nauwen door fout van geen betaling schade of interest zou komen te lijden. Als compensatie geeft Albertus aan de gehuwden een paard en drie koeien, op het pachthof uit te kiezen, bovendien twee renderen, een bedde met zijn toebehoorten en alle meubelen tegenwoordig berustende in het pachthof. De vader houdt een klein theetafelken en theegereedschap, het welck hy reserveert t’synen behoeve. Ook vraagt hij 100 guldens boven de 200 guldens van Henrick Jonaerts. Voor de oprichting van een stal zullen de onkosten gedragen worden by avans (vooraf) half door Albertus Van Nauwen en de andere helft door Henrick Jonaerts. Als toemaat krijgt Albertus de opbrengst van de maaibeemd voor dit jaar alleen. Aldus gedaan en gepasseerd in de aanwezigheid van sieur Christianus De Middel en Hendrick De Middel als getuigen. Dit akkoord geldt ook voor de tegenwoordige huisvrouw van Albertus Van Nauwen, namelijk Joanna Van Weddingen, alsook voor zijn voorkinderen en zijn dochter, de toekomende bruid. Het contract werd nog eens bevestigd in Brussel op 20 oktober 1756 en ondertekend door J.F. De Vos.

Het huwelijk had plaats op 11 augustus 1751 in Binkom. Zo lezen we in het Latijn: 11 augusti contraxerunt matrimonium Guilielmus Jonaers cum Barbara Vannauw coram me Petro Ralen Pastore de Binkum et testibus Guilielmo de Becker et Joanne Coesemans. Volgens de gegevens in het doopboek van Binkom kreeg het nieuwe echtpaar 10 kinderen. De familienamen zelf komen in de akten in verschillende varianten voor zoals Jonaers, Jonaert(s), Jonarts naast Van Nauwen, Vannauw, Vanhauwen, Vanhauwe, Vanauwen. De voornamen zijn in het Latijn opgeschreven, maar in de indexen overgezet in het Frans: Guilielmus werd aldus Guillaume, Petrus Pierre, Barbara Barbe, Jacobus Jacques. Ik citeer de gedoopte kinderen in het Nederlands met behoud van de Latijnse voornamen.

1) Hendericus, gedoopt op 24 september 1752, wettige zoon van Guilielmus Jonaerts en Barbara Van Nauwen. Peter en meter: Hendericus Jonaerts en Theresia Van Nauwen.

2) Maria Cattharina (sic), gedoopt op 23 september 1753. Peter en meter: Albertus Van Nauwen en Maria Cattharina Coesemans.

3) Ferdinandus Petrus, gedoopt op 20 mei 1755. Peter en meter: Ferdinandus De Cupere en Joanna Maria Dierieckx.

4) Henricus, gedoopt op 23 oktober 1756. Peter en meter: Henricus Tambeur en Maria Catharina Schaes.

5) Guilhelmus Josephus, gedoopt op 16 maart 1758. Peter en meter: Guilhelmus Truyens en Maria Swinnen.

6) Jacobus, gedoopt op 19 juli 1760. Peter en meter: de nobele heer Jacobus Ferdinandus De Cuper en Cristina van Hauwen.

7) Joannes Baptista, gedoopt op 13 juni 1762. Peter en meter: Joannes De Becker en Theresia Van Houwen.

8) Petrus, gedoopt op 29 augustus 1763. Peter en meter: Petrus Coesemans en Anna Maria Stockmans.

9) Maria Theresia, gedoopt op 8 januari 1765. Peter en meter: Mattheus Raemaekers en Maria Theresia Van Nauwen.

10) Albertus, gedoopt op 18 maart 1766. Peter en meter: Albertus Van Nauwen en Maria Catharina Van Parijs.

Om 11 uur ’s avonds 14 oktober 1788 overleed Barbara Van Nauwen, echtgenote van Guillielmus Jonaerts, gesterkt door de sacramenten van de kerk, 56 jaar oud.

De naam Jonaerts en varianten komt van Johan, zoals in 1338 Johan dis Jonars (Luik), 1467 Jean Daspremont dit Jonart (Gellingen). Van Nauw(en) is afgeleid van de plaatsnaam Hauw of Houw, “bos dat geregeld gehakt wordt” (Debrabandere, Woordenboek van de Familienamen, p. 577 en 651). Van deze namen komen in 2008 nog twee varianten voor: 64 keer Jonart in Wallonië, 83 keer Vanhauw en 90 keer Vanhauwe in Vlaanderen (Internet Familienaam.be).