Op 13 september 1810 werd beslist om een oppervlakte van 252 roeden op de Grote Markt te plaveien. Een roede is gelijk aan 32,5016705 m². Omgerekend bedroeg het te plaveien gebied 8190 m², iets minder dan een hectare. Ter vergelijking: Volgens mijn eigen meting beslaat op dit ogenblik de hele Grote Markt, de Boomkens en het gedeelte achter de kerk inbegrepen, 1 ha 55 a. Het plaveien gebeurde onder de leiding van architect Robbeets en door de kasseiers van aannemer Baugnier. De kosten bedroegen 4579 gulden en 14 stuivers. Op dit ogenblik werd ook de legendarische Windroos in witte Gobertingse stenen recht voor het stadhuis aangebracht. Deze stenen kostten 24 gulden. De steenkapper kreeg 18 gulden voor handenarbeid.

Algemeen wordt deze Windroos een “ster” genoemd. Deze zou verwijzen naar historische gebeurtenissen die zich voor de pui van het stadhuis hebben afgespeeld. Zo werd hier de landvoogdes Maria-Elisabeth op plechtige wijze ontvangen. Dit bezoek staat beschreven in de schepengriffies nr. 2003, onder de titel Aengaende het arrivement van d’archiduchesse maria Elisabeth als gouvernante van desen Lande. Dit gebeurde in volle pruikentijd. De septemberstoet van 1 september 1996 bracht het bezoek van de landvoogdes op 4 en 5 oktober 1725 in herinnering.

In 1781 werd de erewijn aangeboden aan de nieuwe landvoogdes der Oostenrijkse Nederlanden, aartshertogin Maria Christina en haar gemaal Albrecht van Saksen-Teschen, op hun doortocht naar Brussel. Hiervoor kreeg de rentmeester de opdracht om een aam, met Rijnse wijn gevuld, te laten beschilderen.

Hier werden vrijheidsbomen geplant en hadden strafuitvoeringen plaats. Uiteraard hadden plechtigheden plaats voor het stadhuis. Maar dat hiervoor een “Ster” werd ingeplant, is een bewering. In werkelijkheid is de ster een achtpuntige Windroos. Eén van de punten, naast de Fontein, wijst precies naar het Noorden, zoals ik met een kompas heb nagemeten. Een windroos als decoratief element is niet zeldzaam. Zo vinden we ook een windroos in mozaïeksteentjes in de vloer van de grote hal in de voormalige Provinciale Normaalschool.

Dr. P. Kempeneers.